Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2016:119

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
16-02-2016
Datum publicatie
22-02-2016
Zaaknummer
(A.R.) E.J. no. 773 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Civiel - EJ - arbeid - verklaring voor recht / schade op te maken bij staat

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/494
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 16 februari 2016

Behorend bij (A.R.) E.J. no. 773 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

de naamloze vennootschap

NETPRO ARUBA N.V.,

gevestigd in Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: Netpro,

gemachtigde: mr. M.F. Bonapart,

tegen:

[verweerder],

wonende in Aruba,

verweerder,

hierna ook te noemen: [verweerder],

gemachtigde: de advocaat mr. M.G.A. Baiz.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van deze ambtshalve van A.R. naar E.J. geconverteerde procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het verweerschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 5 januari 2016.

1.2

Uit die aantekeningen blijkt dat Netpro bij haar gemachtigde ter zitting is verschenen, die werd vergezeld door dhr. A. Laheij en mw. J. Straatman (directeur debiteuren respectievelijk adviseur van Netpro). [verweerder] is samen met zijn gemachtigde verschenen. Netpro heeft ter zitting gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om te reageren op het verweerschrift, zulks onder overlegging van een pleitnota voorzien van toegelaten nadere producties (waarover hierna meer). [verweerder] heeft vervolgens gebruik gemaakt van de aan hem geboden gelegenheid om te reageren op de reactie van Netpro, zulks onder overlegging van een pleitnota. [verweerder] heeft bezwaar gemaakt tegen de door Netpro overgelegde nadere productie 9, omdat die volgens [verweerder] niet eerder dan ter zitting is ingebracht. Netpro heeft hierop verklaard dat het voor haar geen probleem is als bedoelde productie niet wordt toegelaten, overeenkomstig welke verklaring het Gerecht heeft beslist.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Netpro verzoekt het Gerecht om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking:

A.

1. te verklaren voor recht dat [verweerder] de tussen hem en Netpro bestaande (arbeids)overeenkomst, althans de artikelen 14 en 15 van dat contract heeft geschonden door de in het verzoekschrift aangegeven handelingen en gehouden is de daardoor door NetPro geleden schaden aan haar te vergoeden;

althans,

2. te verklaren voor recht dat [verweerder] de hem drukkende plicht van het goed werknemerschap ten detrimente van Netpro heeft geschonden door de in het verzoekschrift genoemde daadzaken en dientengevolge aansprakelijk en gehouden is de daardoor door Netpro geleden schaden aan haar te vergoeden;

althans,

3. te verklaren voor recht dat [verweerder] onrechtmatig jegens Netpro heeft gehandeld door zich schuldig te maken aan de in het verzoekschrift genoemde daadzaken en dientengevolge aansprakelijk en gehouden is om de daardoor door het Netpro geleden schaden aan haar te vergoeden;

4. te bepalen dat alle voornoemde schaden moeten worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet, te vermeerderen met wettelijke rente;

en

B.

5. [ [verweerder] te veroordelen om aan Netpro te betalen de bedongen boete van Afl. 10.000,-- op grond van artikel 14 lid 3 van de arbeidsovereenkomst alsmede de bedongen boete van Afl. 10.000,-- per overtreding op grond van artikel 17 van de arbeidsovereenkomst, en/of [verweerder] alsmede op grond van wanprestatie dan wel op grond van onrechtmatige daad te veroordelen om aan Netpro te betalen een door het Gerecht te bepalen schadevergoeding ter zake van de schade die Netpro heeft geleden, dan wel lijdt of nog zal lijden als gevolg van dat handelen, beide te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 27 augustus 2014 tot en met de dag der algehele voldoening;

en

C.

6. [ [verweerder] te veroordelen tot restitutie van de kosten van de door hem gevolgde cursussen ad USD 16.220,11, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 27 augustus 2014 tot en met de dag der algehele voldoening;

en

D.

7. [ [verweerder] te veroordelen tot vergoeding van de aankoopwaarde van de switches ad USD 669,04, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 27 augustus 2014 tot en met de dag der algehele voldoening;

en

E.

8. [ [verweerder] te veroordelen in de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf zeven dagen na betekening aan [verweerder] van dit vonnis, althans een door het Gerecht te bepalen andere termijn.

2.2 [

verweerder] voert verweer en concludeert dat Netpro niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat Netpro niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van [verweerder] wordt daarom verworpen.

3.2

Vast staat tussen partijen in elk geval het volgende. Netpro is een IT-dienstverlener en is als zodanig onder meer actief in Aruba. [verweerder] is in 2008 krachtens een daartoe tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als [functie] in loondienst getreden van Netpro. Die arbeidsovereenkomst (hierna: de arbeidsovereenkomst) is op 30 januari 2013 op schrift gesteld en ondertekend door partijen. [verweerder] heeft gedurende zijn dienstverband bij Netpro op kosten en in de tijd van Netpro opleidingen gevolgd om zijn kundigheid en niveau te verbeteren of te verhogen, zodat Netpro [verweerder] kon inzetten bij haar opdrachtgevers. Na een daaraan voorafgaand gesprek met [verweerder] heeft Netpro [verweerder] op 27 augustus 2014 voor de keuze gesteld om of per direct ontslag te nemen of per direct ontslag te krijgen. [verweerder] heeft daarop ontslag genomen.

3.3

Wat betreft de vordering ter zake van terugbetaling van door Netpro gemaakte kosten voor door [verweerder] gevolgde opleiding(en) wordt het volgende overwogen. Het getuigt onder de hierna te schetsen omstandigheden niet van goed werkgeverschap en het is in het licht van die omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Netpro zich beroept op het in de arbeidsovereenkomst neergelegde artikel 12, dat bepaalt dat [verweerder] 2/3 deel van die kosten moet terugbetalen indien hij, zoals in dit geval, binnen twee jaar na de gevolgde cursus of opleiding zijn dienstverband met Netpro beëindigt. Netpro heeft [verweerder] na afloop van voormeld gesprek, waarin [verweerder] onrechtmatig handelen jegens Netpro en/of handelen in strijd met zijn arbeidsovereenkomst werd verweten en aangezegd, voor de keuze gesteld om per direct ontslag te nemen of met onmiddellijke ingang ontslag te krijgen. Gesteld noch gebleken is dat Netpro - en dat zou wel getuigen van goed werkgeverschap - [verweerder] er toen op heeft gewezen dat als hij zelf het dienstverband zou beëindigen, [verweerder] zich geconfronteerd zou zien met terugvordering van een deel van de kosten van een door hem gevolgde cursus of opleiding op grond van bedoeld artikel 12. De vordering van Netpro onder C 6 zal worden afgewezen.

3.4

Navraag door de griffier van dit Gerecht bij de gemachtigden van partijen heeft uitgewezen dat [verweerder] het door Netpro beoogde wachtwoord van de aan haar toebehorende laptop-computer niet heeft doorgegeven aan Netpro, omdat hij dat wachtwoord naar zijn eigen zeggen niet meer kan herinneren. Wat hiervan ook zij, deze kwestie kan verder onbesproken blijven omdat geen afgifte van bedoeld wachtwoord is gevorderd door Netpro.

3.5

Ter zake van de vordering met betrekking tot vergoeding van schade ad US$ 669,04 voor beweerdelijke niet door [verweerder] ingeleverde aan Netpro toebehorende “switches” wordt het volgende overwogen. Uit de stellingen van [verweerder] volgt dat hij die switches, waarvan [verweerder] voormelde door Netpro gestelde waarde niet heeft bestreden, aan het einde van zijn dienstverband hield of onder zich had voor Netpro. Tegen die achtergrond stelt Netpro dat op [verweerder] de verbintenis rust om de switches aan haar terug te geven, doch [verweerder] stelt dat die verbintenis niet langer op hem rust of teniet is gegaan omdat hij die switches reeds aan Netpro heeft teruggegeven. Nu [verweerder] zich beroept op rechtsgevolgen van die bevrijdende stelling, zal [verweerder] moeten bewijzen (door middel van het horen van getuigen) dat hij bedoelde switches reeds heeft teruggegeven aan Netpro. [verweerder] zal in de gelegenheid worden gesteld om zich bij akte uit te laten of hij te dezen al dan niet bewijs wil leveren.

3.6

Het eerste lid van artikel 14 van de arbeidsovereenkomst vermeldt onder meer:

“(…). Within a period of 1 (one) year after the termination of this Agreement, the Employee agrees to refrain from working with clients of Employer with which he had contact during his employment with Employer.”.

Het vierde lid van artikel 14 van de arbeidsovereenkomst vermeldt:

In case of violation of article 14 a fine of AWG. 10.000 (ten thousand Aruban florins) will be imposed on the Employee.”.

3.7

Krachtens artikel 17 van de arbeidsovereenkomst is het [verweerder] verboden om bedrijfsinformatie, de werkwijze van Netpro en de programma’s van Netpro door te spelen aan derden en/of te gebruiken voor zichzelf en is [verweerder] per overtreding van dit artikel

Afl. 10.000,-- aan boete verschuldigd aan Netpro. Netpro stelt in dit verband dat [verweerder] alle onder 2.9 van haar verzoekschrift vermelde werkzaamheden heeft verricht met informatie van Netpro en dat [verweerder] de werkwijze en de programma’s van Netpro voor zichzelf of voor eigen rekening gebruikt. Volgens Netpro is in dat verband sprake van tenminste tien overtredingen van voormeld artikel 17 uit hoofde waarvan [verweerder] tenminste Afl. 100.000,-- aan boete verschuldigd is aan Netpro. Die stelling mist naar het oordeel van het Gerecht voldoende onderbouwing. Niet gesteld is waaruit de werkwijze van Netpro precies bestaat, zodat niet duidelijk is wat [verweerder] te dien aanzien precies voor zichzelf of voor N-Pluscorp Network Solutions N.V. (hierna N-Pluscorp) - in welk bedrijf [verweerder] 50% van de aandelen houdt - heeft aangewend. Hetzelfde geldt voor de beweerdelijke programma’s van Netpro alsmede ter zake van informatie van Netpro. Bij dit alles komt dat evenmin is gesteld wanneer precies en welke overtredingen naar hun inhoud precies [verweerder] in dit verband heeft begaan. Het onderdeel van vordering van Netpro onder B 5 dat ziet op overtreding van artikel 17 van de arbeidsovereenkomst of onrechtmatig handelen in dat verband zal worden afgewezen.

3.8.1

Vast staat tussen partijen dat [verweerder] ten tijde van zijn dienstverband bij Netpro voor Netpro IT-werkzaamheden verrichte ten behoeve van de Staten van Aruba. Vast staat ook dat [verweerder] ten tijde van zijn dienstverband bij Netpro en ook direct na de beëindiging daarvan voor zichzelf en/of voor N-Pluscorp, IT-werkzaamheden verrichtte. Hieruit volgt dat [verweerder] (na zijn ontslagname bij Netpro) artikel 14 en (gedurende zijn dienstverband) artikel 15 van de arbeidsovereenkomst heeft geschonden, en op grond daarvan krachtens voormeld vierde lid van artikel 14 Afl. 10.000,-- aan boete verschuldigd is aan Netpro (voor de schending van het eerste lid van artikel 14 dus) . Dat onderdeel van de vordering van Netpro onder B 5 zal (in die zin) worden toegewezen als vermeld in het nog te wijzen eindvonnis, en hetzelfde geldt voor de daarover gevorderde niet bestreden wettelijke rente en de ingangsdatum daarvan. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen. De stelling van Netpro dat [verweerder] ook anderszins de hier aangehaalde artikelen heeft geschonden wordt als onvoldoende helder onderbouwd gepasseerd. Gesteld noch gebleken is met name wanneer precies en in welke zin precies [verweerder] dat zou hebben gedaan.

3.8.2

De vordering onder A 1 zal (die ten opzichte van de overige vorderingen onder A blijkens de bewoordingen daarvan als primair (alternatief) heeft te gelden) eveneens worden toegewezen bij nog te wijzen eindvonnis, omdat het aannemelijk wordt geoordeeld dat Netpro als gevolg van de hiervoor geschetste wanprestaties van [verweerder] schade heeft geleden en wellicht nog zal lijden (zoals gevorderd onder A 4: op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf de datum der indiening van het verzoekschrift nu op dit onderdeel geen andere ingangsdatum is verzocht). Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen, terwijl bij dit alles het volgende nog heeft te gelden.

3.8.3

De stelling van [verweerder], dat Netpro geen schade heeft geleden omdat hij en/of N-Pluscorp werkzaamheden voor de Staten heeft of hebben verricht ter zake van het zogeheten Citrixprogramma (hierna: Citrix) die niet konden worden uitgevoerd door Netpro omdat Netpro niet beschikte over de daartoe vereiste deskundigheid, kan hem niet baten. Daargelaten of Netpro op dat moment wel of niet die deskundigheid in huis had is gesteld noch gebleken dat het voor Netpro onmogelijk was om - zo zij bedoelde deskundigheid toen niet in huis had - anderszins op korte termijn over die deskundigheid te beschikken. [verweerder] heeft wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot Citrix ontoelaatbaar onder de duiven van Netpro geschoten door voor en onder de vlag van het mede aan hem toebehorende N-Pluscorp die werkzaamheden uit te voeren. Behalve die wanprestatie heeft [verweerder] ook onrechtmatig gehandeld jegens Netpro door de Staten wat betreft uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot Citrix met buitenspelstelling van Netpro in contact te brengen met N-Pluscorp, die na onderhandelingen daartoe die werkzaamheden ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd voor de Staten (met behulp en inzet van [verweerder] al gedurende maar ook na zijn dienstverband bij Netro dus). Ook uit dien hoofde is [verweerder] aansprakelijk voor de door Netpro geleden en nog te lijden schade.

3.9

In afwachting van de door [verweerder] te nemen akte en mogelijk door hem te leveren bewijs zal iedere verdere beslissing worden aangehouden. Netpro zal overigens gelet op de aard van de door [verweerder] te nemen akte niet in de gelegenheid worden gesteld om daar bij akte op te reageren.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-stelt [verweerder] in de gelegenheid om zich bij akte uit te laten over hetgeen hij zich blijkens rechtsoverweging 3.5 dient uit te laten;

-verwijst de zaak daartoe naar de rolzitting van 15 maart 2016;

-bepaalt dat Netpro niet in de gelegenheid zal worden gesteld om te reageren op de door [verweerder] te nemen akte;

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 16 februari 2016.