Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:213

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-08-2015
Datum publicatie
24-08-2015
Zaaknummer
A.R. 1989 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiele zaak aanneming tekortkoming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 19 augustus 2015

Behorend bij A.R. 1989 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

ZRINKA ARENZ-ZEPCAN h.o.d.n. Aruba Harmony Apartments,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Arenz,

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd,

tegen:

de naamloze vennootschap

MIGUEL TROMP ROOFING CONSTRUCTION & MAINTENANCE N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Tromp Roofing,

gemachtigde: de advocaat mr. A.F. Kuster.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie;

- de conclusie van repliek in conventie, tevens van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie, (tevens van repliek in reconventie);

- de conclusie van dupliek in reconventie;

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Bij brief van 13 mei 2011 heeft Tromp Roofing aan Arenz geoffreerd: dakdekkers werk te Shinglesdak Woonhuis en Platdak gedeelte.

2.2

Het werk bestond uit:
Werkoverzicht als volgt:
Shinglesdak Woonhuis +- 320 m2
1. Verwijdering van bestaande Shingles.
2. Vernieuwen van beschadigde T1-11 platen.
3. Het plaatsen van 1 aluminium vent.
4. Aanbrengen van een laag Heavy Base Sheet.
5. Het plaatsen van Metal Roofing Edge.
6. Aanbrengen van een laag Architectural Roofing Shingles 30 years.
7. Aanbrengen van een laag A.P.P. bitumen dakbedekking op dakrand aansluiting.
8. Het plaatsen van Metal knelstrip en Sealant.
Platdak gedeelte +- 62 m2 (boven en westzijde)
1. Verwijderen van bestaande dakbedekking.
2. Aanbrengen van een laag Heavy Base Sheet.
3. Het plaatsen van Metal Roofing Edge.
4. Aanbrengen van een laag A.P.P. bitumen dakbedekking met polyester.
5. Aanbrengen van een laag Aluminium Roof Coating.
Het afvoeren van dakafval naar gouvernement stortplaats.
Begin datum Laatste week van Juni 2011.
Afhankelijk van weersomstandigheden.
Duur der werkzaamheden +- 10 werk dagen.
Totaal bedrag inclusief materiaal AFL. 30.000,=
Indien u met deze offerte instemt, heb ik de eer u de navolgende betalingscondities doen toekomen
a) Voor aanvang der werkzaamheden 50% van totaal bedrag.
b) Gedurende werkzaamheden 40% van totaal bedrag.
c) Na oplevering het restant bedrag van 10%.

2.3

De aanbetaling van 50% heeft op 13 mei 2011 plaatsgevonden. Op 12 oktober 2011 is nog Afl. 12.000, betaald.

2.4

Bij brieven van 12 maart en 26 november 2012 is Tromp Roofing in gebreke gesteld.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

3.1

Arenz vordert in conventie verklaring voor recht dat de overeenkomst ontbonden is althans – uitvoerbaar bij voorraad – ontbinding daarvan en veroordeling van Tromp Roofing tot betaling van Afl. 27.000,, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 april 2012 alsmede veroordeling tot schade, nader op te maken bij staat en met veroordeling van Tromp Roofing tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Arenz grondt de vordering erop dat Tromp Roofing toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de aannemingsovereenkomst en zij daardoor schade heeft geleden.

3.3

Tromp Roofing voert hiertegen verweer, met vordering – uitvoerbaar bij voorraad – tot veroordeling van Arenz in de proceskosten.

3.4

Tromp Roofing vordert in reconventie – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Arenz tot betaling van Afl. 4.125,, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 november 2013, met veroordeling van Arenz tot vergoeding van de proceskosten.

3.5

Tromp Roofing grondt de vordering erop dat Tromp Roofing toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende betalingsverplichting.

3.6

Arenz voert tegen de vordering in reconventie verweer, met vordering – uitvoerbaar bij voorraad – tot veroordeling van Tromp Roofing in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

4.1.

Volgens Arenz lekt het dak (nog steeds), voornamelijk in de keuken, en heeft Tromp Roofing geen daktrim aangebracht. Arenz heeft ter onderbouwing van haar stelling een “bouwkundig rapport” van Evertech Technisch Adviesbureau, verder: Evertech, gedateerd 4 juni 2013 overgelegd.

4.2.

Het gerecht zal aan de discussie tussen partijen omtrent de start en voortgang van het werk voorbijgaan omdat Arenz niet gemotiveerd heeft gesteld, dat zij de overeenkomst om die reden heeft ontbonden of willen doen ontbinden en overigens niet gemotiveerd gesteld is, dat daardoor schade is geleden.

4.3.

Partijen twisten over de omvang van de opdracht. Volgens Arenz omvatte die zowel het dak van het woonhuis als dat van de verhuurde of te verhuren appartementen. Volgens Tromp Roofing ging het alleen om het woonhuis van Arenz.

4.4.

In de omschrijving van het werk in de offerte wordt melding gemaakt van het shinglesdak van het woonhuis +- 320 m2 (van een kennelijk hellend dak) en een deel van een platdak van +- 62 m2. Ook als aangenomen moet worden dat het platte dak alleen betrekking kon hebben op de verhuurde of te verhuren appartementen valt zonder nadere toelichting niet in te zien dat het, nog los van de toevoeging gedeelte, hier gaat om het volledige dak van alle appartementen zoals Arenz in de procestukken suggereert. Ook uit het bouwtechnisch rapport blijkt dat niet. Dat bedrijfsschade is geleden is dus onvoldoende gemotiveerd duidelijk gemaakt.

4.5.

Het gerecht constateert bovendien dat het aanbrengen van een daktrim niet is geoffreerd en dus geen onderdeel van de overeengekomen werkzaamheden was. Niet voldoende duidelijk gesteld is waarom Arenz dat desondanks wel mocht begrijpen en verwachten.

4.6.

Het gerecht constateert verder, dat het vernieuwen van beschadigde T1-11 platen wel in de offerte is opgenomen. Toch is het leveren, schilderen en plaatsen van 7 stuks T1-11 platen apart in rekening gebracht. Zonder duidelijk voorbehoud in de offerte mocht Arenz er evenwel vanuit gaan, dat dit in de aanneemsom was begrepen. Als aangenomen moet worden dat het verven van te vervangen beschadigde platen niet was geoffreerd is het bedrag dat daarmee gemoeid was onvoldoende gespecificeerd. Dat deel van de reconventionele vordering stuit daarop af.

4.7.

Resteren dus de gestelde lekkages in het woonhuis en/of de 62 m2 plat dak.

4.8.

Niet gemotiveerd betwist is dat Tromp Roofing heeft aangeboden gezamenlijk met Arenz een onafhankelijke derde (deskundige) aan te zoeken om de door Arenz met lekkages ondervonden problemen en de oorzaak daarvan te onderzoeken en op te lossen en partijen hadden afgesproken om, in verband met afwezigheid van de raadsman van Arenz, in of na juni 2012 daartoe over te gaan. Niettemin heeft Arenz dat toch niet afgewacht en, zonder Tromp Roofing daarvan in kennis te stellen laat staan daarvoor uit te nodigen, haar eigen deskundigenonderzoek laten doen in juni 2013. Het gerecht acht dat, mede in aanmerking genomen het tijdvak waarin Tromp Roofing de werkzaamheden uitvoerde vanaf medio 2011, in strijd met de redelijkheid en billijkheid die (voormalige) contractspartijen, ook als zij een geschil hebben, jegens elkaar in acht moeten nemen. Door het nalaten van Arenz valt nu, mede rekening houdend met de tijd die het kost om een door het gerecht aan te wijzen deskundige te laten rapporteren, niet meer met voldoende zekerheid vast te stellen of en wat Tromp Roofing mogelijk fout heeft gedaan en wat de gevolgen daarvan moeten zijn. Dat probleem had Arenz kunnen ondervangen door medio 2012 actie te ondernemen op het voorstel van Tromp Roofing om samen een deskundige te laten rapporteren. Het gevolg daarvan is dat de tekortkoming van Tromp Roofing onvoldoende gemotiveerd gesteld is en de conventionele vordering zal worden afgewezen.

4.9.

Dat brengt mee dat de restant aanneemsom van Afl. 3000, in reconventie toewijsbaar is.

4.10.

Als de (in overwegende mate) in het ongelijk te stellen partij zal Arenz de proceskosten van Tromp Roofing moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

in conventie

wijst het gevorderde af;

in reconventie

veroordeelt Arenz tot betaling aan Tromp Roofing van een bedrag van Afl. 3.000,, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 november 2013 steeds over het saldo van de dan openstaande hoofdsom tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

in conventie en in reconventie

veroordeelt Arenz in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Tromp Roofing worden begroot op Afl. 3.400, aan salaris van de gemachtigde in conventie en Afl. 250, aan salaris van de gemachtigde in reconventie;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 19 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.