Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:60

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-05-2015
Datum publicatie
05-06-2015
Zaaknummer
142/15, P-2014/19315
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Strafzaak Aruba: Gewapende overval op een supermarkt door 19 jarige. Toch jeugdstrafrecht toegepast. Jeugddetentie (maximaal) 2 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1995 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 13 mei 2015. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. D.G. Illes.

De officier van justitie, mr. Y. Pronk, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van het feit te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, met aftrek van voorarrest.

voorwerpen.

De raadsman heeft het woord tot verdediging gevoerd.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd:

dat hij op of omstreeks 1 december 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een kasregister inhoudende ongeveer AWG 700,-, althans een hoeveelheid geld, en/of een (kartonnen) (sigaren) doos inhoudende een (of meer) beltegoed kaart(en) (van Setar en/of Digicel) en/of een (of meer) fles(sen) alcoholhoudende drank (van het merk Old Parr), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld onder meer hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met bedekt(e) gezicht(en) en voorzien van een kapmes (machete) en/of een honkbalknuppel Sunny Supermarket is/zijn binnengegaan en/of met dat kapmes op de toonbank heeft/hebben geslagen en/of gebaren met zijn/hun hand(en) in de richting van die [slachtoffer] heeft/hebben gemaakt, opdat die [slachtoffer] stil moest blijven staan en/of met die honkbalknuppel in de richting van die [slachtoffer] heeft/hebben gezwaaid en/of over de toonbank is/zijn gesprongen en/of het kasregister vanaf de toonbank heeft/hebben getrokken.

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

dat hij op of omstreeks 1 december 2014 in Aruba, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een kasregister inhoudende ongeveer AWG 700,-, althans een hoeveelheid geld, en/of een (kartonnen) (sigaren) doos inhoudende een (of meer) beltegoed kaart(en) (van Setar en/of Digicel) en/of een (of meer) fles(sen) alcoholhoudende drank (van het merk Old Parr), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of verdachtes mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld onder meer hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met bedekt(e) gezicht(en) en voorzien van een kapmes (machete) en/of een honkbalknuppel Sunny Supermarket is/zijn binnengegaan en/of met dat kapmes op de toonbank heeft/hebben geslagen en/of gebaren met zijn/hun hand(en) in de richting van die [slachtoffer] heeft/hebben gemaakt, opdat die [slachtoffer] stil moest blijven staan en/of met die honkbalknuppel in de richting van die [slachtoffer] heeft/hebben gezwaaid en/of over de toonbank is/zijn gesprongen en/of het kasregister vanaf de toonbank heeft/hebben getrokken.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Diefstal, door twee of meer verenigde personen, voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijker te maken,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291, eerste en tweede lid, juncto artikel 2:289 sub a van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

Jeugdstrafrecht of volwassenenstrafrecht

De verdediging heeft bepleit dat de verdachte, hoewel ten tijde van het plegen van het bewezenverklaarde feit reeds meerderjarig, want negentien jaar oud, met toepassing van artikel 1:159 van het Wetboek van Strafrecht wordt berecht volgens het recht dat geldt voor jeugdigen.

Hoewel het gerecht met de officier van justitie van oordeel is dat het bewezenverklaarde feit ernstig van aard is en oplegging van een strenge sanctie in beginsel rechtvaardigt, zal het gerecht de verdediging volgen en overgaan tot toepassing van het jeugdstrafrecht. Bij die afweging heeft het gerecht van belang geacht dat verdachtes mededaders min of meer tot dezelfde, jeugdige, leeftijdsgroep behoren als verdachte en de wijze waarop de overval is gepleegd er niet bepaald blijk van geeft dat verdachte en zijn mededaders weldoordacht te werk zijn gegaan. Aldus bezien houdt het strafbare handelen van de verdachte in ieder geval tot op zekere hoogte nauw verband met de jeugdige leeftijd van de verdachte en zijn mededaders en het daarbij behorende groepsgedrag. Ook in de persoonlijkheid van de verdachte, zoals die naar voren komt uit verdachtes verklaringen en de wijze waarop hij zich ter zitting heeft gepresenteerd, ziet het gerecht aanleiding voor toepassing van het strafrecht voor jeugdigen. Daarbij heeft het gerecht voorts betrokken dat het huidige jeugdstrafrecht, zoals neergelegd in het nieuwe Wetboek van Strafrecht dat sinds 15 februari 2014 van kracht is, ook voor jeugdigen voorziet in sancties die niet zonder meer als ontoereikend kunnen worden bestempeld voor ernstige strafbare feiten als het onderhavige.

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een gewapende overval op een supermarkt, waarbij ze kapmessen en een honkbalknuppel hebben gebruikt. Dit feit moet voor het slachtoffer een angstige en schokkende ervaring zijn geweest. Slachtoffers van dergelijke feiten kunnen nog langdurig de (psychische) gevolgen hiervan ondervinden. Dit wordt de verdachte zwaar aangerekend. Verder veroorzaken feiten zoals deze niet alleen gevoelens van angst bij de directe slachtoffers, maar versterken zij ook de gevoelens van onveiligheid in de Arubaanse samenleving. Als schadelijk voor het imago van Aruba als relatief veilig land, kunnen zij op termijn ook de economie en welvaart van dit land ondermijnen. Het gerecht neemt het de verdachte dan ook uiterst kwalijk dat hij, kennelijk louter gedreven door financieel gewin, heeft gekozen om een dergelijk ernstig feit te begaan. Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is dan ook geïndiceerd.

Ten voordele van verdachte geldt dat hij nooit eerder voor een vermogensdelict is veroordeeld.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan jeugddetentie voor de maximale duur die de wet in het onderhavige geval toestaat.

Het gerecht acht het van belang dat de opgelegde jeugddetentie, ondanks het feit dat de verdachte reeds meerderjarig is, ook daadwerkelijk als zodanig ten uitvoer wordt gelegd. Het gerecht zal dit aldus bepalen.

9 Inbeslaggenomen voorwerpen

A. Verbeurdverklaring

De volgende onder de verdachte thuis in beslag genomen voorwerpen, waarvan ter terechtzitting is gebleken dat met behulp daarvan het feit is begaan zullen verbeurd worden verklaard:

 • -

  Een bruin/creme rugtas NIKE

 • -

  Een zwarte kapmes

 • -

  Een zwarte muts

 • -

  Een Halloween masker

 • -

  Een honkbalhandschoen

 • -

  Een honkbalknuppel

B. Teruggave

De teruggave zal worden gelast van de onder de verdachte in beslag genomen zwarte T-shirt aangetroffen op een stoel aan de medeverdachte [medeverdachte].

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is mede gegrond op de artikelen 1:62, 1:68, 1:157, 1:159, 1:163, 1:164, 1:165, 1:167 en 1:189 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

Het gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde feit zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van VIERENTWINTIG (24) maanden;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde jeugddetentie in mindering wordt gebracht;

bepaalt dat de jeugddetentie ook al is de verdachte reeds meerderjarig daadwerkelijk als zodanig ten uitvoer wordt gelegd;

verklaart verbeurd de in rubriek 9A genoemde voorwerpen;

gelast de teruggave aan de medeverdachte [medeverdachte] van het in rubriek 9B genoemd voorwerp.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. E.M.D. Angela en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 29 mei 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.