Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:30

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-05-2015
Datum publicatie
21-05-2015
Zaaknummer
A.R. 1371 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onverschuldigde betaling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 13 mei 2015

Behorend bij A.R. 1371 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

[de notaris],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [de notaris] ,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

PROPERTY EXPERT N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Property Expert,

gemachtigde: de advocaat mr. G.W. Rep.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 1 of 2 juni 2009 is van rekening van [de stichting] een bedrag van Afl. 9.750, betaald aan Property Expert. Eveneens op 1 of 2 juni 2009 is van de rekening van [de stichting] een bedrag van Afl. 4.625, betaald aan Property Expert.

2.2

Bij brief van 13 mei 2014 heeft [de notaris] jegens Property Expert aanspraak gemaakt op betaling van dit bedrag aan haar.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

[de notaris] vordert – na wijziging van eis – uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van Property Expert tot betaling van Afl. 14.375,, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Property Expert tot vergoeding van de proceskosten.

3.2 [

[de notaris] grondt de vordering erop dat zij onverschuldigd heeft betaald.

3.3

Property Expert voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van [de notaris] in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Waar nodig onder toepassing van het bepaalde in artikel 118 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering merkt het gerecht op dat uit de door [de notaris] overgelegde productie 2 bij het inleidend verzoek blijkt dat betaald is van de rekening van de hiervoor gemelde stichting. Zonder nadere toelichting valt dan niet in te zien hoe [de notaris] onverschuldigd heeft betaald. Het is immers niet haar bankrekening waarvan betaald is maar van een stichting die de geldelijke belangen van derden behartigt. Volgens de op briefpapier van [de notaris] opgestelde aan Property Expert gerichte facturen van 28 maart 2014 moest dan ook aan de stichting worden terugbetaald, niet aan [de notaris]. Bij gebrek aan nadere uitleg moet het ervoor worden gehouden dat de stichting heeft betaald, niet [de notaris] . Dat ligt, gegeven de hierna te bespreken omstandigheden van het geval ook voor de hand. De vordering stuit daarop al af. Hooguit de stichting zou een vordering hebben. Het gerecht ziet, gegeven het hierna volgende, geen aanleiding om partijen uit te nodigen zich hieromtrent uit te laten.

4.2

Het geschil tussen partijen vindt zijn oorsprong in de perikelen rond de verdeling van een nalatenschap waarin drie percelen zaten die zijn verkocht. Een notarisklerk van [de notaris] had voor de openbare verkoop machtigingen gekregen van drie deelgenoten. In die machtigingen staat verder dat de desbetreffende deelgenoten 2,5% van de uiteindelijke verkoopprijs aan commissie aan Property Expert zullen betalen. Dat percentage stemt overeen met een bedrag van Afl. 14.375,.

4.3

Nu de desbetreffende deelgenoten de notarisklerk, naar het gerecht aanneemt als werknemer van [de notaris] , hebben gemachtigd om tot openbare verkoop over te gaan en in verband daarmee 2,5% commissie aan Property Expert te betalen, valt, zonder nadere toelichting, niet in te zien dat [de notaris] aan Property Expert heeft betaald. Niet [de notaris]maar een of alle desbetreffende deelgenoten samen hebben door middel van hun gevolmachtigde en met gebruikmaking van de bankrekening van een stichting die mede hun geldelijke belangen in dit verband behartigt, aan Property Expert betaald. [de notaris] komt ook op die grond geen vorderingsrecht toe. Of een of meer deelgenoten een vordering op Property Expert hebben valt buiten het bestek van dit geding. Ten overvloede overweegt het gerecht dat dat niet voor de hand ligt. Property Expert heeft, zoals was afgesproken via de notarisklerk die een aantal deelgenoten vertegenwoordigde, 2,5% van de verkoopprijs ontvangen. Property Expert hoefde zich na ontvangst van het met dat percentage overeenstemmende bedrag van Afl. 14.375, via een stichting die de notaris geacht wordt daartoe te gebruiken, geen vragen te stellen over de onderlinge verdeling van de opbrengst en de kosten tussen de deelgenoten.

4.4

Zou het overigens zo zijn dat Property Expert in opdracht van [de notaris] heeft gehandeld, blijkt anno 2014 niet, dat zij daarbij niet zijn overeengekomen dat aan Property Expert 2,5% commissie toekwam. Dat percentage stond immers in de volmachtverlening voor de notarisklerk en komt ook voor op de door de notaris opgestelde afrekening. Als ervan uitgegaan zou worden dat [de notaris] aan Property Expert heeft betaald is dat dus niet onverschuldigd geschied.

4.5

Het voorgaande wordt allemaal niet anders doordat uit de beschikkingen van 20 augustus 2013 van dit gerecht – kort gezegd – blijkt, dat de notaris(klerk) in de fout is gegaan, doordat niet van alle erfgenamen volmacht werd verkregen om tot openbare verkoop over te gaan en daarbij, namens hen, met Property Expert een commissie van 2,5% overeen te komen. En dat de commissie van 2,5% daarom niet eerst in mindering mag worden gebracht op de opbrengst van de verkoop alvorens die onder de deelgenoten wordt verdeeld. Die fout van de notaris(klerk) heeft niet tot gevolg dat dus onverschuldigd is betaald aan Property Expert. In hoeverre de fout van de notaris(klerk) van invloed is op de (her)verdeling van de opbrengst van de verkoop en/of de aansprakelijkheid van de notaris ten opzichte van de volmacht verlenende deelgenoten valt buiten het bestek van dit geding.

4.6

De vordering wordt afgewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal [de notaris] de proceskosten van Property Expert moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt [de notaris] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Property Expert worden begroot op Afl. 1.800, aan salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 mei 2015 in aanwezigheid van de griffier.