Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:413

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-10-2015
Datum publicatie
16-10-2015
Zaaknummer
EJ. nr. 1368 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Machtiging aan de curator om voor en namens de onder curatele gestelde over te gaan tot de verkoop en overdracht van het recht van erfpacht op het registergoed.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 oktober 2015

behorend bij EJ. nr. 1368 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

X, in haar hoedanigheid van curatrice,

wonende in Aruba, [adres],

VERZOEKSTER, hierna te noemen: de curatrice,

procederend in persoon.

Belanghebbende:

Y, hierna: de onder curatele gestelde,

wonende in Aruba.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 23 juni 2015,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 15 september 2015 waaruit blijkt dat is verschenen, de curatrice bij haar gemachtigde mevrouw Z

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Bij vonnis van dit gerecht van 12 december 2002 (behorend bij EJ-387/2002) is de belanghebbende onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis en is de curatrice tot curatrice benoemd.

2.2

De onder curatele gestelde is samen met andere erfgenamen rechthebbende van een recht van erfpacht tot 23 oktober 2067 op een perceel domeingrond, groot 631 m2, gelegen te [plaats] in Aruba, kadastraal bekend als Land Aruba Eerste Afdeling Sectie [sectie] nummer [nummer], met het daarop gebouwde woonhuis, plaatselijk bekend als “[adres]” (hierna ook aan te duiden als: het registergoed).

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat aan curatrice toestemming wordt verleend op grond van artikel 1:386, eerste lid, juncto artikel 1:345, eerste lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) om over te gaan tot verkoop en overdracht van het registergoed voor wat betreft het onverdeelde aandeel toebehorende aan de onder curatele gestelde voor een verkoopsom van Afl. 105.000,--.

4 DE BEOORDELING

4.1

De in artikel 1:386, eerste lid, juncto artikel 1:345, eerste lid, onderdeel a, BWA neergelegde vereiste van rechterlijke machtiging heeft de strekking de belangen van de onder curatele gestelde te beschermen. Uit de bij het verzoekschrift overgelegde producties blijkt dat de vrije marktwaarde van het registergoed op 23 april 2014 is getaxeerd op Afl. 105.000,--. Gelet op het voorgaande ziet het gerecht geen aanleiding voor het oordeel dat de belangen van de onder curatele gestelde zich tegen verlening van de verzochte machtiging verzetten. Voor dat oordeel ziet het gerecht ook overigens geen gronden. Het verzoek kan derhalve worden ingewilligd.

4.2

De curatrice dient binnen zes maanden nadat het registergoed verkocht en geleverd is, rekening en verantwoording af te leggen bij het gerecht. Dientengevolge zal de zaak worden verwezen naar een hieronder te vermelden rolzitting voor overlegging van de rekening en verantwoording zijdens de curatrice.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

machtigt de curatrice X, geboren op [datum] 1955 in Aruba, om voor en namens de onder curatele gestelde Y, geboren op [datum] 1963 in Aruba, over te gaan tot de verkoop en overdracht van het recht van erfpacht tot 23 oktober 2067 op een perceel domeingrond, groot 631 m2, gelegen te [plaats] in Aruba, kadastraal bekend als Land Aruba Eerste Afdeling Sectie [sectie] nummer [nummer], met het daarop gebouwde woonhuis, plaatselijk bekend als “[adres]”,

verwijst de zaak naar de rolzitting van dinsdag 8 maart 2016 om 8:30 uur, voor het overleggen van de rekening en verantwoording zijdens de curatrice.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 13 oktober 2015 in aanwezigheid van de griffier.

.