Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:279

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-08-2015
Datum publicatie
11-09-2015
Zaaknummer
A.R. 1439 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, conventie en reconventie, lening, vernietiging of ontbinding overeenkomst, schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 augustus 2015

Behorend bij A.R. 1439 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiser,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiser,

gemachtigde: de advocaat mr. F.A. Gibbs,

tegen:

Gedaagde,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. D.L. Emerencia.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie;

- de conclusie van repliek in conventie, tevens van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens van repliek in reconventie;

- de conclusie van dupliek in reconventie, tevens akte uitlating producties in conventie;

- de akte uitlating producties in reconventie.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen zijn partners in een affectieve relatie geweest. Zij hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van hun samenleven niet geregeld.

2.2

Gedaagde is eigenaresse van een perceel grond, bekend als Adres 2.

2.3

Op 5 mei 2008 heeft Gedaagde een verklaring ondertekend die luidt:
Ami (…) Gedaagde ta autorisa (…) Eiser pa por traha ariba e tereno cu ta situa na Adres.
Cual segun areglo (…) Eiser lo hanja e tereno a cambio di Cas (Adres 1).
E carta aki ta un prueba te ora cu e acto pasas na notario.

2.4

Op 10 april 2008 heeft Gedaagde een bedrag van Afl. 562, van Eiser geleend in de periode van drie maand, aldus de daarvan opgemaakte akte.

2.5

Op 15 maart 2013 hebben partijen een onderhandse akte ondertekend die luidt:
E carta ake ta un carta di un acuerdo inter ami (…) Gedaagde y (…) Eiser pa keda biba den apartamento di dos camber y un porch riba e tereno sutua na Adres 2, cu (…) Eiser a construi cu su place e total di 97.000 florin Arubano riba e tereno situa na Adres 2.
Ami (…) Gedaagde cu (…) Eiser tabata tin un acuerdo firma pa mi persona 5 May 2008 cu mi persona a autorisa (…)Eiser pa traha e tereno na Adres 2 cu mi propriedad.
Cual ami (…) Gedaagde lo keda c e cat situa na Adres 1 cual (…) Eiser tambe ta dono di. e cas na Adres 1, cual awor ami (…) Gedaagde ta bende e cas na Adres 1, cu un acuerdo cu (…) Eiser por keda biba riba e tereno situa na Adres 2, y si e tereno wordu bende ami, (…) Gedaagde ta di acuerdo pa paca (…) Eiser tur su placa cu ela casta riba apartamento cu tin, e balor cu a wordu casta na 97.000 florin Arubano y tambe (…) Eiser Sali prome cu e tempo stipula, ami (…) Gedaagde ta bai acuerdo pa duna (…) Eiser 50% bek di e total di 97.000.
Y e apartamento di dos camber y un porch washok lo bira propriedad di e dono di tereno.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiser vordert in conventie, na vermeerdering van eis, – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Gedaagde tot betaling van Afl. 122.562,, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Gedaagde tot vergoeding van de proceskosten waaronder de beslagkosten.

3.2

Eiser grondt de vordering erop dat Gedaagde de lening dient terug te betalen, hij recht heeft op de helft van de verkoopopbrengst van Adres 1 en een vergoeding voor het appartement op het perceel Adres 2.

3.3

Gedaagde voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van Eiser in de proceskosten.

3.4

Gedaagde vordert in reconventie uitvoerbaar bij voorraad voor zover mogelijk - vernietiging van de overeenkomst van 15 maart 2013, dan wel ontbinding daarvan met schadevergoeding, veroordeling van Eiser tot ontruiming en afbraak van het appartement, meer subsidiair verklaring dat Eiser onrechtmatig heeft gehandeld met schadevergoeding en voorts Eiser te veroordelen tot het betalen van een gebruiksvergoeding vanaf eind november 2008 tot eind november 2014 en vanaf december 2014 een vergoeding van Afl. 800, per maand tot datum ontruiming, met veroordeling van Eiser tot vergoeding van de proceskosten.

3.5

Gedaagde grondt de vordering erop dat de overeenkomst van 15 maart 2013 onder invloed van een wilsgebrek tot stand gekomen is, althans Eiser met de nakoming daarvan in gebreke is gebleven, dan wel daarbij onrechtmatig heeft gehandeld en schade heeft veroorzaakt. Eiser maakt zonder recht of titel gebruik van een perceel dat haar is zodat hij dit dient te ontruimen. Gedaagde heeft verder, na verbreking van de relatie, vanaf 2006 in haar eentje alle hypotheekverplichtingen met betrekking tot Adres 1 voldaan, welke woning en hypotheekschuld op beider naam stond.

3.6

Eiser voert tegen de vordering in reconventie verweer, met vordering – uitvoerbaar bij voorraad – tot veroordeling van Gedaagde in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

4.1.

Gedaagde is eigenaresse van het terrein Adres 2. Zij heeft in mei 2008 aan Eiser toestemming verleend daarop een appartement1 op te richten. Dat heeft hij gedaan. Gedaagde kan dan anno 2014 niet nog aankomen met de stelling dat Eiser het appartement op een verkeerde plaats heeft gebouwd. Zonder nadere toelichting is niet duidelijk waarom Gedaagde, terwijl de affectieve relatie in 2006 is geëindigd, zich niet eerder duidelijk kenbaar op dat standpunt heeft gesteld. Het moet er daarom voor worden gehouden dat Eiser het appartement niet op de verkeerde plaats heeft gebouwd. Nu niet voldoende gemotiveerd is gesteld dat tussen partijen is overeengekomen, dat Eiser voor het gedeeltelijk gebruik van het terrein een vergoeding verschuldigd was moet de daarop betrekking hebbende vordering worden afgewezen.

4.2.

De overeenkomst van mei 2008 voorziet niet in een opzegging. Wel is, zo volgt uit de stellingen van Eiser, Eiser gebonden aan een volgens hem bestaande afspraak, waarbij Gedaagde volledig eigenaar zou worden van Adres 1 en Eiser kennelijk van Adres 2. Gedaagde ontkent die afspraak. Partijen hebben het daar jarenlang bij gehouden.

4.3.

Kennelijk in maart 2013 heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan en wel doordat Gedaagde de woning Adres 1, eigendom van beide partijen en woonplaats van Gedaagde, wilde verkopen. Bij die gelegenheid heeft Gedaagde de hiervoor onder 2.5 geciteerde akte ondertekend. Gedaagde beroept zich op nietigheid van de daaraan ten grondslag liggende rechtshandelingen. Dat beroep op nietigheid wordt door Gedaagde evenwel niet voldoende concreet feitelijk onderbouwd. Welke gebeurtenissen anno 2013 precies zouden moeten leiden tot de conclusie dat Gedaagde werd bedreigd blijft onduidelijk. Ook het beroep op misbruik van omstandigheden is niet voldoende feitelijk uitgewerkt. Nergens blijkt uit de Gedaagde zich toen in een noodtoestand bevond. Dat Eiser een vergoeding van bouwkosten ad Afl. 97.000, bedong terwijl volgens een door Gedaagde overgelegde taxatie de bouwkosten Afl. 67.000, zouden hebben bedragen brengt noch een noodtoestand, noch een zodanig exorbitant verschil tussen beide bedragen met zich mee dat daarmee sprake moet zijn van een wilsgebrek bij de totstandkoming van wat – uiteindelijk – een vaststellingsovereenkomst is die de toestand tussen beide ex-partners moest vastleggen.

4.4.

Uit het voorgaande vloeit voort dat Eiser ook niet is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten van mei 2008 en maart 2013.

4.5.

Thans is de situatie zo dat Gedaagde het perceel Adres 2 wil verkopen. Kennelijk verzet Eiser zich daartegen niet maar wil een veroordeling van Gedaagde tot vergoeding van (onder meer) Afl. 97.000, wegens de met de oprichting van het appartement gemoeide investeringskosten. Dat bedrag is evenwel niet toewijsbaar zolang geen sprake is van verkoop en levering van het perceel Adres 2. Als het perceel wel verkocht en geleverd wordt heeft Eiser recht op de afgesproken vergoeding van Afl. 97.000,. Zolang het perceel Adres 2 niet verkocht wordt heeft Eiser recht om op dat perceel met daarop gebouwd appartement te gebruiken. Nu partijen niet hebben afgesproken dat hij daarvoor een vergoeding verschuldigd is moet die vordering worden afgewezen.

4.6.

Eiser maakt nog aanspraak op Afl. 25.000, wegens zijn aandeel in de netto verkoopopbrengst van Adres 1.

4.7.

De vordering tot vergoeding van Afl. 25.000, zal worden afgewezen. Eiser heeft, blijkens de door hem zelf overgelegde afrekening van de notaris met betrekking tot de levering van Adres 1, immers toegezegd:
Ami (…) Eiser cu (…) Gedaagde tin un acuerdo, cu ora e cas situa na Adres 1 wordu bende, (…) Gedaagde lo keda cu tur e resto di placa, despues cu tur e castu nan y e debe nan wordo paga. Cu e acuerdo cu nos a firma 5 may, 2008 pa e cas, situa na Adres 1 pa e tereno situa na Adres 2. Y na mart 15, 2013 nos tabata tin un acuerdo cu apartamento di dos camber y un porch ribe e tereno situa na Adres 2. (…) Eiser.

4.8.

Hieruit volgt naar oordeel van het gerecht dat partijen kennelijk zijn overeengekomen dat Gedaagde de netto opbrengst van de verkoop en levering van de woning Adres 1 zou houden als tegenprestatie voor het feit dat zij de lasten van die woning had gedragen en Eiser toeliet om op haar perceel Adres 2 een appartement te bouwen en te gebruiken.

4.9.

De vordering van Afl. 560, zal worden toegewezen omdat die niet wordt betwist. De rente is ook niet bestreden.

4.10.

De reconventionele vorderingen zullen, op grond van het voorgaande worden afgewezen.

4.11.

De situatie is nu zo dat Gedaagde de opbrengst van de verkoop van de woning Adres 1 mag houden. Zij heeft daartegenover geen vordering meer uit hoofde van hypotheek of andere lasten die zij al die tijd voor Eiser heeft betaald.

4.12.

Eiser mag op het terrein Adres 2 blijven wonen en hoeft daarvoor geen vergoeding te betalen. Hij is wel gehouden om mee te werken aan een eventuele verkoop van dat terrein met appartement. Op hem rust dan wel een plicht het terrein te ontruimen maar nergens is geregeld dat hij dan ook het appartement moet afbreken en het puin moet opruimen. Als het terrein wordt verkocht heeft Eiser recht op een vergoeding van Afl. 97.000,.

4.13.

Gedaagde moet Afl. 560, met rente aan Eiser terugbetalen.

4.14.

Omdat partijen ex-partners in een affectieve relatie zijn zullen de proceskosten in conventie en reconventie worden gecompenseerd zoals hieronder aangegeven.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt Gedaagde tot betaling aan Eiser van een bedrag van Afl. 560, , te vermeerderen met de wettelijke rente, steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom vanaf 18 juni 2014 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

wijst het gevorderde af;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.

1 Partijen bedoelen daarmee overeenkomstig het spraakgebruik een kleine woning of (zelfstandige) woonruimte, met doorgaans een eigen ingang.