Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:350

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
23-09-2015
Datum publicatie
28-09-2015
Zaaknummer
A.R. nr. 1494 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, onrechtmatig, oplichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 23 september 2015

Behorend bij A.R. nr. 1494 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ADC ARUBA DEVELOPMENT COMPANY N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: ADC,

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd,

tegen:

Gedaagde,

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-het schrijven van Gedaagde van 3 september 2014;

-de conclusie van repliek, met producties;

-de conclusie van dupliek, met producties;

-de door ADC genomen akte houdende uitlatingen producties.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties voorzover niet of onvoldoende bestreden, staat tussen partijen onder meer het volgende vast.

2.2

Gedaagde is accountant en werkte als zodanig op freelance basis voor ADC.

2.3

Gedaagde heeft een op zijn naam gestelde factuur gedateerd 6 november 2007 opgesteld krachtens welke Afl. 74.580,-- aan ADC in rekening is gebracht ter zake van in die factuur omschreven door Gedaagde verrichte kadastrale meetwerkzaamheden met betrekking tot het aan ADC toebehorende in Aruba aan de (Adres) gelegen verkavelingsplan (hierna: het verkavelingsplan).

2.4

De factuur is valselijk door Gedaagde opgemaakt. Gedaagde heeft de meetwerkzaamheden niet verricht. Gedaagde heeft voor het opmaken van de factuur een door (bedrijf) N.V. (met als eigenaar - het Gerecht begrijpt: met als directeur groot aandeelhouder – (Naam) (hierna: de architect) opgemaakte factuur gebruikt (zie te dezen de door ADC bij gelegenheid van repliek overgelegde productie 3).

2.5

Een zekere bij ADC werkzame (naam) (hierna: Vrouw) wist dat Gedaagde eigenaar was van een administratiekantoor en geen deskundige op het gebied van de in de factuur vermelde werkzaamheden. Vrouw heeft de factuur geaccepteerd, en zij heeft vervolgens een cheque uitgeschreven waarmee Gedaagde

Afl. 74.580,-- ten laste van ADC kon innen en heeft geïnd bij de bank (zie te dezen eveneens voormelde productie).

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

ADC vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Gedaagde veroordeelt om ten titel van schadevergoeding uit onrechtmatige daad aan ADC te betalen Afl. 74.580,--, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 6 november 2007, kosten rechtens.

3.2

Gedaagde voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door ADC verzochte, kosten rechtens.

3.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

In het licht van de hiervoor vermelde vaststaande feiten stelt ADC dat Gedaagde onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door aan de hand van de door hem valselijk opgemaakte factuur Afl. 74.580,-- ten onrechte aan het vermogen van ADC te onttrekken. Die stelling mist in het licht van het gemotiveerde verweer van Gedaagde in samenhang met de hiervoor onder 2.5 vaststaande feiten - waarbij heeft te gelden dat is gesteld noch gebleken dat de voor ADC werkzame Vrouw onbetrouwbaar is en betrokken was bij de beweerdelijke oplichting van ADC door Gedaagde - voldoende grondslag. In dit verband valt zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - niet in te zien waarom Vrouw, die wist dat Gedaagde de in de factuur vermelde werkzaamheden niet verricht kon hebben, evenwel de factuur heeft geaccepteerd en bedoelde cheque namens ADC heeft uitgeschreven.

4.2

Tegen voormelde achtergrond in samenhang met het vaststaande gegeven dat Gedaagde voor het opmaken van de factuur een door de architect opgemaakte factuur heeft gebruikt, heeft ADC de juistheid van de door Gedaagde opgeworpen stelling, dat de meetwerkzaamheden zijn verricht door de architect, onvoldoende gemotiveerd bestreden. Vast staat daarom dat de in de factuur vermelde meetwerkzaamheden wel degelijk zijn verricht voor ADC, alleen niet door Gedaagde maar door de architect. In het licht daarvan mist de omstandigheid dat Gedaagde de factuur valselijk heeft opgemaakt zelfstandige betekenis, en heeft ADC de juistheid van de (impliciet) door Gedaagde opgeworpen stelling, dat de factuur de facto ziet op door ADC aan de architect te betalen loon of vergoeding voor de door hem ten behoeve van ADC verrichte meetwerkzaamheden, onvoldoende gemotiveerd bestreden.

4.3

De stelling van ADC, dat Gedaagde het door hem ten laste van ADC geïnde bedrag ad

Afl. 74.580,-- in zijn eigen zak heeft gestopt, mist in het licht van al het hiervoor geschetste in samenhang met het gegeven dat is gesteld noch gebleken dat de architect ooit heeft geklaagd over het onbetaald blijven van de door hem voor ADC verrichte meetwerkzaamheden eveneens voldoende (verificatoire) onderbouwing. Het had in dit verband met name op de weg van ADC gelegen om een verklaring van de architect in het geding te brengen waaruit kon blijken dat de architect - zoals ADC stelt - nooit Afl. 74.580,-- heeft ontvangen van Gedaagde.

4.4

Al het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de vordering van ADC zal worden afgewezen. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen.

4.5

ADC zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Gedaagde, tot aan deze uitspraak begroot op nihil omdat Gedaagde in dit geschil niet werd bijgestaan door een daartoe toegelaten beroepsmatig optredende rechtsbijstandverlener.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-wijst af het door ADC gevorderde;

-veroordeelt ADC in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Gedaagde, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 23 september 2015 in aanwezigheid van de griffier.