Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:542

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-12-2015
Datum publicatie
04-12-2015
Zaaknummer
EJ nr. 1963 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verlof tenuitvoerlegging Belgisch vonnis EEX-verdrag

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 1 december 2015

behorend bij EJ nr. 1963 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de rechtspersoon naar het recht van België

NV VIALIS BELGIUM,

gevestigd te Boom, België, domicilie kiezende te Aruba ten kantore van haar gemachtigde,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. L. Gomez,

tegen:

1 [naam],

wonende in Aruba,

en

2. de naamloze vennootschap

FLASH AND SIGNS IMPORT & EXPORT NV,

gevestigd in Aruba,

VERWEERDERS.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

 het verzoekschrift, ingediend op 2 september 2015;

 de griffiersaantekeningen van de behandeling van het verzoek ter zitting van 3 november 2015, waar verzoekster is gehoord, bij monde van haar gemachtigde;

 de producties, door verzoekster overgelegd op 26 november 2015.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 9 juni 2015, A.R. nr. A/14/02467, van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, België, is verweerder sub 1 veroordeeld tot betaling aan verzoekster van 84.860,46 euro, vermeerderd met rente en kosten. Het vonnis is tevens “gemeen verklaard” aan verweerster sub 2.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe, zo begrijpt het gerecht, dat bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, verlof wordt verleend tot het jegens verweerders in Aruba tenuitvoerleggen van voormeld vonnis, kosten rechtens.

4 DE BEOORDELING

4.1

Naar het oordeel van het gerecht is voldaan aan de vereisten, zoals die voortvloeien uit artikel 985 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en artikel 31 e.v. van het ten dezen toepasselijke Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-verdrag). Het verzoek zal dan ook worden toegewezen, met inachtneming van het navolgende.

4.2

De tenuitvoerlegging kan uitsluitend jegens verweerder sub 1 plaatsvinden. De “gemeenverklaring” van het vonnis aan verweerster sub 2 heeft naar Belgisch recht namelijk niet tot gevolg dat de daarin uitgesproken veroordeling ook ten aanzien van haar kan worden ten uitvoer gelegd.

4.3

Voor de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van deze beschikking, voor zover deze het gegeven verlof betreft, bestaat geen grond. Uit artikel 39, eerste volzin, van het EEX-verdrag vloeit immers reeds voort dat het verleende verlof tot gevolg heeft dat het buitenlandse vonnis in Aruba kan worden ten uitvoer gelegd, zij het dat gedurende de termijn waarbinnen overeenkomstig artikel 36 van dit verdrag verzet tegen deze beschikking kan worden gedaan en tot het tijdstip dat op dat verzet is beslist, die tenuitvoerlegging is beperkt tot het treffen van conservatoire maatregelen. Artikel 39, tweede volzin, van het EEX-verdrag brengt mee dat het verlof zich mede uitstrekt tot het treffen van die conservatoire maatregelen.

4.4

Het verzoek tot veroordeling van verweerders in de kosten van de onderhavige procedure kan, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, slechts worden toegewezen ten aanzien van verweerder sub 1.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent aan verzoekster verlof om het vonnis van 9 juni 2015, A.R. nr. A/14/02467, van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, België, in Aruba jegens verweerder sub 1 ten uitvoer te leggen;

verstaat dat het verlof zich tevens uitstrekt tot het treffen van conservatoire maatregelen;

veroordeelt verweerder sub 1 in de kosten van deze procedure aan de zijde van verzoekster gemaakt, tot op heden begroot op Afl. 450,-- aan griffierecht en Afl. 1.700,-- aan gemachtigdensalaris;

verklaart deze beschikking, voor zover het de kostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht en uitgesproken op 1 december 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.