Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:315

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-09-2015
Datum publicatie
16-09-2015
Zaaknummer
E.J. 1543 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1703
AR-Updates.nl 2015-0904
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 15 september 2015

Behorend bij E.J. 1543 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ABCDM MANAGEMANT COMPANY A.V.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Casa del Mar,

gemachtigde: de advocaat mr. D.L. Carolina,

tegen:

X,

te Aruba,

hierna ook te noemen: X,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de behandeling ter zitting van 28 augustus 2015 en de daarvan gemaakte aantekeningen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

X is op 4 maart 2014 in dienst getreden van Casa del Mar als “Human Resource Consultant”. Zowel de “financial comptroller” als de “general manager” staan hiërarchisch boven haar.

2.2

Op 26 juni 2015 heeft zich een incident voorgedaan tussen X en de general manager. Partijen zijn het erover eens dat de aanleiding voor dit incident erin gelegen was, dat X een aantal documenten aan de penningmeester van het bestuur van de overkoepelende coöperatieve vereniging wilde overhandigen zonder medeweten of toestemming van de general manager. Het bestuurslid heeft geweigerd die stukken in ontvangst te nemen. Hij heeft gezegd dat X een en ander met haar leidinggevenden moest bespreken. Daarvan is de general manger toevallig getuige geweest. Hij heeft X verzocht hem de documenten te overhandigen. Dat heeft X aanvankelijk geweigerd. X en de general manager zijn toen naar het kantoorgedeelte van het resort gegaan. Daar heeft X opnieuw geweigerd de stukken onmiddellijk aan de general manager af te geven. Vervolgens is X geschorst. Op weg naar de uitgang van het resort is zij de comptroller tegengekomen waarna is besloten dat partijen om 15:30 het incident zouden bespreken. De general manager wilde op dat moment wel de omstreden stukken van X ontvangen. Zij wilde daartoe pas overgaan na van die stukken een kopie te hebben gemaakt. In het kantoor van X is toen een nare sfeer ontstaan waarbij de general manager de idee kreeg dat X stukken voor hem verborgen zou blijven houden en X ervoer dat de general manager zich opdringend gedroeg en haar vertrek uit de kantoorkamer belette. Nadat X kopieën van aan de general manager te overhandigen documenten was gaan maken heeft de general manager een beveiligingsmedewerker erbij gehaald. Vervolgens is X onder begeleiding van de beveiligingsmedewerker van het resort verwijderd en in de uitoefening van haar functie geschorst.

2.3

Voordat zich dit incident heeft voorgedaan had het bestuur van Casa del Mar tijdens een vergadering van 22 juni 2015 al besloten dat X een andere functie aangeboden zou krijgen binnen “accounting” dan wel het dienstverband zou moeten worden beëindigd. Een en ander hield verband met een onbevredigend verlopen presentatie van X ten overstaan van het bestuur, die halverwege afgebroken werd omdat het bestuur de presentatie onduidelijk vond.

2.4

Daarnaast zijn er enkele e-mail berichten tussen X en de general manager waaruit naar mening van de general manager blijkt dat X zijn opdrachten niet althans niet zonder meer uitvoert en geen of te weinig respect jegens de bedrijfsleiding toont.

2.5

Ten slotte heeft X zich, terwijl zij door de general manager geschorst was, per e-mail van 10 juli 2015 toch (mede) tot het bestuur van de coöperatie gewend met informatie die betrekking had op de (mislukte) presentatie van 22 juni 2015.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

Casa del Mar verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst met X met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, zonder toekenning van een vergoeding, met veroordeling van X tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Casa del Mar grondt het verzoek, samengevat, erop dat sprake is van gewijzigde omstandigheden.

3.3

X voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken en vordert veroordeling van Casa del Mar tot vergoeding van de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1.

Naar oordeel van het gerecht is, mede op grond van hetgeen ter zitting is besproken, voldoende gebleken dat tussen X en de general manager geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk is terwijl dat voor een goed functioneren van het team waarvan beiden lid zijn nodig is. Dat vindt niet alleen zijn oorzaak in het incident van 26 juni 2015 maar ook in de irritatie die bij de general manager is ontstaan door de inhoud van de overgelegde e-mails en het feit dat X zich eenzijdig, zonder voorafgaande in kennisstelling van de rest van het team of de general manager, direct tot het bestuur van de coöperatie richtte. Het gerecht kan ook niet buiten beschouwing laten dat het bestuur van de coöperatie geen vertrouwen in X heeft in de voor de organisatie belangrijke betrekking van human resource functionaris.

4.2.

Het gerecht is voorts van oordeel dat de oorzaak voor het ontbreken van een goede samenwerking niet aan X of aan Casa del Mar kan worden toegerekend. Dat X op 26 juni 2015 – kort gezegd – een scène heeft gemaakt in de lobby van het resort is niet vast komen te staan. Dat X zich op ongepaste wijze jegens de general manager heeft geuit, zij zou hem op luide toon hebben toegevoegd dat hij een leugenaar is, bevestigt niet alleen de general manager maar ook de beveiligingsbeambte. Het gerecht houdt er echter rekening mee dat X op dat moment overstuur was en de general manager dat ook heeft moeten begrijpen. Van belang hierbij is de onduidelijkheid die is ontstaan doordat X eerst van het resort werd afgestuurd, nadien mocht verwachten dat partijen het incident na 15:30 zouden uitpraten maar korte tijd later toch geschorst werd en onmiddellijk onder begeleiding van een beveiligingsbeambte het resort moest verlaten.

4.3.

Daarmee komt aan de orde wat in dit geval een billijke vergoeding voor X zou zijn Gegeven de leeftijd van X, zij is geboren in november 1972, en het feit dat X pas sinds maart 2014 in dienst van Casa del Mar was tegen een bruto salaris van Afl. 4.500, acht het gerecht een vergoeding van Afl. 6.750, bruto passend.

4.4.

Nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten, tenzij het verzoek wordt ingetrokken, worden gecompenseerd.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

stelt partijen in kennis van het voornemen om de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden, onder toekenning aan X van een vergoeding ten laste van Casa del Mar van Afl. 6.750, (bruto inclusief de cessantia- uitkering);

stelt Casa del Mar in de gelegenheid het verzoek in te trekken middels een uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van deze beschikking ter griffie van dit gerecht af te leggen schriftelijke verklaring;

veroordeelt Casa del Mar in dat geval in de kosten van deze procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van X worden begroot op Afl. 1.800, aan gemachtigdensalaris;

VERDER, VOORZOVER VERZOEKSTER HET VERZOEK NIET INTREKT:

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 oktober 2015;

kent aan X een vergoeding toe ten laste van Casa del Mar van Afl. 6.750, (bruto), waarop in mindering strekt de aan X uit te keren cessantia-uitkering;

compenseert de proceskosten en wel zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 15 september 2015 in aanwezigheid van de griffier.