Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:281

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-08-2015
Datum publicatie
11-09-2015
Zaaknummer
A.R. 3317 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, huurachterstand.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 augustus 2015

Behorend bij A.R. 3317 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de rechtspersoon

FUNDACION CAS PA COMMUNIDAD ARUBANO,

te Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: advocaat mr. J.A. Saade,

tegen:

Gedaagde,
wonende te Aruba,

gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr D.L. Emerencia.

1 DE PROCEDURE

In deze procedure is, na indiening van het inleidend verzoekschrift, geconcludeerd voor antwoord. Hierna heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Daarna zijn conclusies genomen van repliek en van dupliek. De zaak is vervolgens verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE BEOORDELING

2.1

Partijen hebben aangegeven tot een regeling te zijn gekomen:

 • -

  gedaagde verplicht zich de lopende huur ad Afl. 700,-- te betalen,

 • -

  te vermeerderen met Afl. 23,-- aan vuilnisophaal- en schoonmaakkosten per maand;

 • -

  gedaagde lost Afl. 75,-- af op de achterstallige huur (per 30 september 2014 Afl. 3.549,40)

 • -

  De huursubsidie van (op het moment van het nemen van de conclusie van repliek) Afl. 612,-- per maand wordt door FCCA geïnd bij de uitkerende instantie en komt in mindering op de lopende huur, zodat gedaagde Afl. 186,-- per maand betaalt. De te betalen huur kan bij de jaarlijkse herberekening van de subsidie veranderen.

2.2

De afspraak is vastgelegd in een Betalingsregeling, die op 6 november 2014 door gedaagde is ondertekend en die op verzoek van partijen als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

2.3

Eiseres heeft nog gevraagd te bepalen dat:

- gedaagde bij wanbetaling, binnen 48 uur nadat eiseres bij deurwaardersexploot hem van de wanbetaling in kennis heeft gesteld, het gehuurde moet ontruimen; en

- in dat geval de openstaande som in een keer opeisbaar is,

met veroordeling van gedaagde in de kosten van de procedure.

2.4

Gedaagde heeft gevraagd – mede vanwege gedaagdes financiële problemen en gezien het feit dat er een regeling is gekomen – af te zien van een proceskostenveroordeling. Tevens heeft gedaagde verzocht een ruimhartiger uitzettingsbepaling te formuleren, nu gedaagde met allerlei financiële en gezondheidsproblemen kampt.

2.5

Het gerecht zal bepalen dat gedaagde het gehuurde ontruimt bij hernieuwde wanbetaling. Dat deze aan hem te wijten moet zijn (en niet bijvoorbeeld aan de instanties die de huursubsidie en het pensioen uitkeren, van enige omvang moet zijn en niet wordt veroorzaakt door overmacht), spreekt voor zich. Omdat de FCCA een organisatie is met een sociaal oogmerk, vertrouwt het gerecht op haar prudentie in dezen.

2.6

Nu partijen tot een regeling zijn gekomen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd en wel zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verstaat dat partijen ter beëindiging van hun geschil de aan dit vonnis gehechte vaststellingsovereenkomst hebben gesloten;

bepaalt dat:

- in het geval gedaagde na het wijzen van dit vonnis nalatig is met de betaling van de huur en/of de verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst; en

- hij nalaat om binnen 14 dagen na sommatie tot betaling bij deurwaarderexploot, alsnog de achterstand te betalen;

- gedaagde in dat geval de woning binnen 60 dagen na ommekomst van de 14 dagen-termijn dient te ontruimen; en

- bepaalt dat de openstaande som in dat geval in een keer opeisbaar is;

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.