Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2014:15

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-05-2014
Datum publicatie
04-06-2014
Zaaknummer
A.R. no. 2191 van 2012
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiele bodemzaak. Het gerecht volgt ziektekostenverzekeraar niet in haar stelling dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat tussen partijen gemaakte afspraken ter zake van het declareren van laboratoriumonderzoeken nog langer moeten gelden, en dat zij op grond daarvan die afspraken eenzijdig mocht wijzigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 21 mei 2014 (bij vervroeging)

Behorend bij A.R. no. 2191 van 2012

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

I.L. LABORATORIO FAMILIAR N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Laboratorio Familiar,

gemachtigde: de advocaat mr. Ch. Lejuez,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

UITVOERINGSORGAAN ALGEMENE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: het UO,

gemachtigde: de advocaat mr. E.H.J. Martis.

1. DE PROCEDURE

1.1 Het verloop van de procedure tot 26 februari 2014 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-de door Laboratorio Familiar genomen akte houdende uitlatingen en tevens een verzoek tot wijziging van eis, met één productie;

-de door het UO op 23 april 2014 genomen antwoordakte.

1.2 Vonnis is nader (en bij vervroeging) bepaald op heden.

2 DE BEOORDELING TER ZAKE VAN DE VERZOCHTE WIJZIGING VAN EIS

2.1

UO heeft geen bezwaar gemaakt tegen de door Laboratorio Familiar andermaal verzochte wijziging van eis. Ook die eiswijziging wordt daarom toegelaten. De uiteindelijke vordering van Laboratorio Familiar luidt als volgt: “Dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis het UO veroordeelt:

-om tegen behoorlijke kwijting aan Laboratorio Familiar te betalen Afl. 1.521.181,--, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 17 juli 2012 over Afl. 693.097,50 en gerekend vanaf 21 januari 2013 over Afl. 828.083,50, telkens tot aan de dag der algehele voldoening, zulks voor zover de aan die bedragen ten gronde liggende facturen van Laboratorio Familiar aan de hand van de daartoe geldende criteria worden goedgekeurd door het UA;

-in de proceskosten.”.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het Gerecht blijft bij hetgeen is overwogen en beslist in het tussenvonnis, met dien verstande dat telkens waar in dat vonnis staat vermeld “LF” moet worden gelezen: “Laboratorio Familiar”.

3.2

Onder verwijzing naar het in het tussenvonnis onder 4.7 en 4.8 vermelde zullen de vorderingen van Laboratorio Familiar worden toegewezen als vermeld in het dictum. Hierbij wordt nog overwogen dat het eerst bij zijn antwoordakte opgeworpen betoog van het UO ter zake van wettelijke rente niet alleen tardief is (want Laboratorio Familiar heeft daarop niet meer kunnen reageren), maar het UO miskent met dat betoog bovenal dat dienaangaande reeds is beslist in het tussenvonnis. Bedoeld betoog (waaronder begrepen het verzoek tot matiging van wettelijke rente en het verzoek om die rente niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren) wordt gepasseerd. Ten overvloede wordt in dit verband nog overwogen dat ter zake van wettelijke rente geen sprake is van een gewijzigde eis.

3.3

Het Gerecht zal verstaan dat het UO met bekwame spoed de onderhavige facturen van Laboratorio Familiar aan de hand van de daartoe geldende criteria keurt of laat keuren. Dat is mede in zijn eigen belang, gelet op het gegeven dat de wettelijke rente anders alsmaar door loopt. Het Gerecht zal voorts in het dictum tot uitdrukking brengen dat indien de toe te wijzen totaalbedrag ad Afl. 1.521.181,-- niet wordt gedragen door goedgekeurde facturen van Laboratorio Familiar, het UO dient over te gaan tot betaling aan haar een wel door goedgekeurde facturen gedragen (minder) totaalbedrag.

3.4

Het UO zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Laboratorio Familiar, tot aan deze uitspraak begroot op (6.930,-- + 570,-- + 184,-- =) Afl. 7.684,-- aan verschotten en Afl. 14.700,-- aan gemachtigdensalaris (3 punten van liquidatietarief 10 ad

Afl. 4.900,-- per punt).

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-veroordeelt het UO om tegen behoorlijke kwijting aan Laboratorio Familiar te betalen

Afl. 1.521.181,--, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 17 juli 2012 over Afl. 693.097,50 en gerekend vanaf 21 januari 2013 over Afl. 828.083,50, telkens tot aan de dag der algehele voldoening, zulks voor zover de aan voormeld totaalbedrag (of het eventuele mindere daarvan) ten gronde liggende facturen van Laboratorio Familiar aan de hand van de daartoe geldende criteria worden goedgekeurd door het UA;

-veroordeelt het UO in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Laboratorio Familiar, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 7.684,-- aan verschotten en Afl. 14.700,-- aan gemachtigdensalaris;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-verstaat dat het UO de onderhavige facturen van Laboratorio Familiar met bekwame spoed keurt of laat keuren aan de hand van de daartoe geldende criteria.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 21 mei 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.