Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:420

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-10-2015
Datum publicatie
26-10-2015
Zaaknummer
E.J. 1708 van 2015
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht, ontbinding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2025
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 20 oktober 2015

Behorend bij E.J. 1708 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

LOVERS INDUSTRIAL CORP ARUBA N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Lovers,

gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios,

tegen:

B,

te Aruba,

hierna ook te noemen: B,

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de behandeling ter zitting van 15 september 2015 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

Met partijen is besproken dat het onderhavige verzoek op de zitting van de rechter die het vonnis in kort geding heeft gewezen is ingedeeld. Partijen hebben geen bezwaar tegen behandeling van het verzoek.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

B is op 1 december 2014 in dienst van Lovers getreden als “head of Aruba operations”. Voordat zij bij Lovers in dienst trad had zij reeds ruime ervaring als financieel administratieve kracht.

2.2

De onderneming van Lovers is gelieerd aan de veel grotere onderneming van Lovers in Curaçao. In Aruba werken slechts vier medewerkers, waarvan twee chauffeurs. Tot de taken van B hoort het verkopen van producten (ijs en frisdrank) van Lovers en het administreren van verkopen en betalingen.

2.3

Op 18 juni 2015 ontving B een e-mail van de directie ([naam]) van Lovers in de Verenigde Staten met de volgende tekst:
I received the herewith annexed chart from [naam A]1 yersterday afternoon.
This shows that the basics of Commercial Operations, Accounting and Control procedures have not been observed neither by [naam A] nor by you in Aruba.
With respect to new transactions, please note that as of today:
Customers are exclusively sold cash or credit (pre-approved customers).
Credit sales must be collected timely.
Daily all cash sales and all collections must be completely deposited.
(…)
With respect to the transactions till yesterday, please note that all missing funds for a total of AWG. 39.944,36 must be collected and deposited in our bank account by the end of next week.
[naam], who is now in charge with Export Operations will work with you on all the above and [naam] will control the application of all the above on a dialy basis and immediately export to me in case of any deviation.
Both you and [naam A] will be held accountable in case of any losses that this lack of responsibility may cause our companies.

2.4

Het overzicht waarover [naam] schrijft is een opsomming van een uit de boekhouding blijkend verschil van verkopen, geldstortingen en gemaakte onkosten, waarvan een bedrag van volgens B nog aan openstaande facturen ad Afl. 12.108,36 is afgetrokken. Het onverantwoorde bedrag sluit op Afl. 27.836,.

2.5

Op 26 juni 2015 is B op staande voet ontslagen. De bevestiging daarvan per e-mail leest:
With reference to my mail of June 18, 2015, the missing funds as described in my mail had not been collected and deposited in our bank account as requested to you.
On the other hand we have generated the herewith annexed calculation with all supporting documents.
With this exercise we can clearly see that products have been sold or have left out inventory without our company receiving the corresponding cash funds or accounts receivable invoices to collect all the missing funds.
Taking all the above into account, please note that you are dismissed with immediate effect, our company will allocate your June 2015 salary payment and final payments to the missing funds.

4.1.

Bij vonnis in kort geding van 24 juli 2015 heeft de voorzieningenrechter voorshands overwogen dat aan de onverwijldheideis voor ontslag op staande voet niet was voldaan. Verder overwoog de voorzieningenrechter:
4.4 De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat voldoende aannemelijk is, dat B de interne procedureregels heeft overtreden door facturen uit te schrijven waaruit kan blijken, dat sprake was van “cash on delivery”, terwijl feitelijk op krediet werd verkocht en geleverd. Ook acht de voorzieningenrechter onvoldoende verklaard waarom B het gerechtvaardigd achtte om meermaals producten op rekening aan, ook in dit geding, onbekend gebleven “walk in customers” te verkopen en leveren. Gegeven de heel kleine organisatie in Aruba, de onmogelijkheid om B daarbinnen ander werk te bieden en de vertrouwelijke functie die B bekleedt, heeft Lovers er voldoende belang bij haar de toegang tot het werk hangende de uitkomst van de door Lovers op te starten ontbindingsprocedure te ontzeggen.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

Lovers verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst met B, voor het geval die nog bestaat, met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, zonder toekenning van een vergoeding van B tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Lovers grondt het verzoek, samengevat, erop dat B als “head of operations” verantwoordelijk was voor de algemene gang van zaken bij de Arubaanse dochtermaatschappij en zij – hoewel zij over veel ervaring beschikt – van januari 2015 tot en met 19 juni 2015 de procedureregels met betrekking tot de verkoop van producten en de administratie daarvan heeft overtreden waardoor het vertrouwen in B is verloren gegaan.

3.3

B voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1.

Zoals al in het kort geding vonnis is overwogen is voldoende aannemelijk dat B interne procedureregels heeft overtreden door facturen uit te schrijven waaruit kan blijken dat sprake is van ‘cash on delivery’ terwijl in feite sprake is van levering op krediet. B heeft daarvoor in deze procedure nog steeds geen afdoende verklaring gegeven.

4.2.

Deze omstandigheden, de vooropleiding van B, het korte dienstverband en haar leeftijd (uit de producties blijkt dat zij is geboren op 6 juli 1981) rechtvaardigen de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Deze ontbinding is geheel aan B te wijten. B heeft op zijn minst op eigen gezag gemeend de procedureregels aan te passen door verkopen op krediet te administreren als “cash on delivery”. Op zijn minst kan haar verweten worden dat zij dat niet met Lovers heeft afgestemd. In de praktijk blijkt nu dat het innen van openstaande facturen moeilijk, zo niet onmogelijk is omdat de desbetreffende klant over een bon beschikt waarop staat dat hij contant heeft betaald. Daarbij komt dat – in het geval het ontslag op staande voet nietig is – B tot datum ontbinding van de arbeidsovereenkomst recht heeft op loon zonder daarvoor te hoeven werken. Het gerecht zal daarom niet tot toekenning van enige vergoeding over gaan. Of sprake is van dringende reden of gewijzigde omstandigheden, te weten verlies van vertrouwen, kan buiten beschouwing blijven omdat ook in het laatste geval geen aanleiding bestaat voor een billijke vergoeding.

4.3.

Als de het ongelijk te stellen partij zal B de proceskosten van Lovers moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 20 oktober 2015;

kent aan B geen vergoeding toe ten laste van Lovers;

veroordeelt B in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Lovers worden begroot op Afl. 450, aan griffierecht en Afl. 1.800, aan salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 20 oktober 2015 in aanwezigheid van de griffier.

1 [naam A] is de Curaçaose collega van B. Hij moest haar ook controleren