Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:210

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-08-2015
Datum publicatie
24-08-2015
Zaaknummer
A.R. 111 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiele zaak, schuldvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 19 augustus 2015

Behorend bij A.R. 111 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

EVERTECH CONSTRUCTION ARUBA N.V.,

gevestigd te Aruba,

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,

verder te noemen: Evertech,

gemachtigde: advocaat mr. G. de Hoogd,

tegen:

de naamloze vennootschap

CROWN TRADING N.V.,

gevestigd te Aruba,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

verder te noemen: Crown,

gemachtigde: advocaat mr. M. Bemer.

1 DE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis d.d. 10 december 2014;

- het proces-verbaal van de op 24 februari 2015 gehouden comparitie van partijen;

- de aktes na comparitie, door partijen genomen.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

2.1

Dit vonnis wordt gewezen door een andere rechter dan die het tussenvonnis wees. Deze laatste rechter is inmiddels niet meer werkzaam op het Gerecht in eerste aanleg van Aruba.

2.2

In het tussenvonnis van 10 december 2014, werden reeds enkele (al dan niet voorlopige) oordelen gegeven en werden de ‘hangende punten’ benoemd. Het gerecht loopt deze punten thans langs en zal daarover – voor zover nodig - een (nader) oordeel geven.

a. Rechtsoverweging 4.1: van een (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst tussen partijen, is geen sprake. De in reconventie gevraagde verklaring voor recht zal worden afgewezen.

Rechtsoverweging 4.5: de tweede betalingstermijn is in beginsel opeisbaar, tenzij Crown een opschortingsrecht toekomt. Na het tussenvonnis is komen vast te staan dat Evertech haar werk niet goed heeft gedaan. Evertech heeft zulks ook wat betreft het tegelwerk toegegeven. Dat Crown zou hebben ingestemd met de gebrekkige wijze waarop de tegels werden gezet, wordt ontkracht door het mailbericht overgelegd door Crown d.d. 13 november 2012 van [naam] aan [naam], waarin deze in niet mis te verstane woorden aangeeft dat er dingen mis zijn met – onder meer – het tegelwerk. Evertech kan ook niet op goede grond zeggen dat zij niet wist dat het om glastegels ging, nu dit in de overeenkomst is gespecificeerd en aan de overeenkomst een bijlage is gehecht met ‘technical characteristics’ van de tegels, met onder andere aanwijzingen en waarschuwingen voor correcte bewerking. Crown kan zich dus met recht beroepen op een opschortingsrecht. Nu Evertech haar verbintenis ook nadien niet alsnog goed is nagekomen, betekent dat dat de vordering van Evertech op dit punt dient te worden afgewezen.

Voormeld mailbericht spreekt overigens ook tegen de stelling van Evertech dat Crown haar pas in deze procedure heeft gewezen op de tekortkomingen in de prestaties van Evertech. Haar beroep op artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek wordt dan ook gepasseerd.

Rechtsoverweging 4.6: de derde termijn is niet opeisbaar, nu er geen punchlist is opgemaakt en geen correctie door Evertech heeft plaatsgevonden, ondanks dat zij verwittigd was dat er van alles mis was. Ook in zoverre dient de vordering van Evertech te worden afgewezen.

Rechtsoverweging 4.8: Het gerecht heeft reeds geoordeeld dat Evertech in verzuim is.

Het meerwerk van Evertech ad Afl. 2.350,--. Het betreft hier drie posten:

- De correctie van de pilaren (die niet haaks waren) af Afl. 750,--. Het gerecht is van oordeel dat het mankement (dat door Crown op zich niet wordt betwist) op grond van de aannemingsovereenkomst niet voor rekening van Evertech hoeft te blijven. Het betreft een mankement aan Crown’s gebouw dat in het bijzonder problemen gaf in combinatie met de door Crown zelf geleverde tegels. De vordering komt in zoverre in aanmerking voor toewijzing.

- De correctie door Evertech van een drempel buiten, ad Afl. 750,--. Vast staat dat dit meerwerk betreft. Er is geen prijs vooraf afgesproken, zodat een redelijke prijs is verschuldigd. Evertech heeft aangevoerd dat hij twee man, ongeveer twee dagen heeft laten werken, tegen Afl. 225,-- per dag, wat neer komt op Afl. 28,-- per uur. Dit uurtarief komt het gerecht niet-onredelijk voor. Crown heeft daar slechts een eigen inschatting tegenovergesteld en komt op in totaal Afl. 150,--. Nu zij niet concreet kan aantonen dat Evertechs factuur op niet klopt, zal het gerecht uitgaan van de juistheid van Evertechs vordering.

- Het polijsten door Evertech van tegels ad Afl. 850,--. Blijkens de overeenkomst behoort het polijsten tot de door Evertech op zich genomen werkzaamheden. Zij kan deze niet apart in rekening brengen. De vordering zal in zoverre worden afgewezen.

De kosten van Crown voor extra tegels ad Afl. 2.504,13;

Deze post zal worden afgewezen. Zij is betwist door Evertech. Crown heeft slechts een eigen berekening overgelegd, zonder verificatoire stukken. Het gerecht kan deze vordering niet verifiëren. De overeenkomst voorziet overigens in 15% ‘snijverlies’.

Het inzetten door Crown van eigen werknemers ad Afl. 728,97;

Crown baseert deze werkzaamheden op een factuur van 7 mei 2013. De geadresseerde van deze factuur is weggelakt en onleesbaar gemaakt. Op grond hiervan acht het gerecht niet verificatoir onderbouwd dat het hier gaat om werkzaamheden die zijn toe te rekenen aan de wanprestatie van Evertech. De vordering zal in zoverre worden afgewezen.

De aanleg door Crown van een elektriciteitsbuis ad Afl. 550,--;

Blijkens de overeenkomst van partijen behoorden deze werkzaamheden tot de door Evertech op zich genomen verplichtingen. Dat partijen in afwijking hiervan een andere afspraak hadden gemaakt, zoals door Evertech gesteld, is niet gebleken. Integendeel, in voormelde mail van 13 november 2012 van Darren Gad aan Nelson Evertz wordt reeds geklaagd over het niet aanleggen hiervan door Evertech. Dit deel van de reconventionele vordering komt voor toewijzing in aanmerking.

i. Verwijderen en opnieuw aanbrengen door Crown van wandtegels op de pilaren ad Afl. 9.767,23.

Vast staat dat Evertech geen goed werk heeft geleverd. De beschadigingen aan de tegels zijn zichtbaar. Desalniettemin komt de onderhavige schadepost het gerecht te hoog voor. Crown gaat uit van volledige vervanging. Dat zulks nodig zou zijn, is echter in strijd met hetgeen Crown in haar reconventionele vordering stelt. Daar heeft zij het immers over herstel met een zwarte spuitbus, zoals door Evertech toegezegd zou zijn, maar niet is gebeurd. Waarom algehele vervanging nu nodig zou zijn, is het gerecht niet duidelijk geworden. Bij gebreke aan concrete onderbouwing van de kosten van spuitwerk, zal het gerecht deze schade in redelijkheid schatten op Afl. 950,--.

2.3

De door Evertech gevorderde buitengerechtelijke incassokosten komen in de gegeven omstandigheden niet in aanmerking voor toewijzing. Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd en wel zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

In conventie:

veroordeelt Crown tot betaling aan Evertech van Afl. 1.500,--, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 januari 2013;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten zodanig dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde.

In reconventie:

veroordeelt Evertech tot betaling aan Crown van Afl. 1.500,--;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten zodanig dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 19 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.