Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:174

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-07-2015
Datum publicatie
09-07-2015
Zaaknummer
K.G. no. 1117 van 2015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De vraag of in Aruba een uit de openbare kas bekostigde bijzondere school (voor katholiek onderwijs) ouders van aldaar ingeschreven of in te schrijven leerlingen mag verplichten tot betaling van het voor het schooljaar 2015-2016 verhoogd vastgestelde school- en aircogeld wordt door de voorzieningenrechter ontkennend beantwoord, omdat alle kosten die die school met die gelden wenst bestrijden naar het voorlopig oordeel van die rechter volgens geldende Arubaanse wetgeving moet worden bekostigd uit de openbare kas. Een uit de openbare kas bekostigde bijzondere school mag in elk geval in financieel opzicht ouders van bij die school ingeschreven of in te schrijven leerlingen niet anders behandelen dan ouders van leerlingen die studeren of willen gaan studeren bij het (eveneens uit de openbare kas bekostigde) openbare onderwijs. De bijzondere school is wel bevoegd om voor het schooljaar 2015-2016 schoolgeld vast te stellen ter bestrijding van buiten curriculaire activiteiten, doch betaling daarvan kan en mag alleen geschieden op vrijwillige basis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 8 juli 2015 (bij vervroeging)

Behorend bij K.G. no. 1117 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in kort geding van:

[X] en de in de drie bijlagen bij dit vonnis (soms meermalen) genoemde personen,

allen wonende in Aruba,

eisers,

hierna ook te noemen: [eisers],

gemachtigde: de advocaat mr. H.G. Figaroa,

tegen:

de stichting

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ARUBA,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: SKOA,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D. Tromp.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 25 juni 2015.

1.2 [

eisers] - behoudens dhr. Y, die in persoon ter zitting is verschenen samen met zijn gemachtigde - zijn ter zitting verschenen bij hun gemachtigde. De SKOA is verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door dhr. mr. Y (voorzitter van het bestuur van SKOA). Partijen hebben in twee termijnen het woord gevoerd - mede aan de hand van door hen overgelegde pleitnota’s, voorzien van toegelaten producties - en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.3

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1 [

eisers] vorderen dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis kosten rechtens:

primair

a. de beslissing van de SKOA tot vaststelling van het school- en aircogeld voor het schooljaar 2015-2016 schorst dan wel opschort, tot dat in de door [eisers] te starten bodemprocedure omtrent de geldigheid van die door SKOA genomen beslissing zal zijn beslist;

b. bepaalt dat de SKOA ten behoeve van [eisers] een dwangsom verbeurt van Afl. 1.000,-- per dag dat de SKOA de te geven schorsing dan wel opschorting van bedoelde beslissing ter zijde stelt;

subsidiair

c. bepaalt dat het niet voldoen door [eisers] van het door SKOA voor het schooljaar 2015-2016 vastgestelde school- en aircogeld niet tot gevolg zal hebben dat de desbetreffende leerling(en) niet (her)ingeschreven wordt of worden voor dat schooljaar;

meer subsidiair

d. te dezen enige andere juist voorkomende voorziening treft.

2.2

De SKOA voert verweer en concludeert dat [eisers] niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in het door hen verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat [eisers] niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in het door hen verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van de SKOA wordt daarom verworpen.

3.2

Het spoedeisend belang van [eisers] bij haar vorderingen ligt besloten in de aard van die vorderingen, temeer omdat de SKOA leerling treffende gevolgen dreigt te verbinden aan het niet betalen door [eisers] van de door SKOA voor het schooljaar 2015-2016 verhoogd vastgestelde school- en/of aircogelden.

3.3

Vast staat tussen partijen dat [eisers] ouders zijn van leerlingen die studeren of willen gaan studeren bij onder de SKOA ressorterende scholen, zijnde kleuterscholen, basisscholen en scholen voor middelbaar voortgezet onderwijs. Ook staat vast dat de SKOA vanaf de jaren tachtig betaling van schoolgeld per schooljaar per leerling verlangt van ouders van bij haar scholen ingeschreven of in te schrijven leerlingen. Tegen die achtergrond hebben [eisers] niet of onvoldoende bestreden gesteld dat het door de SKOA vastgestelde schoolgeld voor het schooljaar 2014-2015 Afl. 75,-- per leerling bedroeg en het vastgestelde aircogeld voor leerlingen die studeren bij van airco voorziene scholen voor dat schooljaar Afl. 140,-- per leerling bedroeg. Vast staat verder dat de SKOA na meermalen gevoerd overleg met onder meer de minister van Onderwijs van Aruba (hierna: de minister) het schoolgeld voor het schooljaar 2015-2016 uiteindelijk en met goedvinden van de minister heeft vastgesteld op Afl. 175,-- per leerling en het aircogeld voor leerlingen die studeren of willen gaan studeren bij van airco voorziene scholen op Afl. 150,-- per leerling. Tot slot staat vast dat de SKOA aan alle ouders van bij haar scholen ingeschreven of in te schrijven leerlingen (hierna ook: de ouders) kenbaar heeft gemaakt dat aan het niet betalen van school- en/of aircogeld mogelijk gevolgen worden verbonden, in die zin dat (her)plaatsing van leerlingen op de door de ouders gewenste school niet langer gegarandeerd is terwijl die (her)plaatsing bij tijdige betaling in beginsel wel gegarandeerd is.

3.4

In het licht van al het vorenstaande moet voorshands de vraag worden beantwoord of de SKOA al dan niet gerechtigd is [eisers] tot betaling van school- en/of aircogeld te verplichten en of de SKOA aan het uitblijven van betaling van die gelden de door haar ook aan [eisers] kenbare gevolgen mag verbinden. Hierbij heeft te gelden dat de omvang van dit geschil is beperkt tot het meerdere van het school- en aircogeld ten opzichte van het hiervoor vermelde voor het schooljaar 2014-2015 door SKOA vastgestelde school- en aircogeld.

3.5

In voormeld verband wordt het volgende voorop gesteld. Uit de artikelen 1 van de onderscheidenlijke Landsverordeningen Kleuteronderwijs, Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs (hierna ook: de Landsverordeningen) volgt dat een openbare school een door het Land Aruba (hierna: het Land) in stand gehouden school is en dat een bijzondere school een door een natuurlijke persoon of rechtspersoon in stand gehouden school is. Het zevende lid van artikel I.20 van de Staatsregeling van Aruba luidt: “Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs dat aan de bij landsverordening te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. Bij landsverordening worden de voorwaarden vastgesteld, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.”.

3.6

Alle onder de SKOA ressorterende scholen zijn bijzondere scholen in de zin van de Landsverordeningen, en zij worden allen naar dezelfde maatstaf of op gelijke voet als openbare scholen bekostigd uit de openbare kas, oftewel door het Land. Reeds hieruit volgt naar het voorlopig oordeel van het Gerecht dat bijzondere scholen als die van de SKOA (ouders van) leerlingen - anders dan particuliere niet door het Land bekostigde scholen - in elk geval in financieel opzicht naar dezelfde maatstaf en op gelijke voet dienen te behandelen als die van openbare scholen. Dit klemt temeer omdat ouders van kinderen tussen de vier en zeventien jaar ingevolge de Leerplichtverordening op straffe van een door de minister van Onderwijs dienaangaande op te leggen last onder dwangsom van ten minste Afl. 250,-- en ten hoogste Afl. 2.500,-- in beginsel verplicht zijn om er zorg voor te dragen dat een in voormelde leeftijdsgroep vallend kind is ingeschreven als leerling van een door of vanwege het Land bekostigde openbare of bijzondere school voor kleuteronderwijs, basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Het andersluidend standpunt van de SKOA op dit punt wordt verworpen.

3.7

De Landsverordeningen Kleuteronderwijs, Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs bepalen ieder voor zich welke kosten precies worden bekostigd door het Land, en hoe die bekostiging precies plaats vindt of plaats behoort te vinden. Uit die Landsverordeningen volgt verder dat in geval zich ook bij bijzondere scholen bijzondere omstandigheden voordoen, de bedragen der bekostiging telkens tijdelijk kunnen worden verhoogd.

3.8

De SKOA heeft uiteen gezet welke kosten zij precies wenst te bestrijden in het schooljaar 2015-2016 met het door haar voor dat schooljaar verhoogd vastgestelde schoolgeld, maar naar het voorlopig oordeel van het Gerecht dienen al die kosten krachtens de Landsverordeningen bekostigd te worden door het Land, althans is niet voorshands aannemelijk geworden dat al die kosten niet bekostigd dienen te worden door het Land. Tegen die achtergrond valt naar het voorshandse oordeel van het Gerecht in een bodemprocedure het oordeel te verwachten dat de SKOA recht noch titel heeft om betaling van het (verhoogde) schoolgeld verplicht te stellen voor ouders van bij de SKOA ingeschreven of in te schrijven leerlingen, en daarom evenmin recht of titel heeft om aan het uitblijven van betaling van (verhoogde) schoolgelden enig gevolg te verbinden. Bij dit alles heeft te gelden dat is gesteld noch gebleken dat de SKOA betaling van het door haar verhoogd vastgestelde school- en aircogeld is overeengekomen met de ouders, en evenmin is gesteld of gebleken dat de SKOA met de ouders is overeengekomen dat aan het uitblijven van betaling van die gelden de door SKOA kenbaar gemaakte gevolgen verbonden mogen worden.

3.9.1

De Landsverordeningen bepalen onder meer dat ook door bijzondere scholen gemaakte energiekosten worden bekostigd door het Land. In dat verband valt naar het voorlopig oordeel van het Gerecht niet in te zien op grond waarvan de SKOA betaling van aircogeld verplicht denkt te kunnen stellen, waarbij naar het verdere voorlopig oordeel van het Gerecht heeft te gelden dat ook de aanschaf- en onderhoudskosten van airco’s krachtens voormelde Landsverordeningen bekostigd moeten worden uit de openbare kas. Dit klemt temeer omdat het anno 2015 ondenkbaar is in Aruba dat een in een openbaar gebouw werkzame ambtenaar of politicus het maar zonder airco moet doen. In dat verband valt voorshands niet in te zien waarom onder meer van (ouders van) leerlingen van bijzondere scholen als die van de SKOA wel verlangd kan en mag worden dat die leerlingen (ook nog eens verplicht) een groot deel van de (doorgaans warme) dag in een klaslokaal moeten doorbrengen dat niet van airco is voorzien. Bij dit alles komt dat partijen op zitting eensluidend hebben verklaard dat anno 2015 airco ook wat hen betreft op scholen in Aruba geen luxe voorziening is maar een basis- of standaardvoorziening.

3.9.2

Vorenstaande brengt naar het voorshandse oordeel van het Gerecht mee dat in een bodemprocedure het oordeel te verwachten valt dat de SKOA recht noch titel heeft om betaling van het (verhoogde) aircogeld verplicht te stellen voor ouders van bij de SKOA ingeschreven of in te schrijven leerlingen, en daarom evenmin recht of titel heeft om aan het uitblijven van betaling van (verhoogde) aircogelden enig gevolg te verbinden. De laatste volzin van rechtsoverweging 3.8 is ook in dit verband van toepassing.

3.10

De slotsom luidt dat de hiervoor onder 3.4 neergelegde vragen voorshands ontkennend moeten worden beantwoord. Mede gelet op het gevorderde onder d. (in samenhang met de strekking en geest van de overige vorderingen) zal het Gerecht de SKOA op straffe van verbeurte van de in het dictum vermelde dwangsommen verbieden om betaling van het door haar verhoogde school- en/of aircogeld verplicht te stellen voor [eisers] en voorts zal het Gerecht de SKOA verbieden om aan het uitblijven van betaling door [eisers] van (een deel van) dat school- en/of aircogeld enig gevolg te verbinden, zulks totdat er in een bodemprocedure ter zake van deze kwesties bij eindvonnis zal zijn beslist en zulks onder de voorwaarde dat - en daarmee hebben [eisers] ter zitting ingestemd - [eisers] uiterlijk veertien dagen na de uitspraak van dit vonnis die bodemprocedure starten bij dit Gerecht en tot en met het eindvonnis doorlopen. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen.

3.11.1

Ook afweging van de belangen van partijen maken al het vorenstaande niet anders, omdat het Gerecht geen zwaarder wegend belang ziet van de SKOA bij afwijzing van het door [eisers] gevorderde ten opzichte van het belang van [eisers] bij toewijzing daarvan. De stelling van SKOA dat ook ouders van bij openbare scholen studerende leerlingen school- en/of aircogeld moeten betalen kan haar niet baten, omdat het openbaar onderwijs naar het voorlopig oordeel van het Gerecht evenmin recht of titel heeft om betaling van die gelden verplicht te stellen. Het gegeven dat de minister haar goedkeuring heeft gehecht aan het door SKOA verhoogd vastgestelde school- en aircogeld kan de SKOA evenmin baten, omdat die ministeriële goedkeuring geen afbreuk doet en kan doen aan hetgeen uit wettelijke regelingen voortvloeit. De SKOA stelt dat zij in geval van massaal onbetaald blijven van de door haar verhoogde school- en aircogelden drastische gevolgen zal ondervinden, maar gesteld noch gebleken is dat het door SKOA te geven onderwijs alsdan geen doorgang kan vinden, en evenmin is gesteld of gebleken dat het door de SKOA te geven onderwijs alsdan niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden. De stelling van de SKOA dat er bij het massaal uitblijven van betaling van de door haar verhoogd vastgestelde school- en aircogelden een begrotingstekort zal ontstaan van Afl. één miljoen kan haar evenmin baten, omdat [eisers] niet of onvoldoende bestreden hebben gesteld dat de SKOA in het recente verleden met een veel groter begrotingstekort kampte, maar om die reden geen van haar scholen heeft gesloten of op onverantwoorde wijze onderwijs heeft laten geven.

3.11.2

Overigens heeft de SKOA het naar het voorshandse oordeel van het Gerecht mede en wellicht vooral aan zichzelf te danken dat zij er financieel gezien niet rooskleurig voor staat. Vast is komen te staan immers dat de SKOA over de laatste vier (begrotings)jaren structureel en in strijd met haar wettelijke plicht haar jaarcijfers niet of naar het oordeel van het Gerecht onaanvaardbaar te laat ter controle heeft voorgelegd aan het Land, die op grond van door hem goedgekeurde jaarcijfers van de SKOA de aan de SKOA uit te keren bedragen ter bekostiging van haar scholen en het aldaar te geven onderwijs vaststelt. Voorts is in dit verband vast komen te staan dat een belangrijke en vast en zeker niet geringe kostenpost van de SKOA - te weten de energiekosten van haar scholen, waarvan is gesteld noch gebleken dat die buitensporig of onaanvaardbaar hoog zijn - niet wordt bekostigd uit de openbare kas, terwijl verder is gesteld noch gebleken dat de SKOA op enig moment heeft aangedrongen bij het Land tot bekostiging van ook die kosten. Dat laatste klemt temeer omdat vast staat dat de energiekosten van openbare scholen wel worden bekostigd door het Land. Tot slot is gesteld noch gebleken dat de SKOA te dezen ooit heeft getracht om krachtens de Landsverordeningen de bedragen der bekostiging tijdelijk te laten verhogen omwille van door de SKOA aan te voeren bijzondere omstandigheden, hetgeen overigens een lastige exercitie zal zijn zolang er geen of onaanvaardbaar te laat jaarcijfers worden aangeleverd door de SKOA.

3.12

Ten overvloede en tot slot wordt nog overwogen dat de SKOA zonder meer bevoegd is om schoolgeld vast te stellen voor activiteiten van haar scholen die buiten het curriculum vallen, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, excursies, sportdagen, schoolkampen, sinterklaascadeautjes, kerstvieringen en viering van de dag van volkslied en vlag. De SKOA kan betaling van een in dat verband door haar vastgesteld bedrag aan schoolgeld verzoeken aan de ouders van bij haar ingeschreven of in te schrijven leerlingen, maar niet verplichten. Betaling van dergelijke schoolgelden kan en mag alleen geschieden op vrijwillige basis.

3.13

De SKOA zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eisers], tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 224,48 =) Afl. 674,48 aan verschotten en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

-verbiedt de SKOA om betaling van het door haar voor het schooljaar 2015-2016 verhoogd vastgestelde school- en/of aircogeld verplicht te stellen voor [eisers] en verbiedt de SKOA voorts om aan het uitblijven van betaling door [eisers] van (een deel van) dat door SKOA voor het schooljaar 2015-2016 verhoogd vastgestelde school- en/of aircogeld enig gevolg te verbinden, zulks totdat er in een bodemprocedure ter zake van deze kwesties bij eindvonnis zal zijn beslist en zulks onder de voorwaarde dat [eisers] uiterlijk veertien dagen na de uitspraak van dit vonnis die bodemprocedure starten bij dit Gerecht en tot en met het eindvonnis doorlopen;

-bepaalt dat de SKOA ten behoeve van [eisers] een dwangsom verbeurt van

Afl. 1.000,-- voor iedere dag of deel daarvan dat de SKOA voormelde verboden (of één daarvan) geheel of ten dele overtreedt, met dien verstande dat die dwangsom telkens individueel verschuldigd is aan degene die deel uitmaakt van de (bij partijen genoegzaam bekende) groep van eisers ten aanzien van wie de SKOA voormelde verboden (of één daarvan) niet of niet geheel opvolgt;

-bepaalt dat de SKOA te dezen niet meer dan Afl. 1.500.000,-- aan dwangsommen kan verbeuren;

-veroordeelt de SKOA in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eisers], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 674,48 aan verschotten en Afl. 1.500,- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier bij vervroeging in het openbaar uitgesproken op woensdag 8 juli 2015.

Bijlage 1

Kleuter Onderwijs

Nomber di Mayor

Nomber di Yiu

Scol di S.K.O.A.

1

[naam]

[naam]

Nos Paraiso

2

Kukwisa Preparatorio

3

Kukwisa Preparatorio

4

Kukwisa Preparatorio

5

Agnes Kleuterschool

6

Agnes Kleuterschool

7

St. Jan Kleuterschool

8

Cayena Kleuterschool

9

Scol Prep. Prome Paso

10

Nos Paraiso

11

Ayo Kleuterschool

12

Jacinta Kleuterschool

13

Tarcisius Kleuterschool

14

Rayo di Solo

15

Anglo Kleuterschool

16

Imelda Kleuterschool

17

Rayo di Solo

18

Rayo di Solo

19

Fontein Kleuterschool

20

Tarcisius Kleuterschool

21

Rayo di Solo

22

Rayo di Solo

23

Rayo di Solo

24

Tarcisius Kleuterschool

25

Rayo di Solo

26

Rayo di Solo

27

Trupiaal Kleuterschool

28

Trupiaal Kleuterschool

29

Rayo di Solo

30

Cayena Kleuterschool

31

Rayo di Solo

32

Kadushi Largo Kleuterschool

33

Rayo di Solo

34

Rayo di Solo

35

St. Jan Kleuterschool

36

Cayena Kleuterschool

37

Aurora Kleuterschool

38

Scol Prep. Washington

39

Trupiaal Kleuterschool

40

Nos Paraiso

41

Rayo di Solo

42

Rayo di Solo

43

Agnes Kleuterschool

44

Nos Paraiso

45

Nos Paraiso

46

Imelda Kleuterschool

47

Aurora Kleuterschool

48

Kadushi Largo Kleuterschool

49

Imelda Kleuterschool

50

Agnes Kleuterschool

51

Agnes Kleuterschool

52

Nos Paraiso

53

Agnes Kleuterschool

54

Imelda Kleuterschool

55

Imelda Kleuterschool

56

Trupiaal Kleuterschool

57

Trupiaal Kleuterschool

58

Kukwisa Preparatorio

59

Imelda Kleuterschool

60

Anglo Kleuterschool

61

Nos Paraiso

62

Nos Paraiso

63

Nos Paraiso

64

Nos Paraiso

65

Nos Paraiso

66

Jacinta Kleuterschool

67

Jacinta Kleuterschool

68

Jacinta Kleuterschool

69

Trupiaal Kleuterschool

70

Imelda Kleuterschool

71

Scol Prep. Washington

72

Nos Paraiso

73

Nos Paraiso

Bijlage 2

Basis Onderwijs

Nomber di Mayor

Nomber di Yiu

Scol di S.K.O.A.

1

[naam]

[naam]

St. Rosa College

2

Colegio Sagrado Curason

3

Colegio Sagrado Curason

4

St. Rosa College

5

Maria School

6

Maria School

7

Maria School

8

Maria School

9

Colegio Cristo Rey

10

Colegio San Hose

11

Colegio Santa Famia

12

Colegio Santa Famia

13

Kukwisa School

14

Kukwisa School

15

Colegio Laura Wernet

16

Colegio Sagrado Curason

17

Colegio Sagrado Curason

18

Colegio Sagrado Curason

19

Cacique Macuarima

20

Colegio Laura Wernet

21

Colegio Santa Famia

22

Felipe B. Tromp

23

Colegio Santa Famia

24

Colegio Sagrado Curason

25

Frère Bonifacius

26

Colegio Laura Wernet

27

Colegio Laura Wernet

28

Colegio Bon Bini

29

Colegio Laura Wernet

30

Maria School

31

Colegio San Hose

32

Fatima College

33

Pius x

34

St. Michael

35

Maria School

36

Maria School

37

Cacique Macuarima

38

Cacique Macuarima

39

Pastoor Kraanwinkel

40

Maria School

41

Maria Goretti

42

Colegio Ora Ubao

43

Colegio Pastoor Kranwinkel

44

Colegio Pastoor Kranwinkel

45

St Aloysius School

46

Maria Goretti College

47

Maria Goretti College

48

St Anna School

49

Cacique Macuarima

50

Maria School

51

Puis X

52

Puis X

53

Colegio San Hose

54

Colegio San Hose

55

Puis X

56

Puis X

57

Rosario College

58

Maria School

59

Colegio San Fransisco

60

Pastoor Kraanwinkel

61

St. Michael School

62

Kukwisa School

63

Sta. Teresita

64

Sta. Teresita

65

Paulus School

66

St. Michael School

67

St. Michael School

68

St. Michael School

69

Filomena College

70

Filomena College

71

Sta. Teresita

72

Filomena College

73

Filomena College

74

Filomena College

75

Filomena College

76

Filomena College

77

Colegio Sagrado Curason

78

Colegio Sagrado Curason

79

Colegio San Hose

80

St. Anna School

81

Colegio Pastoor Kranwinkel

82

Puis X

83

Dominicus College

84

Rosario College

85

St. Michael School

86

Puis X

87

St. Anna School

88

Colegio San Hose

89

Colegio San Hose

90

Colegio San Hose

91

Maria School

92

St. Dominicus College

93

St. Dominicus College

94

Paulus School

95

Fatima College

96

St. Rosa College

97

Aurora Kleuterschool

98

Sta. Teresita

99

Colegio Cristo Rey

100

Filomena College

101

Colegio Sagrado Curason

102

Paulus School

103

Colegio Bon Bini

104

Filomena College

105

Sta. Teresita

106

Paulus School

107

Filomena College

108

Filomena College

109

Paulus School

110

St. Michael School

111

Colegio Sagrado Curason

112

Colegio Sagrado Curason

113

Paulus School

114

Colegio Sagrado Curason

115

Colegio Cristo Rey

116

Paulus School

117

Colegio Cristo Rey

118

Sta. Teresita

119

Sta. Teresita

120

St. Michael School

121

Paulus School

122

Paulus School

123

Cacique Macuarima

124

Colegio Santa Famia

125

Colegio Santa Famia

126

Colegio San Hose

127

Colegio Cristo Rey

128

Cacique Macuarima

129

Cacique Macuarima

130

St. Anna School

131

Pastoor Kraanwinkel

132

Pastoor Kraanwinkel

133

St. Aloysius School

134

Puis X

135

Fatima College

136

Colegio Ora Ubao

137

Colegio San Hose

138

Maria Goretti College

139

Colegio Felipe B. Tromp

140

St. Aloysius School

141

St. Dominicus College

142

St. Dominicus College

143

St. Dominicus College

144

Cacique Macuarima

145

Cacique Macuarima

146

Colegio Ora Ubao

147

Paulus School

148

Cacique Macuarima

149

Cacique Macuarima

150

Cacique Macuarima

151

Laura Wernet-Paskel

152

St. Anna School

153

Cacique Macuarima

154

Laura Wernet-Paskel

155

Laura Wernet-Paskel

156

Scol Basico Washington

157

Laura Wernet-Paskel

158

Laura Wernet-Paskel

159

Laura Wernet-Paskel

160

Laura Wernet-Paskel

161

Laura Wernet-Paskel

162

Laura Wernet-Paskel

163

Colegio Sagrado Curason

164

Laura Wernet-Paskel

165

Colegio Cristo Rey

166

Colegio Cristo Rey

167

Filomena College

168

Filomena College

169

Filomena College

170

Filomena College

171

Colegio Sagrado Curason

172

St. Dominicus College

173

Puis X

174

Pius x

175

Pius x

176

Laura Wernet-Paskel

177

Colegio Santa Famia

178

St. Aloysius School

179

Colegio Felipe B. Tromp

180

Colegio Felipe B. Tromp

181

Colegio Ora Ubao

182

St. Anna School

183

Pastoor Kraanwinkel

184

Laura Wernet-Paskel

185

Maria School

186

Maria School

187

Maria School

188

Maria School

189

Cacique Macuarima

190

Colegio San Hose

191

Colegio Sagrado Curason

192

St. Rosa College

193

Paulus School

194

St. Aloysius School

195

St. Aloysius School

196

Pastoor Kraanwinkel

197

St. Dominicus College

198

St. Michael School

199

Sta. Teresita

200

Colegio Sagrado Curason

201

Filomena College

202

Filomena College

203

Filomena College

204

Sta. Teresita

205

Sta. Teresita

206

Sta. Teresita

207

Pastoor Kraanwinkel

208

Pastoor Kraanwinkel

209

Colegio Ora Ubao

210

Colegio Ora Ubao

211

Maria School

212

Colegio San Hose

213

St. Aloysius School

214

Colegio San Hose

215

Colegio San Hose

216

St. Anna School

217

Colegio Bon Bini

218

St. Anna School

219

Pius x

220

Maria Goretti College

221

Colegio Ora Ubao

222

Colegio Sagrado Curason

223

Colegio Sagrado Curason

224

Maria Goretti College

225

Maria Goretti College

226

Maria Goretti College

227

Maria Goretti College

228

Maria Goretti College

229

Maria Goretti College

230

Maria Goretti College

231

Maria Goretti College

232

San Fransisco

233

Colegio San Hose

234

Colegio Sagrado Curason

235

Pastoor Kraanwinkel

236

Pastoor Kraanwinkel

237

St. Aloysius School

238

Maria School

239

Pastoor Kraanwinkel

240

Maria School

241

Maria Goretti College

242

Fatima College

243

Pius x

244

St. Michael School

245

Pastoor Kraanwinkel

246

Pastoor Kraanwinkel

247

Colegio San Hose

248

Maria Goretti College

249

Pius x

250

St. Michael School

251

Colegio Santa Famia

252

Colegio Santa Famia

253

Colegio Sagrado Curason

254

Colegio Santa Famia

255

Colegio Santa Famia

256

Colegio Santa Famia

257

Colegio San Hose

258

Colegio San Hose

259

Colegio San Hose

260

Felipe B. Tromp

261

Felipe B. Tromp

262

St. Anna School

263

Rosario College

264

Cacique Macuarima

265

Cacique Macuarima

266

Cacique Macuarima

267

Cacique Macuarima

268

San Fransisco

269

San Fransisco

270

Colegio Bon Bini

271

Colegio Bon Bini

272

Felipe B. Tromp

273

St. Aloysius School

274

St. Aloysius School

275

Maria Goretti College

276

Laura Wernet-Paskel

277

Laura Wernet-Paskel

278

Laura Wernet-Paskel

279

Pastoor Kraanwinkel

280

Pastoor Kraanwinkel

281

Maria Goretti College

282

Maria Goretti College

283

Maria Goretti College

284

St. Dominicus College

285

Colegio Ora Ubao

286

St. Anna School

287

Laura Wernet-Paskel

288

St. Anna School

289

Colegio Sagrado Curason

290

Colegio Sagrado Curason

291

St. Rosa College

292

St. Rosa College

293

Colegio Ora Ubao

294

Maria Goretti College

295

Maria Goretti College

296

Pastoor Kraanwinkel

297

Pastoor Kraanwinkel

298

Pastoor Kraanwinkel

299

Maria Goretti College

300

Pastoor Kraanwinkel

301

Pastoor Kraanwinkel

302

Pastoor Kraanwinkel

303

Pastoor Kraanwinkel

304

Laura Wernet-Paskel

305

Laura Wernet-Paskel

306

Laura Wernet-Paskel

307

Laura Wernet-Paskel

308

Laura Wernet-Paskel

309

Laura Wernet-Paskel

310

Laura Wernet-Paskel

311

Laura Wernet-Paskel

312

Maria Goretti College

313

St. Michael School

314

Colegio Ora Ubao

315

Cacique Macuarima

316

Cacique Macuarima

317

Maria School

318

St. Anna School

319

St. Anna School

320

St. Anna School

321

St. Anna School

322

St. Anna School

323

St. Aloysius School

324

St. Anna School

325

St. Anna School

326

St. Anna School

327

St. Anna School

328

St. Anna School

329

St. Anna School

330

St. Anna School

331

St. Anna School

332

Felipe B. Tromp

333

Maria Goretti College

Bijlage 3

Voortgezet Onderwijs

Nomber di Mayor

Nomber di Yiu

Scol di S.K.O.A.

1

[naam]

[naam]

La Salle College

2

Colegio San Antonio

3

Colegio San Augustin

4

Colegio San Augustin

5

Colegio San Augustin

6

Colegio San Antonio

7

La Salle College

8

La Salle College

9

Maria College

10

La Salle College

11

Maria College

12

Maria College

13

Maria College

14

Colegio San Antonio

15

Colegio San Antonio

16

Maria College

17

Colegio San Augustin

18

Maria College

19

Filomena College Mavo

20

Colegio San Antonio

21

Colegio San Augustin

22

Colegio San Antonio

23

Colegio San Antonio

24

La Salle College

25

Colegio San Antonio

26

Colegio San Antonio

27

La Salle College

28

Colegio San Antonio

29

Colegio San Antonio

30

Colegio San Augustin

31

Filomena College Mavo

32

Colegio San Augustin

33

Colegio San Antonio

34

Filomena College Mavo

35

Colegio San Antonio

36

Maria College

37

Colegio San Antonio

38

La Salle College

39

Colegio San Antonio

40

Colegio San Antonio

41

Colegio San Antonio

42

Filomena College Mavo

43

Colegio San Antonio

44

Maria College

45

Colegio San Antonio

46

Filomena College Mavo

47

Maria College

48

La Salle College

49

La Salle College

50

Colegio San Augustin

51

Colegio San Antonio

52

Colegio San Augustin

53

Colegio San Antonio

54

La Salle College

55

La Salle College

56

Colegio San Antonio

57

Maria College

58

Maria College

59

Maria College

60

Colegio San Antonio

61

Colegio San Antonio

62

Colegio San Antonio

63

Colegio San Antonio

64

Filomena College Mavo

65

Filomena College Mavo

66

Colegio San Antonio

67

Maria College

68

Filomena College Mavo

69

Maria College

70

Maria College

71

Maria College

72

Maria College

73

Colegio San Antonio

74

Maria College

75

Maria College

76

Colegio San Antonio

77

Maria College

78

La Salle College

79

Maria College

80

Maria College

81

La Salle College

82

La Salle College

83

Colgio San Augustin

84

Filomena College Mavo

85

Maria College

86

Maria College

87

Maria College

88

Colegio San Antonio

89

Colegio San Augustin

90

Colegio San Antonio

91

Colegio San Augustin

92

La Salle College

93

Colegio San Antonio

94

Colegio San Antonio

95

Colegio San Antonio

96

La Salle College

97

Colegio San Antonio

98

Colegio San Antonio

99

Colegio San Antonio

100

Colegio San Antonio

101

Colegio San Antonio

102

Colegio San Antonio

103

Colegio San Antonio

104

Colegio San Antonio