Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:528

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-11-2015
Datum publicatie
04-12-2015
Zaaknummer
A.R. nr. 1788 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot betaling/ Hoofdelijke aansprakelijkheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 25 november 2015

Behorend bij A.R. nr. 1788 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

CENTRAAL LEASE N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Centraal,

gemachtigde: de advocaat mr. R.C. Samuels,

tegen:

1 X,

met onbekende woonplaats,

hierna ook te noemen: X,

en

2 Y,

wonende in Aruba,

hierna ook te noemen: Y,

gedaagden,

hierna gezamenlijk ook te noemen: X c.s.,

Y procederend in persoon; X is na deugdelijke oproeping en wederoproeping niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het door de griffier opgetekende mondelinge antwoord van Y;

-de conclusie van repliek;

-de tegen Y verleende akte van niet dienen van dupliek.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Centraal vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis kosten rechtens X c.s. hoofdelijk veroordeelt:

-om aan Centraal te betalen Afl. 19.921,75, te vermeerderen met de contractuele boete krachtens artikel 4 van de huurkoopovereenkomst en met wettelijke rente gerekend vanaf 10 september 2013 althans 9 juni 2014 tot aan de algehele voldoening, alsmede te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van voormelde hoofdsom;

-in de proceskosten.

2.2

Y heeft verklaard dat hij zich te dezen voor X als borg heeft gesteld, maar dat zijn echtgenote die borgstelling niet mede heeft ondertekend. Overigens is geen verweer gevoerd door X c.s..

3 DE BEOORDELING

3.1

De in het verzoekschrift en in de conclusie van repliek neergelegde stellingen van Centraal zijn niet bestreden door X c.s., waardoor ze vast komen te staan. In het licht van die vaststaande stellingen en het gegeven dat Y aan zijn stelling dat zijn echtgenote zijn borgstelling niet mede heeft ondertekend geen conclusie heeft verbonden komt het door Centraal verzochte onrechtmatig noch ongegrond voor, behoudens het volgende.

3.2

De vordering ter zake van vergoeding van kosten van verkrijging van voldoening buiten rechte wordt afgewezen als zijnde onvoldoende feitelijk onderbouwd. Het enkele gegeven dat partijen vergoeding van die kosten zijn overeengekomen is te dezen niet bepalend. Het had hier op de weg gelegen van Centraal om te stellen (onderbouwd met verificatoire bescheiden) dat er buiten rechte meer werkzaamheden zijn verricht dan die waarvoor artikel 63a Rv een voorziening geeft.

3.3

De vordering ter zake van boeterente wordt eveneens afgewezen, omdat die vordering te vaag en te onbepaald is in het licht van het gegeven dat is gesteld noch gebleken over hoeveel achterstallige termijnen boete verschuldigd is. Overigens heeft te gelden dat door afwijzing van de gevorderde boeterente ruimte ontstaat voor toewijzing van de wettelijke rente.

3.4

X c.s. zullen, als de in het ongelijk gestelde partijen, hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Centraal, tot aan deze uitspraak begroot op (750,-- + 324,-- + 373,-- + 217,-- =) Afl. 1.664,-- aan verschotten en Afl. 750,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 4, ad Afl. 750,-- per punt). Voor het beslagrekest van Centraal wordt geen punt van het liquidatietarief toegekend, omdat Centraal in weerwil van de omstandigheid dat zij verlof heeft verkregen om beslag te mogen leggen niet daadwerkelijk tot beslaglegging is overgegaan. In dat verband heeft te gelden dat nodeloos om beslagverlof is verzocht.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-veroordeelt X c.s. hoofdelijk, des dat hetgeen de één heeft betaald de ander bevrijdt, om aan Centraal te betalen Afl. 19.921,75, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 10 september 2013 tot aan de algehele voldoening;

-veroordeelt X c.s. hoofdelijk, des dat hetgeen de één heeft betaald de ander bevrijdt, in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Centraal, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.664,-- aan verschotten en Afl. 750,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 25 november 2015 in aanwezigheid van de griffier.