Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:147

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-03-2016
Datum publicatie
16-03-2016
Zaaknummer
E.J. 2793 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel - ej - voorlopig getuigenverhoor toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 8 maart 2016

Behorend bij E.J. 2793 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[verzoeker 1]

en

[verzoeker 2]

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: [verzoekers] c.s. (in mannelijk enkelvoud)

gemachtigde: de advocaat mr. R.C. Samuels

tegen:

de naamloze vennootschap

JUSKENS REAL ESTATE HOLDING N.V.

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Juskens

gemachtigde: de advocaat mr. Z.T.M. Arends-Marchena.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift

- de behandeling ter zitting van 9 februari 2016 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 HET VERZOEK EN HET VERWEER

2.1 [

verzoekers] c.s. verzoekt een voorlopig getuigenverhoor te bevelen met benoeming van een rechter-commissaris voor wie dit getuigen verhoor zal plaats vinden en met bepaling van het tijdstip waarop dit voorlopig getuigenverhoor zal plaats vinden, kosten rechtens.

2.2

Aan dit verzoek legt [verzoekers] c.s. het volgende ten grondslag.

[verzoekers] c.s. heeft zich garant gesteld voor verplichtingen van de failliete naamloze vennootschap Amazonia Churrascaria N.V. Sedert medio 2015 is [verzoekers] c.s. betrokken in de thans aanhangige rechtszaak AR 1350/15, waarbij Juskens van [verzoekers] c.s. een bedrag vordert van Afl. 441.005,53. Bij de vraag of [verzoekers] c.s. dit bedrag verschuldigd is speelt een tussen de curator in het faillissement, mr. D.W. Ormel en Juskens tot stand gekomen ‘asset purchase agreement’ een belangrijke rol.

In punt 2.4 van deze overeenkomst is bepaald;

‘The Purchase price for the Assets amounts to AWG 50.000,00 increased with the back rent debt that Seller owes to Buyer pursuant to the Lease Agreement as per Banktruptcy date up to and including 312 October 2014’.

In connectie hiermee verwijst [verzoekers] c.s. naar F. en G. van de considerans van deze overeenkomst.

In F. is bepaald:

‘The Lease Agreement was terminated by the Banktrupcy trustees by letter 3 October 2014 as per 31 October 2014’.

In G. is bepaald:

‘Buyer terminated the Lease Agreement with immediate effect by letter 13 October 2014’.

[verzoekers] c.s. wil duidelijkheid over wat de inzet en bedoeling van partijen is geweest bij het sluiten van de overeenkomst en wenst hiertoe de curator als getuige te horen.

2.3

Juskens voert gemotiveerd verweer dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

3 DE BEOORDELING

3.1

Voorop wordt gesteld dat de rechter die over een verzoek als het onderhavige heeft te oordelen geen discretionaire bevoegdheid toekomt. Hij dient het verzoek in beginsel toe te wijzen, mits het verzoek (a) aan de wettelijke eisen voldoet, (b) ter zake dienend en voldoende concreet is en feiten betreft die met het verhoor bewezen kunnen worden. Dit is alleen anders indien de rechter (op grond van in zijn beslissing vermelde feiten en omstandigheden) van oordeel is dat het verzoek (c) in strijd is met een goede procesorde, (d) dat van de bevoegdheid toepassing van dit middel te verlangen, misbruik wordt gemaakt - bijvoorbeeld omdat verzoeker wegens onevenredigheid van de over en weer betrokken belangen in redelijkheid niet tot het uitoefenen van die bevoegdheid kan worden toegelaten - of (e) dat het verzoek moet afstuiten op een ander door de rechter zwaarwichtig beoordeeld bezwaar.

3.2

Het belang van [verzoekers] c.s bij het houden van een voorlopig getuigenverhoor is erin gelegen om bewijs te vergaren voor zijn stelling dat Juskens geen vordering heeft op de failliet en derhalve ook niet op hem. De uitkomst van het voorlopige getuigenverhoor kan dan ook van belang in de bodemprocedure.

3.3

De stelling van Juskens dat het verzoek moet worden afgewezen omdat [verzoekers] c.s. geen partij was bij de overeenkomst snijdt geen hout. Niet alleen partijen kunnen belang hebben bij de uitleg van een of meerdere bepalingen van een overeenkomst. In casu is de uitleg van belang voor de vraag of [verzoekers] c.s. uit hoofde van de garantstelling nog huurpenningen verschuldigd is. Er is dan ook geen sprake van misbruik van bevoegdheid noch strijd met een goede procesorde. Het verzoek van [verzoekers] c.s. wordt derhalve toegewezen.

4 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

4.1

beveelt een voorlopig getuigenverhoor, waarbij aan de zijde van [verzoekers] c.s. gehoord wordt:

De heer mr. [curator], q.q. curator in het faillissement van Amazonia Churrascaria N.V.;

4.2

benoemt tot rechter-commissaris, mr. P. Lemaire;

4.3

bepaalt dat het eerste getuigenverhoor zal plaatsvinden in het Gerechtsgebouw, J.G. Emanstraat 51, te Aruba op, 21 maart 2016 om 15.00 uur

4.4

bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, binnen een week na de datum van deze beschikking schriftelijk en gemotiveerd aan het gerecht - om een nadere dag- en uurbepaling dient te vragen onder opgave van de verhinderdata van alle partijen in de drie maanden volgend op genoemde datum;

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 8 maart 2016 in aanwezigheid van de griffier.