Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:274

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-08-2015
Datum publicatie
09-09-2015
Zaaknummer
A.R. nr. 1245 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, verrekening, scheiding en deling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 augustus 2015

Behorend bij A.R. nr. 1245 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres,

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. V.A.V. Carlo,

tegen:

Gedaagde,

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Gedaagde,

gemachtigde tot en met antwoord: de advocaat mr. E.C.P.M. Kok,

na antwoord procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek, met producties;

-de conclusie van dupliek, met producties;

-de akte van Eiseres houdende uitlatingen producties.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Naast verlof tot kosteloos procederen vordert Eiseres dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis;

a. Gedaagde veroordeelt om aan Eiseres te betalen Afl. 10.000,-- uit hoofde van verrekening van makelaarskosten;

b. Gedaagde veroordeelt om aan Eiseres te betalen Afl. 9.943,56 uit hoofde van verrekening van hypotheeklasten;

c. Gedaagde veroordeelt om aan Eiseres te betalen uit hoofde van verrekening de helft van het aan Gedaagde door Valero uitgekeerde “savingplan”;

d. Gedaagde beveelt om binnen twee weken na de uitspraak van dit vonnis een overzicht van dat aan Gedaagde uitgekeerde savingplan te verschaffen aan Eiseres;

e. te dezen enige andere juist voorkomende beslissing neemt;

g. Gedaagde veroordeelt in de proceskosten.

2.2

Gedaagde voert verweer en concludeert tot (1) toewijzing van het onder b. gevorderde, (2) toewijzing van het onder c. gevorderde voor een bedrag ad

Afl. 2.811,-- en (3) tot afwijzing van het meer of anders gevorderde, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren kosten rechtens te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 8 dagen na de uitspraak van dit vonnis.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de respectieve door partijen overgelegde bevoegd afgegeven bewijzen van onvermogen blijkt dat zij niet in staat zijn om de kosten van deze procedure te dragen. Aan hen zal daarom verlof worden verleend tot kosteloos procederen.

3.2

De grondslag van de vorderingen van Eiseres is gelegen in de verdeling van hun reeds grotendeels verdeelde ontbonden huwelijksgoederengemeenschap (hierna: de gemeenschap).

3.3

De vordering onder b. zal worden toegewezen, nu Gedaagde heeft erkend dat hij Afl. 9.943,56 uit hoofde van verrekening van hypotheeklasten verschuldigd is aan Eiseres.

3.4

Gedaagde heeft onbestreden gesteld dat hij Afl. 5.622,-- heeft ontvangen van Valero ten titel van uitkering van het savingplan, en Gedaagde heeft erkend dat hij de helft van dat bedrag, te weten Afl. 2.811,-- uit hoofde van verrekening verschuldigd is aan Eiseres. De vordering onder c. zal ten belope van dat bedrag worden toegewezen.

3.5

Vorenstaande brengt mee dat Eiseres zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - geen of onvoldoende belang heeft bij haar vordering onder d.. Die vordering zal daarom worden afgewezen.

3.6

Wat betreft het onder a. gevorderde wordt het volgende overwogen. Bij gelegenheid van repliek heeft Eiseres met een productie onderbouwd gesteld dat er een bedrag van Afl. 20.000,-- is betaald door de notaris aan de bij partijen genoegzaam bekende makelaar uit de opbrengst van de (door die makelaar gerealiseerde) verkoop van de voormalige echtelijke woning van partijen, die deel uitmaakte van de gemeenschap. Uit de bij het verzoekschrift overgelegde productie 5 volgt dat de notaris (bij de verdeling tussen partijen van voormelde opbrengst) voormeld bedrag aan makelaarskosten geheel door Eiseres heeft laten dragen. Anders dan Gedaagde is het Gerecht met Eiseres van oordeel dat Gedaagde de helft van die uit de verdeling van de gemeenschap voortvloeiende kosten dient te dragen. Artikel 9 van het tussen partijen op 11 oktober 2010 gesloten echtscheidingsconvenant vermeldt immers onder meer: “Alle kosten m.b.t. de verdeling van partijen gemeenschap wordt door partijen voor gelijke delen (50%-50%) gedragen.”. Eén en ander klemt temeer omdat het hier kosten betreft van (1) de makelaar die de verkoop van bedoelde woning heeft bewerkstelligd, (2) gesteld noch is gebleken dat die kosten exorbitant hoog zijn, en (3) Gedaagde heeft niet heeft geprotesteerd maar juist heeft geprofiteerd van de door de makelaar (ten behoeve van de verdeling van de gemeenschap) verrichte werkzaamheden. De slotsom met betrekking tot de hier besproken vordering van Eiseres luidt dat die ook zal worden toegewezen.

3.7

De algehele slotsom luidt dat Gedaagde zal worden veroordeeld om aan Eiseres te betalen (9.943,56 + 2.811,-- + 10.000,-- =) Afl. 22.754,56. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die een ander oordeel kunnen dragen. Met name kan de mogelijke geringe draagkracht van Gedaagde niet aan toewijzing van de vorderingen van Eiseres in de weg staan.

3.8

In de aard van deze procedure ziet het Gerecht aanleiding om de proceskosten te compenseren tussen partijen, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt. De andersluidende visie van Eiseres wordt verworpen.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-veroordeelt Gedaagde om aan Eiseres te betalen Afl. 22.754,56;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

-verleent verlof aan partijen tot kosteloos procederen;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.