Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:265

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-08-2015
Datum publicatie
07-09-2015
Zaaknummer
1579 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Contact- en straat verbod, Uitsluitend gebruik van de echtelijke woning en Kinderalimentatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 28 augustus 2015

Kort Geding nr. 1579 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

V O N N I S

in het KORT GEDING tussen:

[eiseres],

wonende in [woonplaats],

EISERES, kosteloos procederend krachtens beschikking d.d. 3 augustus 2015,

verder te noemen: de vrouw,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

en

[gedaagde],

wonende in [woonplaats],

GEDAAGDE,

verder te noemen: de man,

gemachtigde: mr. R.L.F. Dijkhoff.

1 DE PROCEDURE:

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 21 juli 2015 ingediend verzoekschrift;

- de akte vermeerdering van eis ingediend op 13 augustus 2015;

- de griffieraantekeningen van het verhandelde ter terechtzitting op 14 augustus 2015.

2 DE FEITEN:

2.1

Partijen zijn op [datum] in [woonplaats] in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Bij beschikking van dit gerecht van 20 januari 2014 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken.

2.2

Partijen zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over hun twee minderjarige kinderen te weten: [kind], geboren op [datum] in [woonplaats] en [kind], geboren op [datum] in [woonplaats] (hierna: de kinderen).

2.3

Partijen wonen nog steeds samen in de echtelijke woning. De woning is opgedeeld opdat partijen elkaar zo min mogelijk tegen komen of hoeven te zien. De man betaalt de hypotheek en de kosten ten aanzien van elektra en water.

3 DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN:

3.1

De vrouw vordert - kort samengevat - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. de vrouw toe te staan met uitsluiting van de man de bewoning van de echtelijke woning voort te zetten totdat de woning verkocht zal zijn;

b. een straat- en contactverbod tegen de man op de wijze zoals bij verzoekschrift is verwoord, met machtiging aan de vrouw om ter handhaving van de gegeven voorzieningen, zo nodig de hulp van de sterke arm in te roepen,

c. verlof tot tenuitvoerlegging door middel van lijfsdwang te verlenen voor de duur van drie maanden bij overtreding van het uit te spreken vonnis;

danwel

een dwangsom van Afl. 1.000,= te bepalen voor iedere overtreding van het uit te spreken vonnis, gedurende de periode van ½ jaar na het vonnis.

d. te bepalen dat de man maandelijks met een bedrag van Afl. 650,= per kind per maand zal bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen;

e. met veroordeling van de man in de kosten van deze procedure.

3.2

De man voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING:

4.1

De spoedeisendheid van de vorderingen blijkt voldoende uit de aard van de vorderingen en de daaraan ten grondslag liggende stellingen.

Uitsluitend gebruik van de echtelijke woning

4.2

Bij de beoordeling van de vordering van de vrouw om te bepalen dat de vrouw bij uitsluiting gerechtigd zal zijn tot gebruik van de echtelijke woning, stelt het gerecht voorop dat het hier gaat om een ingrijpende maatregel, waarover slechts plaats is indien de belangen bij het uitsluitend gebruik van de woning van de partij die de maatregel verzoekt zwaarder hebben te wegen dan de belangen van de andere partij om de woning mede te kunnen blijven gebruiken. In deze belangenafweging dient onder meer te worden betrokken de mate waarin het onwenselijk moet worden geacht dat partijen gezamenlijk de woning blijven bewonen alsmede de mogelijkheden van ieder der partijen, mede de financiële aspecten in acht genomen, om op korte termijn andere woonruimte te vinden.

Zolang de verdeling van de woning niet heeft plaatsgevonden, blijft de mede-eigendom bestaan en zijn beide partijen in beginsel voor gelijke delen gerechtigd tot het genot en gebruik van de echtelijke woning.

4.3

Het gerecht is, gelet op het verhandelde ter zitting, van oordeel dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat er thans sprake is van een onhoudbare situatie en dat in redelijkheid niet van partijen kan worden gevergd dat zij de echtelijke woning samen bewonen totdat de woning is verkocht. Voorshands is niet aannemelijk geworden de (gemotiveerd betwiste) stelling van de vrouw dat de kinderen thans getraumatiseerd zijn door geestelijke en lichamelijke mishandelingen zijdens de man en dat de aanwezigheid van de man in de opgedeelde woning niet bevorderlijk is voor het welzijn van de kinderen. Het gerecht ziet gelet daarop onvoldoende reden om de bestaande situatie hangende de boedelverdeling te wijzigen. Deze vordering zal derhalve worden afgewezen.

Contact- en straatverbod

4.4

Voorshands is niet aannemelijk geworden dat er sprake is van een reële dreiging van toekomstige onrechtmatig handelen van de kant van de man jegens de vrouw of de kinderen en dat ter kering van deze dreiging de gevorderde verboden nodig zijn. Gesteld noch gebleken is dat er (thans) sprake is van agressief benaderen door de man jegens de vrouw of de kinderen. Deze vordering zal derhalve ook worden afgewezen.

Kinderalimentatie

4.5

Gezien het (niet gemotiveerd betwiste) netto inkomen van de man enerzijds en de door hem opgevoerde (niet betwiste) maandelijkse vaste lasten (waaronder de hypotheek, de kosten ten aanzien van elektra en water, [bank], [bank] visa en transport) is de man thans niet draagkrachtig om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze vordering zal derhalve ook worden afgewezen.

4.6

De proceskosten worden gecompenseerd zoals hierna bepaald, omdat partijen elkanders vroegere echtgenoten zijn.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht, rechtdoende in kort geding:

wijst het gevorderde af.

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis werd gewezen door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag, 28 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.