Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2015:117

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-06-2015
Datum publicatie
30-06-2015
Zaaknummer
A.R. 1158 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 24 juni 2015 (bij vervroeging)

Behorend bij A.R. 1158 van 2013.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

General Surgery Center de Cuba N.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: De Cuba N.V.,

eiser in conventie, gedaagde in reconventie

gemachtigde: advocaat mr. J.J. Coutinho,

tegen:

[gedaagde 1],

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: [gedaagde 1],

gemachtigde: advocaat mr. D.C. Lopez Paz,

en

de naamloze vennootschap

Medicina Interna Dr. Rivera N.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna te noemen Rivera N.V.,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie

gemachtigde: advocaat mr. M.H.J. Kock.

1 DE VERDERE PROCEDURE

in conventie en reconventie

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    De akte uitlating aan de zijde van De Cuba N.V.;

  • -

    De antwoordakte aan de zijde van Rivera N.V.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

4 DE VERDERE BEOORDELING

in conventie

4.1

Bij tussenvonnis van 20 augustus 2014 is De Cuba N.V. in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of zij bewijs wenst bij te brengen van haar stelling dat zij met Rivera N.V. een kale huurprijs van Afl. 1.800,00 per maand is overeengekomen.

4.2

Bij akte heeft De Cuba N.V. aangeboden dit bewijs te leveren door middel van het horen van twee getuigen.

4.3

Rivera N.V. stelt dat dit getuigenverhoor niet dient plaats te vinden omdat hetgeen een van de getuigen kan verklaren, rechtens niet relevant zou zijn en het getuigenbewijs bovendien tardief is aangeboden. Beide verweren falen. Een partij is vrij om bewijs te leveren op de door haar gewenste wijze en vervolgens is de rechter vrij in de waardering van dit bewijs. Het is bovendien niet toegestaan om vooruit te lopen op hetgeen een getuige zou kunnen verklaren. Voorts is het aanbod om getuigenbewijs te leveren niet tardief, maar naar aanleiding van de bewijsopdracht.

4.4

Het gerecht zal, overeenkomstig het aanbod van De Cuba N.V. een getuigenverhoor gelasten.

4.5

Partijen moeten er op voorbereid zijn dat het gerecht op een zitting bepaald voor de getuigenverhoren een mondeling tussenvonnis kan wijzen waarbij een verschijning van partijen op diezelfde zitting wordt bevolen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

Zij moeten daarom in persoon op de getuigenverhoren verschijnen.

4.6

Partijen zijn rechtspersonen en moeten dus vertegenwoordigd zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en ofwel rechtens ofwel op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen en eventueel een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Het gerecht wijst er in dat verband op dat hij op grond van art. 177 lid 3 Rv uit de afgelegde verklaringen, uit het niet-verschijnen, uit een weigering om te antwoorden, dan wel uit een weigering om boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of voorwerpen over te leggen zonder dat een gewichtige reden die weigering rechtvaardigt, de gevolgtrekking maken, die hij geraden acht.

4.7

Bij het oproepen van de getuigen moet er rekening mee worden gehouden dat het verhoor van een getuige gemiddeld 45 minuten duurt als er niet getolkt hoeft te worden. De namen en woonplaatsen van de getuigen en de tijdstippen waartegen zij zijn opgeroepen, dienen, in afwijking van het bepaalde in artikel 10 juncto 9 Procesreglement, tenminste één week voor het verhoor aan de wederpartij en aan de griffier van het gerecht te worden opgegeven.

4.8

Het gerecht wijst partijen erop dat de getuige in beginsel in de Nederlandse taal wordt gehoord en dat zij zelf voor een tolk moeten zorg dragen die de taal van de te horen getuige en de Nederlandse taal voldoende machtig is. De partij die zelf een tolk meeneemt moet er rekening mee houden dat de rechter in beginsel een tolk die niet beroepshalve tolkt niet accepteert. In geval de partij die de getuige wenst te horen kosteloos procedeert wordt door het gerecht voor de aanwezigheid van een tolk zorg gedragen. In dat geval dient de desbetreffende partij veertien dagen voor de voor het verhoor bepaalde dag schriftelijk, per fax of emailbericht aan de griffier te berichten dat de aanwezigheid van een tolk nodig is en welke taal de tolk, naast het Nederlands, machtig moet zijn.

in conventie en reconventie

4.9

Het gerecht zal iedere verdere beslissing aanhouden.

5. DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

in conventie

5.1

bepaalt dat het verhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van maandag, 17 augustus 2015 om 14.00 in het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat nr. 51 te Oranjestad,

5.2

bepaalt, in afwijking van het Procesreglement, dat de partij die op dat tijdstip niet kan verschijnen, binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk en gemotiveerd aan het gerecht om een nadere dag- en uurbepaling kan vragen onder opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen, waarbij het gerecht verstaat dat de partij aan wier zijde de getuige(n) wordt (worden) gehoord op eerste verlangen, aan de op de eerste door het gerecht voor het verhoor bepaalde datum verhinderde partij, de verhinderdata van de te horen getuigen zal doorgeven, in de drie maanden volgend op het uitstelverzoek,

5.3

bepaalt, in afwijking van het Procesreglement, dat alle partijen uiterlijk één week voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan het gerecht en de wederpartij moeten overleggen,

in conventie en reconventie

5.4

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch rechter in dit gerecht, en bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 juni 2015 in aanwezigheid van de griffier.