Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:345

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-09-2015
Datum publicatie
22-09-2015
Zaaknummer
AR no. 757 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, aandelenoverdracht nietig, verjaring, handtekening deskunigdonderzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 9 september 2015

Behorend bij AR no. 757 van 2014.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres,

wonende in Aruba,

eiser,

hierna ook te noemen: “Eiseres”,

gemachtigde: mr. D.G. Kock.

tegen:

de naamloze vennootschap ALTI N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: “Alti”,

gemachtigden: mrs. W.G.T.M. Kloes en J.A. Saade,

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit de navolgende processtukken:

- het verzoekschrift,

- de conclusie van antwoord,

- de conclusie van repliek,

- de conclusie van dupliek,

- de akte uitlating producties.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

De naamloze vennootschap Beradna N.V. (hierna: de NV) is eigenaar van een kantoorpand gelegen aan de (Adres) te Aruba (nader te noemen “het pand”).

2.2

Eiseres werd met ingang van 3 januari 1985 benoemd tot directeur van de NV. Eiseres heeft alle 20 geplaatste aandelen verkregen in de NV.

2.3

Eiseres is namens de NV op 9 september 2013 een koopovereenkomst aangegaan, waarbij het pand voor een koopsom van Afl. 650.000,000 aan een derde werd verkocht.

2.4

Met ingang van 24 september 2013 staat mevrouw (naam) (hierna: Mevrouw), aandeelhoudster van Alti, bij de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) ingeschreven als directeur van de NV, zulks op basis van een aandeelhoudersbesluit van de NV van 24 september 2013 waarbij Eiseres werd ontslagen als directeur en Mevrouw werd benoemd als nieuwe directrice.

2.5

Bij de KvK zijn door Mevrouw onder meer de volgende stukken gedeponeerd:

- een akte houdende aandelenoverdracht gedateerd 5 oktober 1998 overgelegd, waarin staat vermeld dat Eiseres zijn aandelen in de NV heeft verkocht en overgedragen aan Alti,

- een erkenning van de aandelenoverdracht d.d. 5 oktober 1998 met als ondertekenaar Eiseres in zijn hoedanigheid van directeur van de NV,

- voornoemd aandeelhoudersbesluit.

2.6

Eiseres heeft bij brief van 27 januari 2014 aan de Kamer van Koophandel bericht dat hij nimmer zijn aandelen in de NV heeft verkocht aan Mevrouw en nimmer akkoord is gegaan met zijn ontslag als directeur van de NV. Eiseres heeft daarom verzocht de door Mevrouw doorgevoerde wijzigingen (wijziging directeurschap en adres van de NV) terug te draaien.

2.7

De KvK heeft bij brief van 28 januari 2014 aan Eiseres bericht geen gevolg te zullen geven aan zijn verzoek om de wijzigingen terug te draaien.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert, samengevat, dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- a. primair voor recht verklaart dat de handtekening op de akte houdende aandelenoverdracht en akte van erkenning niet die van Eiseres is en dat Eiseres eigenaar is van alle 20 geplaatste aandelen in de NV, althans,

b. subsidiair voor recht verklaart dat de aandelenoverdracht en de akte van erkenning nietig zijn, dan wel vernietigd worden en dat Eiseres de eigenaar is van alle 20 geplaatste aandelen in de NV, althans,

c. meer subsidiair voor recht verklaart dat Eiseres krachtens verjaring de enige eigenaar dan wel rechthebbende is van alle 20 geplaatste aandelen in de NV,

- alsmede bepaalt dat het aan Eiseres op 23 september 2013 verleende ontslag als directeur van de NV en de aanstelling van Mevrouw als directrice van de NV nietig zijn en de KvK gelast deze nietigheden in haar register te verwerken en te vermelden,

met veroordeling van Alti in de proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.

3.2

Ter onderbouwing van zijn vordering stelt Eiseres samengevat dat zijn handtekening op de akte houdende aandelenoverdracht en de akte van erkenning is vervalst, althans dat, indien zijn handtekeningen niet vervalst blijken te zijn, hij door zijn blindheid is misleid door Mevrouw om de documenten te ondertekenen. Eiseres stelt aandeelhouder te zijn gebleven van de NV en zich ook zo jegens derden, zoals de bank en de fiscus, te hebben gedragen. Eiseres meent subsidiair dat hij als bezitter te goeder trouw opnieuw eigenaar is geworden van de aandelen in de NV. De besluiten van de NV tot de directiewisseling hebben geleid zijn nietig, omdat Alti geen rechtsgeldige aandeelhouder was.

3.3

Alti voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering, kosten rechtens. Alti voert, samengevat, als verweer dat de aandelen in de NV rechtsgeldig aan Alti zijn overgedragen. Het subsidiaire beroep op verjaring dient verworpen te worden omdat Eiseres geen bezitter te goede trouw is geweest.

3.4

Op de stellingen van partijen wordt voor zover nodig in het hiernavolgende nader ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Eiseres betwist dat de handtekening die voorkomt bij zijn naam op de akte houdende aandelenoverdracht en de akte van erkenning van hem afkomstig is. Dat betekent dat Alti, die zich op de rechtsgevolgen van die aktes beroept, zal moeten bewijzen dat dit wel het geval is. Aan de hand van de door partijen ingenomen stellingen, is het gerecht voornemens om alvorens de zaak verder te beoordelen, Alti in de gelegenheid te stellen door middel van een deskundigenonderzoek door een schriftdeskundige en een aan de hand daarvan uit te brengen deskundigenbericht te bewijzen dat de handtekening op de betreffende akten van Eiseres afkomstig is. Indien Alti tot die bewijslevering toegelaten wenst te worden, zal zij het aan de deskundige te betalen voorschot dienen te betalen. Eiseres heeft gesteld dat het op zijn plaats is dat er een dergelijk deskundigenonderzoek komt. Het gerecht leidt daaruit af dat Eiseres bereid is om medewerking aan dit onderzoek te verlenen.

4.2

Het gerecht is ambtshalve bekend met deskundigenonderzoeken van de in Nederland woonachtige en werkzame schriftdeskundige, drs. P.L. Zevenbergen. Het gerecht is voornemens tot benoeming van deze deskundige over te gaan, doch wenst eerst nadere inlichtingen van partijen te verkrijgen. Het zal daartoe een comparitie van partijen gelasten, waarop Eiseres in persoon en Alti deugdelijk vertegenwoordigd dienen te verschijnen. Het gerecht wijst partijen erop dat het uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen – ook in het nadeel van die partij – kan maken die het geraden zal achten.

4.3

Indien Alti in de gelegenheid gesteld wenst te worden om bewijs te leveren middels voornoemd deskundigenonderzoek dient zij ter comparitie, zo mogelijk, de originele akte van aandelenoverdracht en akte van erkenning aan het gerecht te verstrekken. Eiseres dient ter comparitie, zo mogelijk, tenminste vijftien (bij voorkeur originele en anders kopieën van) documenten voorzien van zijn handtekening die dateren uit de tijd dat de betreffende akten werd ondertekend.

4.4

De partij die zich ter comparitie nog op andere bescheiden wil beroepen, dient die stukken (niet zijnde pleitnota’s, want die worden - óók ter zitting - niet toegelaten) uiterlijk één week vóór de comparitie in fotokopie aan zijn wederpartij en aan de griffier van het gerecht over te leggen.

4.5

De partij die is verhinderd om op de hierna te bepalen datum en tijdstip te verschijnen, dient binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis per brief aan de rechter onder opgave van redenen een verzoek om uitstel in te dienen. Bij het verzoek om uitstel dienen tevens de verhinderdata te worden opgegeven van beide partijen en hun gemachtigden gedurende de maanden oktober, november en december 2015. Indien niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis om uitstel is verzocht, zal nog slechts uitstel worden verleend in geval van overmacht. In dat geval moet de partij die wegens overmacht is verhinderd te verschijnen, onmiddellijk na het intreden van die overmacht per brief aan de rechter een verzoek om uitstel doen.

4.6

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende,

- gelast een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en bescheiden op de terechtzitting van mr. M. Schoemaker, rechter bij dit gerecht in het gerechtsgebouw op dinsdag 20 oktober van 15.00 tot 16.00 uur;

- bepaalt dat Eiseres in persoon en Alti deugdelijk vertegenwoordigd ter comparitie aanwezig moeten zijn, bij voorkeur vertegenwoordigd door hun gemachtigden,

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 september 2014 in aanwezigheid van de griffier.