Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:560

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-12-2015
Datum publicatie
21-12-2015
Zaaknummer
A.R. 11 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

incasso –schuldvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2605
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 9 december 2015

Behorend bij A.R. 11 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

SERVICIO DI TELECOMUNICACION DI ARUBA (SETAR) N.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Setar,

gemachtigde: de advocaat mr. M.E.D. Brown,

tegen:

G* ,

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: ,

procederend in persoon

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE FEITEN

2.1

Gedaagde heeft op 17 september 2012 een contract voor twee jaar gesloten met betrekking tot telefoonnummer ______.

2.2

Op 23 mei 2013 heeft Gedaagde een tweede overeenkomst gesloten met betrekking tot nummer ______. Op dit contract is niet vermeld wat de looptijd is.

2.3

Gedaagde heeft op beide contracten getekend voor ontvangst van de door Setar gehanteerde algemene voorwaarden.

2.4

Artikel 17 lid 1 jo 16 lid 4 van de door Setar gehanteerde algemene voorwaarden voor verkeersdiensten luidt dat de contractant van rechtswege in verzuim is, indien de nota niet binnen de termijn die op de nota is vermeld is betaald.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Setar vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeling van Gedaagde tot betaling van een hoofdsom van Afl. 2.273,92 te vermeerderen met 15% incassokosten ad Afl. 341,09 alsmede te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 oktober 2013 tot de dag der voldoening alsmede in de kosten van de procedure.

3.2

Gedaagde voert verweer dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Vast staat dat Gedaagde de factuur van de maand juli 2013 ad Afl. 169,51 en augustus 2013 ad Afl. 330,85 niet heeft voldaan. Het verweer van Gedaagde dat zij niet hoeft te betalen omdat haar telefoons gestolen zouden zijn, wordt verworpen, nu dit enkele feit – wat hier verder ook van zij - haar niet ontslaat van haar betalingsverplichting. Dit heeft tot gevolg dat beide bedragen toewijsbaar zijn ten bedrage van Afl. 500,36.

4.2

Setar vordert tevens schadevergoeding als gevolg van de tekortkoming in de nakoming van de betalingsverplichting door Gedaagde, die zij gelijk stelt aan de bedongen ‘early terminationfees’ nu beide contracten door toedoen van Gedaagde voortijdig zijn beëindigd. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

4.3

Vast staat dat Setar het recht op verkeersdiensten buiten gebruik heeft gesteld ingaande oktober 2013 op grond van artikel 19.1 van de toepasselijke voorwaarden. De stelling dat Setar de overeenkomsten vroegtijdig heeft ontbonden/opgezegd staat niet vast, nu Setars deze stelling niet heeft onderbouwd door overlegging van de brief waarin de overeenkomst buitengerechtelijk is ontbonden cq is opgezegd. Het gerecht neemt derhalve aan dat Setar op grond het bepaalde in artikel 6:74 BWA aanspraak maakt op schadevergoeding. Ingevolge artikel 6:74 lid 2 BWA ontstaat dit recht eerst nadat de schuldenaar in verzuim is. Ingevolge het bepaalde in artikel 17.2 jo 16.4 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn de contracten aanstonds in verzuim indien niet is betaald de op de factuur vermelde datum. Nu vast staat dat Gedaagde de facturen juli en augustus 2013 nimmer heeft voldaan, is zij in verzuim en derhalve schadeplichtig.

4.4

Setar maakt met betrekking tot telefoonnummer ____aanspraak op schadevergoeding, gelijk aan de ‘ early termination fee’ ad Afl. 622,03. De bedongen

‘early terminiation fee’ heeft betrekking op de kosten van het telefoontoestel dat een contractant bij aanvang van het contract krijgt of koopt tegen een (sterk) gereduceerde prijs en gederfde winst vanwege het vroegtijdige einde van het contract. Nu vast staat dat Gedaagde bij dit contract een telefoontoestel heeft gekregen voor de prijs van Afl. 49,00 in plaats van Afl. 650,00, zij dit toestel behouden heeft en Setar sedert juli 2013 tot 17 september 2014 Afl. 69,00 per maand misloopt, acht het gerecht de gevorderde schadevergoeding ad Afl. 622,03 alleszins billijk. Dit bedrag wordt dan ook toegewezen.

4.5

Met betrekking tot het contract ten aanzien van telefoonnummer ______, afgesloten op 23 mei 2013 heeft het volgende te gelden. Anders dan Setar is het gerecht van oordeel dat uit dit contract niet volgt dat het voor de duur van twee jaar is afgesloten. Het lag op de weg van Setar om deze stelling feitelijk te onderbouwen, hetgeen zij niet heeft gedaan. Aldus wordt ervan uitgegaan dat dit contract is aangegaan voor onbepaalde duur.

4.6

Uit de factuur van oktober 2013 volgt dat Setar voor dit nummer een schadevergoeding vordert gelijk aan de ‘early termination fee’ van Afl. 1.022,67. Dit is gelijk aan 10,33 maanden x Afl. 99,00. Zoals reeds overwogen wordt ervan uitgegaan dat dit contract voor onbepaalde tijd is afgesloten. Dit heeft tot gevolg dat de schade van Setar niet gelijk is aan de resterende contractstermijnen. De schade bij dit contract dient aldus ex artikel 6:97 BW begroot te worden.

4.7

Vast staat dat Gedaagde bij dit contract een telefoon heeft gekocht voor Afl. 139,00 terwijl de werkelijke prijs Afl. 595,00 was. Aldus lijdt Setar schade omdat zij de kosten van dit telefoontoestel niet meer kan terug verdienen. Nu informatie ontbreekt over de inkoopwaarde en de afschrijvingsduur, wordt deze schade ambtshalve vastgesteld op
Afl. 300,00. Andere schade heeft Setar niet, nu een contract voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar is en Setar de verkeersdiensten heeft stop gezet, waardoor zij geen variabele kosten meer heeft gehad aan dit contract. De vaste kosten (onderhoud netwerk etc) lopen natuurlijk door, maar deze zijn, uitgaande van een maand opzegtermijn, verwaarloosbaar.

4.8

Uit het voorgaande volgt dat Gedaagde veroordeeld wordt tot betaling van een hoofdsom ad Afl. 1.422,39, bestaande uit de openstaande facturen ad Afl. 500,36, de schadevergoeding wegens de beëindiging van contract I ad Afl. 622,03 en de schadevergoeding wegens contract II ad Afl. 300,00.

4.9

De buitengerechtelijke kosten (15%) zijn contractueel overeengekomen worden gerelateerd aan het toegewezen bedrag en bedragen aldus Afl. 213,36.

4.10

De wettelijke rente is toewijsbaar vanaf 8 oktober 2013 tot de dag der voldoening.

4.11

Gedaagde wordt nu zij in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de procedure veroordeeld, eveneens gerelateerd aan het toegewezen bedrag. De betekeningskosten van de verzoekschriften worden afgewezen, nu de exploten niet in het dossier zijn aangetroffen.

5 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

5.1

veroordeelt Gedaagde tot betaling aan Setar van een hoofdsom ad Afl. 1.422,39

alsmede buitengerechtelijke incassokosten ad Afl. 213,36, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 oktober 2013 tot de dag der voldoening

5.2

veroordeelt Gedaagde in de kosten van de procedure, aan de zijde van Setar begroot op Afl. 450,00 griffierecht en Afl. 500,00 voor salaris gemachtigde.

5.3

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 december 2015 in aanwezigheid van de griffier.