Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:145

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-06-2015
Datum publicatie
03-07-2015
Zaaknummer
E.J. no. 776 van 2015
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ontbinding arbeidsovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking d.d. 30 juni 2015

E.J. no. 776 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

POST ARUBA N.V.,

gevestigd in Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: Post,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

A,

wonende in Aruba,

verweerder,

hierna ook te noemen: A,

gemachtigde: de advocaat mr. E. Duijneveld.

1 HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het verweerschrift, met producties;

-de aantekeningen van de griffier van de behandeling van de zaak ter terechtzitting van 8 juni 2015.

1.2

Post is toen ter zitting verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door mw. S. Vishnudatt en mw. R. Jacobs (adviseur personeelszaken respectievelijk medewerkster personeelszaken bij Post). A is verschenen samen met zijn gemachtigde. De gemachtigden van partijen hebben over en weer het woord gevoerd, en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen. A en Vishnudatt voornoemd hebben ook kort het woord gevoerd.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Post verzoekt dat het Gerecht bij beschikking de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van de in het verzoekschrift gestelde gewichtige redenen zonder toekenning aan A van een door Post te betalen billijkheidsvergoeding althans met toekenning aan A van een redelijke en billijke vergoeding, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren kosten rechtens.

2.2

A voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door Post verzochte, kosten rechtens.

2.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Anders dan Post stelt is A in verband met zijn rugklachten naar het oordeel van het Gerecht niet permanent volledig arbeidsongeschikt als postbesteller bij Post. A is in verband met voormelde klachten blijkens overgelegde stukken afkomstig van SVB permanent arbeidsongeschikt voor het bestellen van post per scooter; voor het overige is A volledig arbeidsgeschikt.

3.2

Post stelt in het licht van haar voormelde onjuist geoordeelde stelling dat zij het in verband met haar slechte financiƫle positie niet kan veroorloven om A anders dan per scooter post te laten bezorgen. Die stelling heeft A gemotiveerd bestreden, en staat daarom niet vast. Het Gerecht ziet geen grond om bedoelde stelling aannemelijk te oordelen, omdat A onbestreden heeft gesteld dat Post hem in het recente verleden meer dan zes maanden post heeft laten bestellen per jeep in plaats van met een scooter.

3.3

Tegen de achtergrond van de door Post ook jegens A te betrachten norm van goedwerkgeverschap valt niet in te zien waarom A thans zijn werkzaamheden niet met die jeep mag uitvoeren, waarbij heeft te gelden dat is gesteld noch gebleken dat Post thans niet meer over bedoelde jeep beschikt en evenmin is gesteld of gebleken dat het volstrekt onmogelijk is dat A zijn bestelwerkzaamheden uitvoert met die jeep. Dit klemt temeer omdat niet valt uit te sluiten dat het rugletsel van A - zoals hij door Post bestreden stelt - nu juist is ontstaan door het jarenlang moeten bestellen van post per scooter, temeer omdat het van algemene bekendheid is dat Arubaanse wegen, en dan met name de vele zandwegen, niet zelden niet vrij zijn van gaten, kuilen en oneffenheden anderszins.

3.4

Vorenstaande brengt met zich dat het Gerecht geen grond ziet voor toewijzing van de door Post verzochte ontbinding. Dat verzoek zal worden afgewezen. Daarbij heeft te gelden dat het Gerecht de eerst ter zitting opgeworpen stelling van Post - dat de ontbinding ook kan worden gegrond op de door haar gestelde omstandigheid dat Post in verband met haar als gevolg van digitalisering en concurrentie drastisch afgenomen bedrijfsactiviteiten wat postbestellers betreft zal moeten inkrimpen - niet voor serieus neemt althans passeert omdat die stelling - zoals A terecht heeft opgemerkt - is gespeend van enige verificatoire onderbouwing.

3.5

Post zal - als de in het ongelijk gestelde partij - worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van A, tot aan deze uitspraak begroot op

Afl. 1.800,-- (2 punten van liquidatietarief 5, ad Afl. 900,--) aan salaris voor de gemachtigde.

3.6

Ten overvloede wordt nog overwogen dat niet valt in te zien waarom Post in elk geval vanaf september 2014 geen loon betaalt aan A. A is immers bereid om de door hem bedongen werkzaamheden voor Post uit te voeren anders dan per scooter, terwijl Post er om voor haar moverende redenen (en in strijd met de door haar jegens A te betrachten norm van goedwerkgeverschap) voor kiest om geen ander vervoermiddel dan een scooter aan A ter beschikking te stellen.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-wijst af het door Post verzochte;

-veroordeelt Post in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van A, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 1.800,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 30 juni 2015.