Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:155

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-07-2015
Datum publicatie
06-07-2015
Zaaknummer
A.R. 3323 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

totstandkoming overeenkomst - inspannings- of resultaatsverbintenis

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 1 juli 2015

Behorend bij A.R. 3323 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

CROON ELEKTROTECHNIEK ARUBA N.V.,

gevestigd te Aruba,

EISERES IN CONVENTIE, GEDAAGDE IN RECONVENTIE,

verder te noemen: Croon,

gemachtigde: advocaat mr. M.D. Tromp,

tegen:

de naamloze vennootschap

ACTIVA TRADING N.V.,

gevestigd te Aruba,

GEDAAGDE IN CONVENTIE, EISERES IN RECONVENTIE,

verder te noemen: Activa,

gemachtigde: advocaat mr.E.M.J. Cafarzuza.

1 DE VERDERE PROCEDURE, IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE)

Voor het eerdere verloop van de procedure wordt verwezen naar het tussenvonnis d.d. 26 maart 2014. De daarin gelaste comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 21 augustus 2014. Daarna heeft Croon een conclusie na comparitie genomen en vervolgens Activa. Daarna heeft Croon andermaal geconcludeerd na comparitie en vervolgens heeft Activa een antwoordakte genomen. De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN IN CONVENTIE EN IN VOORWAARDELIJKE RECONVENTIE

Tussen partijen staat vast dat Croon een aantal (ongeveer 24) units van airconditioning apparatuur in haar bedrijf zou testen en controleren. Tevens staat vast dat partijen geen afspraak op schrift hebben gesteld noch uitdrukkelijk de voorwaarden hebben vastgesteld op basis waarvan Croon haar werkzaamheden zou verrichten.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

3.1

Croon vordert aanvankelijk veroordeling van Activa, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van Afl. 3.586,90, te vermeerderen met 1,5% contractuele rente per maand, te vermeerderen met 15% overeengekomen en gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, kosten rechtens. Bij comparitie van partijen – bevestigd in haar conclusie van antwoord na comparitie – heeft zij haar vordering verminderd met Afl. 639,45, zijnde de door Croon erkende vordering van Activa in reconventie (zie onder 3.4).

3.2

Croon grondt de vordering op een overeenkomst tussen partijen op grond waarvan zij (vermeend) defecte airco’s van Activa op haar bedrijf heeft getest, waardoor deze weer bij cliënten geïnstalleerd konden worden. Croon stelt dat de airco’s in haar bedrijf goed functioneerden. Dat de airco’s bij klanten defecten zouden vertonen, is volgens haar te wijten aan de stroomsterkte-verschillen op het reguliere elektriciteitsnet, die zich op het net van haar bedrijf niet voordoen. De airco’s zijn namelijk niet voorzien van voltage-stabilisators.

3.3

Partijen zijn geen prijs overeen gekomen. Croon stelt zich op het standpunt dat de prestatie van Croon moet worden vastgesteld op basis van de maatstaf ‘redelijk loon’, bedoeld in artikel 7:405 van het Burgerlijk Wetboek.

3.4

Activa voert gemotiveerd verweer. Zij stelt dat zij de airco’s op aandringen van Croon aan haar heeft afgegeven omdat Croon beweerde deze te kunnen repareren. Na reparatie gingen de airco’s bij cliënten na korte tijd weer stuk. Activa voert aan dat er tussen partijen geen vergoeding voor de werkzaamheden van Croon was afgesproken, althans dat er sprake was van een resultaatsverbintenis aan de zijde van Croon. Nu de airco’s defect waren en bleven, zoals blijkt uit schriftelijke verklaringen van een tweetal cliënten, blijkt dat Croon niet naar behoren aan haar verplichting heeft voldaan, zodat Activa niets aan Croon is verschuldigd.

3.5

In reconventie vordert Activa betaling door Croon van Afl. 639,45, te vermeerderen met de wettelijke rente, kosten rechtens. Deze tegenvordering wordt door Croon erkend. Zij stelt – bij nader inzien – dat zij deze al verrekend had met haar vordering. Zij heeft Activa dit bij brief van 17 augustus 2012 laten weten.

4 DE BEOORDELING IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

4.1

Het gerecht is van oordeel dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Dat deze op verzoek of aandringen van Croon tot stand zou zijn gekomen, zoals Activa stelt, doet daaraan niet af. Dat Activa de airco’s ter reparatie heeft afgegeven aan Croon kan niet anders worden gezien dan als een uitvoeringshandeling van Activa die erop duidt dat zij het aanbod van Croon om de airco’s te repareren, heeft aanvaard.

4.2

De volgende vraag die partijen verdeeld houdt, is de aard van de door Croon op zich genomen verbintenis. Gaat het hier om een inspannings- of resultaatsverbintenis? Dat Croon gezegd zou hebben dat zij in staat zou zijn de airco’s te repareren, is een gegeven waaraan het gerecht op zichzelf beschouwd geen doorslaggevende betekenis toekent. Activa geeft aan dat een aantal airco’s bij verschillende van haar klanten niet goed functioneerden. Nadat Croon ermee aan de slag was geweest, hebben de airco’s bij haar klanten _____ en _____het één dag gedaan en hielden er toen weer mee op. Dat de airco’s het weer even deden, spoort echter met de stellingen van Croon dat de airco’s – bij het testen in haar bedrijf – goed functioneerden en dat het falen te wijten is aan wisselingen in netspanningen bij de klanten thuis. Ook dat spoort met het – door Activa niet betwiste – ontbreken van voltage-stabilisators in de airco’s.

4.3

Daarmee is naar het oordeel van het gerecht komen vast te staan dat het gebrekkig functioneren van de airco’s te wijten is aan het product, althans aan factoren die niet voor rekening komen van Croon. Daardoor zou Croon derhalve redelijkerwijs nooit in staat zijn geweest te realiseren dat de airco’s het ongestoord bij de klanten zouden blijven doen. Daarom is het niet redelijk het risico dat de airco’s weer zouden uitvallen, bij Croon te leggen. Croon heeft zijn deel van de overeenkomst vervuld en kan nu met recht aanspraak maken op betaling.

Het gerecht merkt nog op, naar aanleiding van de stelling van Activa dat zij Croon gezegd zou hebben dat de airco’s niet reparabel waren, dat Activa, blijkens haar stellingen, zelf ook niet precies wist wat er aan de hand was. De door Activa overgelegde verklaring d.d. 12 november 2014 van het bedrijf Kowa Tsusho brengt het gerecht niet tot een ander oordeel. Onduidelijk is wanneer Activa beschikte over de daarin bedoelde informatie over het gebrekkig functioneren van die types airco, of en wanneer zij die informatie heeft gedeeld met Croon en of die gebreken – indien deze zouden komen vast te staan - überhaupt de juistheid van Croons stelling ondermijnen dat de airco’s waar het hier om gaat het in haar werkplaats goed deden en zij – Croon – haar werk dus goed heeft gedaan.

4.4

Bij gebreke van een afspraak daaromtrent tussen partijen, moet thans een ‘redelijk loon’ worden vastgesteld, zoals Croon terecht aangeeft. Croon heeft betoogd – en dit is in onvoldoende mate door Activa betwist – dat zij haar reguliere tarieven in rekening heeft gebracht, te weten Afl. 48,35 per uur voor een monteur en Afl. 77,- per uur voor een ‘technician’ (waarvoor overigens slechts 2 van de in totaal 47,5 uur in rekening zijn gebracht). Deze tarieven komen het gerecht redelijk voor.

4.5

De hoofdvordering van Croon zal derhalve worden toegewezen, zoals na vermindering van eis (na verrekening van de tegenvordering van Activa) gevorderd.

De vordering van Croon tot veroordeling van Activa tot betaling van overeengekomen buitengerechtelijke incassokosten zal worden afgewezen. De gehoudenheid hiertoe is door Activa ontkend en het gerecht heeft aan de stellingen van partijen geen aanknoping gevonden dat partijen de vergoeding als gevorderd waren overeen gekomen.

Hetzelfde geldt voor de door Croon gevorderde vermeerdering met een contractueel overeengekomen vertragingsrente. In plaats daarvan zal het gerecht de vordering vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de dag van indiening van het inleidend verzoekschrift. In conventie zal Activa als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure zijdens Croon.

4.6

De vordering in reconventie zal worden afgewezen, nu deze door verrekening met de vordering van Croon teniet is gegaan.

4.7

Omdat deze vordering eenvoudig van aard was en de behandeling ‘meeliep’ met de vordering in conventie, zullen de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat partijen de eigen kosten dragen.

5 DE UITSPRAAK IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

De rechter in dit gerecht:

in conventie

veroordeelt Activa tot betaling aan Croon van een bedrag van Afl. 2.947,45, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 10 december 2013,

veroordeelt Activa in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Croon worden begroot op Afl. 100,-- aan griffierecht en Afl. 625,--aan salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

wijst het gevorderde af;

compenseert de proceskosten in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Verhoeven, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 1 juli 2015 in aanwezigheid van de griffier.