Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2014:24

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-08-2014
Datum publicatie
22-09-2014
Zaaknummer
E.J.1378 van 2014
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidszaak. Ontbinding arbeidsovereenkomst shiftmanager casino wegens overtreden interne regels. Casino mag in casu strak aan de regels vasthouden. Geen vergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2014/710
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 19 augustus 2014

Behorend bij E.J.1378 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

BOULEVARD CASINO COPORATION N.V. h.o.d.n. Crystal Casino,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Boulevard,

gemachtigde: de advocaat mr. M.E.D. Brown,

tegen:

[x],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [x],

gemachtigde: de advocaat mr. G. Rep.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de overgelegde aantekeningen ter zitting van Boulevard tot randnummer 6, derde alinea;

- de overgelegde aantekeningen ter zitting van [x];

- de behandeling ter zitting van 8 augustus 2014 en de daarvan gemaakte aantekeningen ven de griffier.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

[x] is op 1 december 1989 in dienst getreden van Boulevard. Haar huidige functie is “shift manager”. Haar brutoloon bedraagt Afl. 6.648,19 per maand.

2.2 [

[x] is op 24 maart 2014 op staande voet ontslagen. De rechter in kort geding heeft overwogen dat dat ontslag (voorshands) nietig is.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

Boulevard verzoekt – voorwaardelijk – het gerecht om de arbeidsovereenkomst met [x], voor zover die nog bestaat, met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, zonder toekenning van een vergoeding, met veroordeling van [x] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Boulevard grondt het verzoek, samengevat, erop dat sprake is van dringende redenen dan wel een wijziging van omstandigheden die meebrengen dat aan de arbeidsovereenkomst een einde moet komen, zonder toekenning van een vergoeding aan [x].

3.3 [

[x] voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken en vordert veroordeling van Boulevard tot vergoeding van de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Boulevard grondt haar verzoek op de omstandigheid dat [x] als shift manager een verantwoordelijke, leidinggevende positie binnen haar onderneming heeft. [x] heeft in die positie belangrijke huisregels, waaraan Boulevard als exploitant van een casinobedrijf, naar ook [x] weet, zeer grote waarde hecht overtreden. Boulevard beroept zich in dit verband – onder meer en samengevat – op de volgende gebeurtenissen.
[x] heeft een affectieve relatie met de heer [z], die (voorheen) in het casino kwam om te gokken en overigens bekend staat als wanbetaler. In 2010 heeft [x] een aantal cheques van Horeca Exploitatiemaatschappij Curaçao N.V. (een onderneming van [z]) voor respectievelijk Afl. 5.500,, Afl. 6.500, en (circa) Afl. 32.000, in het casino doen verzilveren. Dat is verboden. Zij is hiervoor op 22 april 2010 schriftelijk gewaarschuwd. In mei 2014 bleek Boulevard dat [x] bovendien op 15 maart 2010 heeft bewerkstelligd dat een – achteraf valse – cheque voor Afl. 6.500, die door [z] was ondertekend, in het zustercasino op Curaçao werd verzilverd. Ook bleek achteraf dat [x] op 22 december 2009 een cheque op eigen naam van Afl. 6.500, had verzilverd.
[x] heeft op geen enkele manier gerefereerd aan een incident tussen haar leidinggevende Werleman (General Manager) en haar partner [z] toen deze, nadat hem op 11 augustus 2011 de toegang tot het casino was ontzegd, Werleman een klap had gegeven. [z] was onmiddellijk na het desbetreffende incident bij [x] in de auto gestapt en weggereden.
[x] verkeert in financiële problemen. Er is tussen september 2011 en juni 2013 voor meer dan Afl. 100.000, derdenbeslag op haar loon gelegd. [x] leent ook geld van collega’s en klanten van het casino, althans zij heeft van mw. [R] in 2010 Afl. 1.000, geleend waarvan slechts Afl. 300, is terugbetaald. Het lenen van geld van collega’s en/of klanten is verboden. Boulevard is hier pas begin 2014 achter gekomen. [x] is bij brief van 27 februari 2014 dienaangaande gewaarschuwd.
Op 8 maart 2014 heeft [x], in strijd met een daartoe strekkend verbod, met de fotolens in haar mobiele telefoon een foto gemaakt van een computerscherm in het casino.

4.2

Het laatste voorval was voor Boulevard de aanleiding om te constateren dat zij nu alle vertrouwen in [x] had verloren.

4.3

Het gerecht is van oordeel dat voormelde omstandigheden een gewichtige reden opleveren, die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 september 2014 rechtvaardigen, zonder dat aan [x] een vergoeding wordt toegekend. Daartoe is het volgende redengevend.

4.4

Voorop staat dat [x] een leidinggevende functie in het casino bekleedt. Zij heeft daarmee een voorbeeldfunctie, die meebrengt dat zij naar letter en geest de strenge ge- en verboden die het werken in een casino - ook dat van Boulevard - nu eenmaal met zich brengt, nauwgezet respecteert en in doen en laten uitdraagt. Daaraan heeft het in te grote mate ontbroken. Kennelijk heeft Boulevard dat lange tijd menen te kunnen redresseren door het geven van waarschuwingen. Niet ongerechtvaardigd is dat zij in het recente incident, waarbij [x], gebruik makend van de fotolens in haar privé telefoontoestel, foto’s maakte van een beeldscherm van de computer van Boulevard, aanleiding heeft gezien het vertrouwen in [x] onherstelbaar geschaad te achten en de arbeidsrelatie om die reden te willen beëindigen.

4.5

Door [x] is niet gemotiveerd weersproken dat zij meermaals cheques heeft verzilverd in het casino. Zij heeft niet weersproken dat dat verboden is. Het recent aan Boulevard gebleken incident, waarbij [x] ten behoeve van haar partner een collega in Curaçao ertoe heeft bewogen om, in strijd met de regels, een cheque te verzilveren dient haar, ook ervan uitgaande dat [x] niet wist dat de cheque vals was, zwaar te worden aangerekend. Noch hierover, noch over het verzilveren van een cheque in december 2009 heeft [x] kennelijk in april 2010, toen zij met de in maart van dat jaar verzilverde cheques werd geconfronteerd, openheid verschaft, hetgeen van haar als leidinggevende wel verwacht mocht worden. [x] heeft als leidinggevende bovendien bij het verzilveren van de cheques onvoldoende oog gehad voor de ongewenste verstrengeling van haar eigen belang en het belang van haar partner met het belang van haar werkgever.
Het gerecht acht in het verband van deze ontbindingsprocedure ook aangetoond dat [x] in 2010 niet alleen in strijd met de regels Afl.. 1.000, van mw. [R] heeft geleend maar met de volledige terugbetaling daarvan ook nog in verzuim is. De omstandigheid dat [x] met de terugbetaling van zo’n relatief klein bedrag in verzuim is rechtvaardigt het standpunt van Boulevard dat [x], ten name van wie meerdere derdenbeslagen gelegd zijn voor schulden die niet duidelijk zijn terug te voeren op – kort gezegd – een enkele helaas mislukte investering in een restaurant, in haar leidinggevende functie in het casino een zodanig integriteitsrisico vormt, dat zij niet langer te handhaven is. Aan verdere bewijslevering komt het gerecht in het verband van deze procedure niet toe.

4.6

Het gerecht is voorts van oordeel [x] op zijn minst heeft geprobeerd een foto te maken van het beeldscherm van een computer in het casino, terwijl zij wist of redelijkerwijze moest weten dat het maken van foto’s verboden is. Ook al zou [x] vergeefs een foto hebben willen maken van een aan haar gerichte e-mail van de dhr. [V] van 6 maart 2014, doet dat niet af aan de overtreding van het verbod. Er bestond naar oordeel van het gerecht geen noodzaak of rechtvaardiging voor het overtreden van dat verbod, ook al zou juist zijn dat [x] vergeefs heeft geprobeerd de e-mail te printen.

4.7

Aan het voorgaande doet in onvoldoende mate af dat [x] in haar werk goede beoordelingen kreeg. Daarenboven is en wordt [x] tot de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst doorbetaald terwijl zij vanaf eind maart 2014 geen werkzaamheden meer verricht.

4.8

Als de in overwegende mate in het ongelijk te stellen partij zal [x] de proceskosten van Boulevard moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst, voor zover die nog bestaat, met ingang van 1 september 2014;

veroordeelt [x] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Boulevard worden begroot op Afl. 450, aan griffierecht en Afl. 1.800, aan salaris gemachtigde.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 19 augustus 2014 in aanwezigheid van de griffier.