Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:458

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-10-2015
Datum publicatie
02-11-2015
Zaaknummer
EJ. nr. 1435 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verzoek ex artikel 1:26 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 27 oktober 2015

behorend bij EJ. nr. 1435 van 2015.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKST,

gemachtigde: de advocaat mr. E.M.J. Cafarzuza,

Belanghebbende:

De ambtenaar van de burgerlijke stand, hierna: de ambtenaar,

in Aruba.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 30 juni 2015;

- het advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand, ingediend op 14 september 2015;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 15 september 2015, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster bijgestaan door haar gemachtigde en mevrouw mr. J.M.A.M. Ponsioen namens de ambtenaar. De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Verzoekster is geboren op [datum] 1963 in [land]. Zij staat vanaf [datum] 1971 onafgebroken ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba.

2.2

Bij Koninklijk Besluit van [datum] 1988 is verzoekster genaturaliseerd tot Nederlander.

2.3

Bij Landsbesluit van [datum] 1989 is haar geslachtsnaam gewijzigd in [geslachtsnaam].

3 DE BEOORDELING

3.1

Verzoekster heeft verzocht om een verklaring voor recht dat de in Colombia opgemaakte notariële akte van [datum] 1967, met betrekking tot de adoptie van verzoekster, overeenkomstig de plaatselijke voorschriften is opgemaakt en vatbaar is voor opneming in de registers van de burgerlijke stand. Daartoe is aangevoerd dat verzoekster sinds haar adoptie alhier heeft gewoond, dat het van belang is dat de juridische realiteit in Colombia overeenkomt met de juridische realiteit op Aruba en dat zij in staat wil zijn om als dochter (enige) beslissingen te kunnen nemen aangaande haar vader althans zeggenschap te hebben in bepaalde situaties, bijvoorbeeld betreffende medische behandelingen.

3.2

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:26 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW). Ingevolge die bepaling kan eenieder die daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, het gerecht verzoeken een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Aruba opgemaakte akte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een register van de burgerlijke stand.

3.3

Uit de door verzoekster in het geding gebrachte notariële akte van [datum] 1967, waarvan de authenticiteit door de ambtenaar niet is betwist, valt genoegzaam af te leiden dat verzoekster in juli 1967, toen zij 3½ jaar oud was, door het echtpaar [naam echtpaar] is geadopteerd, overeenkomstig de destijds in Colombia geldende wet- en regelgeving na daartoe verkregen toestemming krachtens rechterlijke uitspraak. Daarmee is sprake van een akte in de zin van bovengenoemde bepaling.

3.4

De vraag die dan dient te worden beantwoord is of bedoelde akte naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een register van de burgerlijke stand, met andere woorden of de erkenning van deze adoptie strijd zou opleveren met de Arubaanse openbare orde.

Bij de beantwoording hiervan neemt het gerecht in aanmerking dat voornoemde adoptie een zogenoemde “zwakke adoptie” betreft, waarbij de familierechtelijke banden tussen de geadopteerde en de biologische ouder(s) blijven bestaan, terwijl bij in Aruba uitgesproken adopties de familierechtelijke betrekking tussen de geadopteerde, zijn oorspronkelijke ouders en hun bloedverwanten ophoudt te bestaan (de zogenoemde sterke adoptie). Aruba is niet aangesloten bij het Haags adoptieverdrag, dat verplicht tot de erkenning van zwakke (verdrags)adopties, en kent ook geen wettelijke mogelijkheid tot omzetten van zwakke adopties in sterke adopties.

Het niet bestaan van een wettelijke verplichting tot erkenning brengt echter niet automatisch met zich dat geen erkenning – in de zin van opname van de akte in de registers van de burgerlijke stand – zou kunnen plaatsvinden.

Het gerecht neemt hierbij in aanmerking dat het in deze gaat om een 48 jaar oude rechtsgeldige adoptie, waarbij de geadopteerde ruim 44 jaar in Aruba woont en al 26 jaar de Nederlandse nationaliteit heeft. Onder deze omstandigheden is de erkenning van de zwakke adoptie niet in strijd met de Arubaanse openbare orde.

3.5

Het gerecht is voorts van oordeel dat gelet op hetgeen verzoekster ter zitting heeft aangevoerd, genoegzaam is gebleken dat zij een gerechtvaardigd belang heeft bij de verzochte verklaring voor recht.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verklaart voor recht dat de notariële akte van [datum] 1967, opgemaakt in Colombia, overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt en naar zijn aard voor opneming in een register van de burgerlijke stand vatbaar is;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van dinsdag 27 oktober 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.