Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:380

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-09-2015
Datum publicatie
05-10-2015
Zaaknummer
E.J. 1068 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verzoek voorlopig getuigenverhoor - toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1850
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 september 2015 (bij vervroeging)

Behorend bij E.J. 1068 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[verzoekster],

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: [verzoekster],

gemachtigde: de advocaat mr. P.M.E. Mohamed

tegen:

de naamloze vennootschap

FAST COLLECTION 7 DELIVERY SERVICES N.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Fast,

gemachtigde: de advocaat mr. M.H.J. Kock.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift

- de behandeling ter zitting van 15 september 2015 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1 [

Verzoekster] verzoekt een voorlopig getuigenverhoor te bevelen met benoeming van een rechter-commissaris voor wie dit getuigen verhoor zal plaats vinden en met bepaling van het tijdstip waarop dit voorlopig getuigenverhoor zal plaats vinden, kosten rechtens.

3.2 [

Verzoekster] legt aan dit verzoek het volgende ten grondslag.

[Verzoekster] is van mei 2007 tot en met september 2014 in dienst geweest van Fast, laatstelijk in de functie van [functie] tegen een bruto maandloon van Awg. 2.900,00.

[Verzoekster] had een werkweek van 44 uur, maar werkte gemiddeld 74 uur per weer, hetgeen neerkomt op 30 overuren per week. Op 18 september 2014 heeft [verzoekster] en een aantal collega’s aanspraak gemaakt op betaling van alle overuren.

3.3

Fast voert - samengevat - het volgende verweer.

Fast stelt dat het verzoek onvoldoende feitelijk is onderbouwd, waardoor het aangemerkt dient te worden als een fishing expedition. Er is sprake van misbruik van recht c.q. bevoegdheid. Evenmin heeft [verzoekster] aangegeven waarom er 16 getuigen gehoord dienen te worden.

4 DE BEOORDELING

4. 1. Voorop wordt gesteld dat de rechter die over een verzoek als het onderhavige heeft te oordelen geen discretionaire bevoegdheid toekomt. Hij dient het verzoek in beginsel toe te wijzen, mits het verzoek (a) aan de wettelijke eisen voldoet, (b) ter zake dienend en voldoende concreet is en feiten betreft die met het verhoor bewezen kunnen worden. Dit is alleen anders indien de rechter (op grond van in zijn beslissing vermelde feiten en omstandigheden) van oordeel is dat het verzoek (c) in strijd is met een goede procesorde, (d) dat van de bevoegdheid toepassing van dit middel te verlangen, misbruik wordt gemaakt - bijvoorbeeld omdat verzoeker wegens onevenredigheid van de over en weer betrokken belangen in redelijkheid niet tot het uitoefenen van die bevoegdheid kan worden toegelaten - of (e) dat het verzoek moet afstuiten op een ander door de rechter zwaarwichtig beoordeeld bezwaar.

4.2

Het belang van [verzoekster] bij het houden van een voorlopig getuigenverhoor is erin gelegen om bewijs te vergaren voor haar stelling - inhoudende dat zij gedurende de jaren dat zij werkzaam was voor Fast, dagelijks en in opdracht van Fast overwerk heeft verricht - zodat zij kan inschatten of het aanhangig maken van een bodemprocedure kans van slagen heeft. Hoewel de vordering thans nog weinig concreet is - immers onduidelijk is op welke periode de vordering betrekking zal hebben en op welk bedrag [verzoekster] meent aanspraak te kunnen maken - is het gerecht van oordeel dat [verzoekster] voldoende feiten heeft gesteld die een toekomstige vordering zouden kunnen dragen.

4.3

Er is dan ook geen sprake van misbruik van bevoegdheid noch strijd met een goede procesorde. Evenmin dient het verzoek aangemerkt te worden als een fishing expedition, omdat de getuigen concreet bevraagd kunnen worden of zij gezien hebben dat [verzoekster] overwerkte en zo ja wanneer en hoe lang. Het verzoek van [verzoekster] wordt dan ook toegewezen, zij het dat het aantal te horen getuigen vooralsnog beperkt wordt tot vijf.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

beveelt een voorlopig getuigenverhoor, waarbij aan de zijde van [verzoekster] vooralsnog de navolgende vijf getuigen gehoord zullen worden:

- [getuige 1], wonende te [adres] te Aruba;

- [getuige 2], wonende te [adres] te Aruba;

- [getuige 3], wonende te [adres] te Aruba;

- [getuige 4], wonende te [adres] te Aruba;

- [getuige 5], wonende te [adres] te Aruba.

5.2

het verhoor betreft uitsluitend de feiten en omstandigheden, die betrekking hebben op de stelling van [verzoekster] dat zij dagelijks in opdracht van Fast overwerk verrichtte;

5.3

benoemt tot rechter-commissaris, mr. Y.M. Vanwersch;

5.4

bepaalt dat het eerste getuigenverhoor zal plaatsvinden in het Gerechtsgebouw, J.G. Emanstraat 51, te Aruba op, donderdag 15 oktober 2015 om 14.00 uur;

5.5

bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, binnen een week na de datum van deze beschikking schriftelijk en gemotiveerd aan het gerecht - om een nadere dag- en uurbepaling dient te vragen onder opgave van de verhinderdata van alle partijen in de drie maanden volgend op genoemde datum;

5.6

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 29 september 2015 in aanwezigheid van de griffier.