Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:567

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-12-2015
Datum publicatie
21-12-2015
Zaaknummer
K.G. no. 2554 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ontruiming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 9 december 2015

K.G. no. 2554 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in kort geding tussen:

E*,

wonende in Aruba, Tanki Leendert __,

EISER,

procederende in persoon,

en

G*,

wonende in Aruba, Tanki Leendert __ appartement,

GEDAAGDE,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 6 november 2015;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling die op 19 november 2015 heeft plaatsgevonden. Eiser en gedaagde zijn in persoon verschenen.

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Gedaagde huurt van eiser een appartement, plaatselijk bekend als Tanki Leendert __, in Aruba, tegen een huidige maandelijkse huurprijs van Afl. 800,-.

2.2

Gedaagde is ondanks sommatie vanaf de maand mei 2015 achterstallig met het betalen van de huur.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiser heeft in zijn verzoekschrift gevorderd dat het gerecht bij uitvoerbaar te verklaren vonnis gedaagde beveelt om onmiddellijk na het in dezen te wijzen vonnis, het pand gelegen te Tanki Leendert __ appartement te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover deze laatste het eigendom van eiser niet zijn, en het pand met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van de eisende partij te stellen, alles onder verbeurte van een dwangsom van Afl. 500,- per dag, voor elke dag of een gedeelte daarvan dat gedaagde nalaat om aan de in deze te geven rechterlijke bevel te voldoen, met machtiging aan eiser om indien gedaagde met die ontruiming in gebreke blijft, deze zelf te doen bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm, voorts gedaagde te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiser te betalen de verschuldigde bedragen Afl. 4.800,- aan huur plus kosten en met de wettelijke rente, voorts met elke maand dat gedaagde ingebreke blijft, dan wel een andere in goede justitie te bepalen beslissing te nemen.

3.2

Eiser vordert om de proceskosten te compenseren.

3.3

Op de stellingen van partijen zal, voor zover nodig, in het hiernavolgende nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Van spoedeisend belang is voldoende gebleken.

4.2

Gedaagde heeft ter zitting erkend een huurachterstand te hebben. Gedaagde heeft zich bereid verklaard het pand te ontruimen binnen 10 dagen na het wijzen van het vonnis. Eiser is hiermee akkoord gegaan.

4.3

Eiser heeft er, gelet op de voldoende aannemelijk geworden wanprestatie, een voldoende gerechtvaardigd belang bij dat gedaagde de woning ontruimt en in dit kader ook voldoende aannemelijk gemaakt dat in een bodemprocedure de vordering tot ontruiming van de woning zal worden toegewezen. De verzochte ontruiming zal dan ook worden toegewezen, waarbij gedaagde de woning uiterlijk op 19 december 2015 dient te ontruimen. De rechter heeft dit overigens ter zitting reeds aan gedaagde aangekondigd.

4.4

Uit het eerste lid van artikel 556 Rv. volgt dat eiser de ontruiming niet zelf ter hand mag nemen en dat gedwongen ontruiming het exclusieve terrein is van de deurwaarder. Eiser heeft voldoende aan dit vonnis om de deurwaarder te mogen inschakelen als gedaagde niet vrijwillig tot nakoming van de uit dit vonnis voortvloeiende verplichting tot ontruiming overgaat. In het licht daarvan heeft eiser dus geen machtiging nodig om de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen. Voorwaarde is dat het ontruimingsvonnis door de deurwaarder aan gedaagde wordt betekend, en dat aan hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 555 Rv. bevel wordt gedaan om binnen drie dagen te ontruimen. De deurwaarder op zijn beurt behoeft geen rechterlijke machtiging om bevoegd te zijn de hulp van de sterke arm van politie en justitie in te roepen indien gedaagde medewerking aan de ontruiming weigert. Die bevoegdheid ontleent de deurwaarder immers rechtstreeks aan artikel 557 Rv., waarin artikel 444 Rv. van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Voorziet de deurwaarder problemen, dan kan hij op voet van (strekking en geest van) de Algemene Politieverordening – zonder dat daartoe rechterlijke machtiging nodig is – bijstand van de politie inroepen. In het licht van voorgaande heeft eiser evenmin belang bij de verzochte dwangsom.

4.5

Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden tot op heden begroot op Afl. 900,- aan griffierechten en Afl. 226,67 aan deurwaarderskosten.

5 DE UITSPRAAK

Het gerecht, rechtdoende in kort geding:

beveelt gedaagde om binnen tien (10) dagen na betekening van dit vonnis het pand plaatselijk bekend als Tanki Leendert ___ appartement te Aruba, te ontruimen, met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover deze laatste het eigendom van eiser niet zijn, en het pand met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van de eisende partij te stellen,

veroordeelt gedaagde om aan eiser te betalen het bedrag van Afl. 4.800,- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiser gevallen en tot op heden begroot op Afl. 900,- aan griffierechten en Afl. 226,67 aan deurwaarderskosten;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.H. Lemaire, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 9 december 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.