Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:158

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-03-2016
Datum publicatie
17-03-2016
Zaaknummer
A.R. BB 1293 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, schuldvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 9 maart 2016

Behorend bij A.R. BB 1293 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

HERALD CUSTOM PUBLISHING,

te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: HCP,

gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios,

tegen:

de naamloze vennootschap

RANCHO NOTORIOUS ENTERPRISES N.V.,

te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: Rancho Notorious,

procederend in de persoon van haar directeur [naam].

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

- de akte uitlating producties.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

HCP is met Rancho Notorious op 1 december 2012 een overeenkomst aangegaan tot het plaatsen van een advertentie in “De Palm Planner” en “Island Video Guide” voor een bedrag van US$ 7.000,00 te betalen in 5 termijnen.

2.2

Rancho Notorious heeft een bedrag van US$ 4.666,00 onbetaald gelaten.

2.3

HCP heeft op 27 juni 2013 een voorstel aan Rancho Notorious gedaan om de achterstand op te lossen. Rancho Notorious heeft daarop niet inhoudelijk gereageerd. Wel heeft zij op 26 april 2014 zonder verdere toelichting een bedrag van US$ 500,00 aan HCP betaald.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

HCP vordert veroordeling van Rancho Notorious tot betaling van US$ 4.166,00, vermeerderd met 15% buitengerechtelijke kosten en te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Rancho Notorious tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

HCP grondt de vordering erop dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen en dat Rancho Notorious nalatig is gebleven om aan haar verbintenis te voldoen.

3.3

Rancho Notorious voert hiertegen verweer. Zij voert aan dat de overeenkomst tussen haar en De Palm Tours door de laatste eenzijdig is opgezegd en dat HCP slechts de uitvoerder van die overeenkomst was. Bovendien bedraagt volgens Rancho Notorious de vordering slechts US$ 2.332,66 verminderd met de door haar verrichte betaling van

US$ 500,00.

4 DE BEOORDELING

4.1

Vaststaat dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen en dat Rancho Notorious niet heeft betwist dat HCP aan haar verplichtingen gevolg heeft gegeven. De kern van haar verweer richt zich op dat de stelling dat de beëindiging van de (kennelijk ook bestaande) overeenkomst tussen haar en De Palm Tours tot een einde is gekomen en dat zij om die reden geen uitvoering meer hoeft te geven aan de overeenkomst met HCP.

4.2

Het Gerecht verwerpt dat standpunt van Rancho Notorious. Hiertoe strekt het volgende. Uit de door Rancho Notorious niet betwiste email van HCP van 27 juni 2013 blijkt dat de advertentie van Rancho Notorious voor het gehele jaar 2013 in de Planner was opgenomen en dat zij gedurende dat jaar daarvan ook voordelen zou kunnen genieten. Het enkele feit dat haar relatie met De Palm Tours is beëindigd is onvoldoende om bevrijd te worden van haar verplichting jegens HCP. Omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat hierover anders moet worden geoordeeld, zijn niet aangevoerd. Dit betekent dat zij nog steeds gehouden was om de overeenkomst na te komen.

4.3

HCP heeft verder aangevoerd dat sprake is van een buitengerechtelijke vermindering van de vordering en wel tot een bedrag van US$ 2.332,66. Dat zou blijken uit de email van 27 juni 2013. Ook dat standpunt faalt, nu het berust op een verkeerde lezing van die email. Daarin is immers uitdrukkelijk vermeld dat sprake is van een “settlement offer”. Uit niets blijkt dat Rancho Notorious dat heeft geaccepteerd. Het stond HCP dan ook vrij om bij non-acceptatie haar oorspronkelijke vordering te incasseren.

4.4

HCP vordert een bedrag van US$ 624,90 aan buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van de hoofdsom. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. HCP heeft niet (voldoende gemotiveerd) gesteld en met stukken onderbouwd dat deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De verrichtingen waarvan gebleken is worden op grond van artikel 63a Rv geacht te zijn begrepen onder de proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 60 lid 1 Rv.

4.5

De wettelijke rente is als gevorderd toewijsbaar nu deze niet is weersproken.

4.6

Rancho Notorious zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure aan de zijde van HCP worden veroordeeld, waarbij aan HCP 2 punten salaris zal worden toegekend.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

veroordeelt Rancho Notorious tot betaling aan HCP van een bedrag van US$ 4.166,00, te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 14 oktober 2014 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

5.2

veroordeelt Ranco Notorious in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van HCP worden begroot op Afl.100,00 aan griffierecht en Afl.800,00 (2 punten) aan salaris van de gemachtigde;

5.3

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.