Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2013:33

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-12-2013
Datum publicatie
03-02-2014
Zaaknummer
Behorend bij A.R. no. 3136 van 2011
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zorgplicht architect jegens particuliere cliënt. Architect, ten aanzien van wie de opdracht door de consument voortijdig is beëindigd, had zich ervan bewust moeten zijn dat consument de bouwwerkzaamheden zou voort (doen) zetten. Hij heeft in verband met het ter beschikkingstellen van de (bouw)tekeningen niet erop heeft gewezen, dat de ter hand gestelde tekeningen nog niet de definitieve tekeningen waren en die incompleet waren of bij de uitvoering van op die tekeningen gebaseerd werk, een aannemer erop bedacht moest zijn dat nog aanpassingen nodig waren.

Evenmin mocht architect erop vertrouwen dat consument, ook zonder waarschuwing van architect, het (verdere) werk zou aanbesteden aan een aannemer die zodanig ter zake kundig is, dat deze ook zonder daarop gewezen te zijn zou zien dat de tekeningen van architect onvolledig of onjuist waren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 4 december 2013

Behorend bij A.R. no. 3136 van 2011

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[x]

en

[y],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [x] c.s. respectievelijk [x] en [y],

gemachtigde: de advocaat mr. M.A. Ellis-Schipper,

tegen:

de naamloze vennootschap

ABJL & PARTNERS TAXATIE – EN ARCHITECTENBURERAU N.V. ,

te Aruba,

hierna ook te noemen: ABJL,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena.

1 DE PROCEDURE IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 4 juli 2012;

- de comparitie van 28 augustus 2012 in de onderhavige zaak en de ambtshalve op de rol samengevoegde zaak met rolnummer A.R. 3135 van 2011 en de daarvoor overgelegde stukken;

- het proces-verbaal van de plaatsopneming van 4 september 2012 in de onderhavige zaak en de ambtshalve op de rol samengevoegde zaak met rolnummer A.R. 3135 van 2011;

- de akte na comparitie zijdens ABJL;

- de contra-akte zijdens [x] c.s.;

- de antwoordakte zijdens ABJL;

- de akte eisvermeerdering zijdens [x] c.s.;

- de akte houdende bezwaar tegen de eisvermeerdering zijdens ABJL.

Dit vonnis wordt om organisatorische redenen gewezen door een andere rechter in dit gerecht dan de rechter onder wiens leiding is gecompareerd en die de plaats heeft bezichtigd.

2 BEVOEGDHEIDSINCIDENT IN CONVENTIE

2.1

Bij conclusie van antwoord voor alle weren heeft ABJL een bevoegdheidsincident opgeworpen. Daarop is nog niet beslist.

2.2

Volgens ABJL is het gerecht onbevoegd om van het geschil kennis te nemen. Zij verwijst daartoe naar een schriftelijk stuk gedateerd 12 november 2008. Dat stuk luidt, voor zover van belang:


Design-Build Contract agreement dated November 12, 2008
For Project: House Extension & Renovation as per drawings # 2008-A-004 and Cost-Estimate # 2007-495, dated October 29th of 2008.

Project: House Extension & Renovation at [ ]
(…)
Today November 12, 2008 (…) it is agreed (…) on the contract sum of AWG. 215.974,10 (…) As per mentioned scope of works and drawings.
The construction for this House project will start on November 12th of 2008 and this house must be completed on July 1st of 2008.
This job will be executed as per and Architectural drawings 2008-A-004, and the Local Dutch law and the “U.A.V” (the Dutch administration regulations for construction works).
(…)
The “U.A.V.” Dutch regulations will be in force on this job.

2.3 [

[x] c.s. wijzen erop dat in het tussenvonnis waarbij tot een comparitie en plaatsopneming werd besloten niet is beslist dat het gerecht geen bevoegdheid toekwam. Verder wijzen [x] c.s. erop dat hun de UAV niet ter hand zijn gesteld.

2.4

Dat in het tussenvonnis geen oordeel is gegeven omtrent het beroep op onbevoegdheid van het gerecht brengt niet mee dat het gerecht dus bevoegd is. Het gerecht kan immers in elke stand van het geding, dus ook voordat in een bevoegdheidsincident is beslist, een comparitie (al dan niet met plaatsopneming) gelasten.

2.5

Het gerecht stelt voorop dat op ABJL, als gebruiker van algemene voorwaarden in het licht van een beroep op de vernietigbaarheid van een arbitrageclausule in die voorwaarden, de plicht rust gemotiveerd toe te lichten dat en hoe deze voorwaarden aan [x] c.s. als wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. [x] c.s. hebben in hun akte na comparitie en descente van 16 januari 2013 kennelijk een beroep op vernietigbaarheid van de arbitrage clausule als algemene voorwaarde gedaan. Door ABJL is in haar antwoordakte van 13 februari 2013 niet gemotiveerd uiteengezet dat en hoe de algemene voorwaarden (de UAV) aan [x] c.s. ter hand zijn gesteld. Het gerecht gaat er daarom vanuit dat dit niet is gebeurd zodat de algemene voorwaarden op voet van artikel 6:233 BW zijn vernietigd.

2.6

Het gerecht is bevoegd in de onderhavige zaak te oordelen.

3 DE VASTSTAANDE FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

3.1

Op 12 november 2008 heeft [y] enerzijds en ABJL anderzijds een onderhandse akte, verder: de overeenkomst, getekend met de hierboven onder 2.2 geciteerde tekst. In deze overeenkomst is [y] aangeduid als eigenaar van het uit te breiden en te renoveren pand, verder: het pand. De tekeningen waarvan in de overeenkomst sprake is zijn door ABJL gemaakt.

3.2

ABJL heeft daadwerkelijk werkzaamheden uitgevoerd. Daartoe heeft zij [a], verder: [a], als onderaannemer ingeschakeld, die het werk feitelijk liet uitvoeren door de heer [v], verder: [v].

3.3

Op 16 januari 2009 heeft [y] een op briefpapier van ABJL geprint stuk, de beëindigingsovereenkomst, ondertekend. De inhoud van dit stuk luidt, voor zover van belang:


On November 12th of 2008, ABJL &PARTNERS and (…) [y] has signed a Construction contract for a design-build contract. At the time, [x] represented the client in reviewing all payment phases, cost-estimate and contract.

Due to a dispute on January 13th of 2009, it was mutually decided not to continue with this contract.

On today’s date of January 16th of 2009, both undersigned parties have mutually decided to terminate the contract signed on November 12th of 2008.
Contract Termination will abide by U.A.V. 1989 Norms and condition.

ABJL&PARTNERS have reached up to phase 3 of the construction project, leaving everything executed to our latest Architectural Design Revision of December 15th f 2008, where a memo note has been added for extra work upon client’s request. See Memo Note on Page 2.
The only responsibility left for us, is to install the door jambs, which will be installed when the project reaches the proper finishing stage.

3.4

Het (restant) werk is nadien aanbesteed aan [a] en door deze voltooid.

3.5

In verband met door [x] c.s. in de woning ondervonden (regen)wateroverlast heeft de heer ir. B. Kamsteeg van BK Consult N.V. (verder: BKC) in oktober 2011 een opname gedaan van de woning. De bevindingen van BKC zijn vervat in een memo van 11 oktober 2011. De memo leest, voor zover van belang, als volgt:


U verzocht mij een opname te doen bij uw woonhuis omdat u ernstige last had van wateroverlast.
Bij opname ter plaatse bleek er inderdaad ernstige wateroverlast te bestaan, niet alleen (…) binnen in het huis maar ook bij de meeste dakranden.
Het plafond komt dan ook op een aantal plaatsen naar beneden en de dakranden zijn over grote lengtes zwaar beschadigd.
Nader onderzoek wees uit dat de werkzaamheden aan uw bestaande huis met zadeldak verricht waren om te komen tot een meer modern en strak uiterlijk, dusdanig ondeskundig gebeurd zijn dat op vele lokaties het regenwater niet vrij, dan wel gekanaliseerd het dak meer af kan.
(…) Op een paar lokaties zijn weliswaar pogingen gedaan tot het creëren van afwateringsoplossingen maar deze zijn enerzijds absoluut in capaciteit ontoereikend, maar bovendien ontiegelijk klungelig gebouwd en bovendien met slecht waterbestendige materialen. Het geheel is zelfs niet eens af gemaakt. (…)De situatie is (…) dusdanig belabberd dat met een beperkte rapportage en een kleine tekening de ellende niet goed is vast te leggen.

Duidelijk hebben zowel de architect als de aannemer grovelijk gefaald in hun opdracht.
Om een en ander te herstellen zijn de volgende werkzaamheden nodig. (…)
- Nieuwe dakbedekking over de huidige aanbrengen; er zijn te veel probleem plekken bij hoogte- en afschot overgangen, alsook de dakranden dat niet volstaan kan worden met hier en daar wat repareren.
Kosten AWG 35.250,
Nieuwe regenwater goten met zakstukken aanbrengen met de nodige knelstrippen bij opgaand werk.
Kosten AWG 11.500,
Heropbouwen van de gemaakte dakopstanden op dusdanige wijze dat enerzijds ze deugdelijk worden, anderzijds water er correct onder door weg kan waar dit zo is, de opstaande randen waterdicht maken en onderzijden voorzien van ventilatieroosters. Het geheel opnieuw voorzien van sierstucco.
kosten AWG 21.000,
Herstel van de zones waar het plafond binnen dusdanig beschadigd is dat dit eruit moet en vervangen moet worden.
Kosten AWG 6.200,.

3.6

Door BKC is op 10 november 2011 een nader memo gemaakt waarin, voor zover van belang, staat:


Jullie verzochten mij om het eerdere advies nader toe te spitsen op de punten waar de architect in zijn advieswerk gefaald is.
Ik heb dat gedaan door op bijgaande tekeningen; de plattegrond, de 2 doorsneden, en het dakplan een aantal plaatsen, in vakjargon ‘sneden’ aan te geven die de architect had moeten maken op grotere schaal (1:20). (…)In die snede moet architect dan duidelijk maken hoe de technische detaillering is van zijn voorgestelde gevelbeeld; dit moet gebeuren zodanig dat:

- het gevelbeeld kontstruktief deugdelijk is (…);
- hoe de regenwaterafvoer op die rand uit het gebouw gehouden wordt en/of verantwoord het dak wordt afgevoerd;

- en uiteraard hoe de verdere afwerking is om het esthetische beeld gaaf te laten zijn.
Verder ontbrak een duidelijk afwateringsplan op het wel aanwezige dakplan, voor de uitbreidingsdelen is er wel afschot aangegeven, maar voor de bestaande dak delen, die ook geheel ingesloten worden door de dakopbouwen is helemaal niets gegeven, uiteraard is er een bestaand afschot (bestaand dak immers), maar voor de duidelijkheid had het bestaande dak ook aangegeven moeten worden, omdat dit deels afwatert op de nieuwe dakdelen. Maar veel belangrijker is deze dat er in z’n geheel niet aangegeven is wat er met het water gebeuren moet, de goten of uitlooppunten met diameters zijn niet aangegeven, eventuele spuwers (nooduitlaten) zijn niet aangegeven. Allemaal zaken des architect om de locatie vast te leggen en de capaciteit/diameter te berekenen.

3.7

Ten slotte is door BKC nog een memo, gedateerd 15 augustus 2012, opgesteld. Deze memo luidt, voor zover van belang:


Het eerste pakket (bouwtekeningen) van de datum 16 januari heb ik reeds eerder beoordeeld voor de memo’s. Het tweede pakket (van 13 januari 2009) is nieuw voor mij. Ik constateer dat delen van het eerste pakket bijvoorbeeld: tekening A103 dd. 16 jan. – nu is opgenomen in tekening A-102 dd. 13 januari. Ik constateer ook dat het pakket van 13 januari uitgebreider is dan dat van 16 januari. Dit bevreemd mij daar het niet gebruikelijk is dat een eerder gedateerde revisie in dit geval 13 januari meer detailles dan een later gedateerde revisie (16 januari) bevat, hetgeen hier het geval is.
Ik heb het pakket van de datum 13 januari bekeken en constateer, alhoewel wat tekeningen en teksten zijn toegevoegd deze tekeningen nog steeds dezelfde principe ontwerp fouten bevatten. Te weten: dat er waterafvloeiingen zijn getekend zonder adequate voorzieningen voor de capaciteit van afwatering, in relatie tot de (nieuwe) sierrand. Dit betekend dat ook bij uitvoering hiervan het dak als bak zal gaan fungeren en dus zal gaan lekken en de sierrand doen verrotten.
De tekst schiet tekort in de instructie aan de aannemer. Er is namelijk onvoldoende aangegeven hoe de uitvoering dient te geschieden. Voorbeeld hiervan is de extra ‘slope’ van 2% waarvan niet is aangegeven hoe de gevolgen hierna doorwerken over het dak. Er is ook onvoldoende uitgezocht of de afschotlijnen van de uitbreiding aansluiten op die van het oorspronkelijke huis. Gevolg is, dat indien de aannemer niet aan de bel trekt hij deze hiaten in het ontwerp zelf gaat interpreteren en improviseren, (…)
Ik constateer dat de tekeningen van het eerste pakket (16 januari) lijken te zijn uitgevoerd conform. Echter, omdat deze op veel fronten tekortschieten zijn er onderdelen (uitvoering van het dak en gevel) die geïnterpreteerd moesten worden. De tekening van de gevel lijkt erg gevarieerd, zodat er niet goed kan worden beoordeeld of de uitvoering conform de bedoeling is geweest. Echter als ik het tweede pakket van 13 januari bekijk zijn er geen expliciete aanvullende detailles die een betere of andere uitvoering zouden garanderen.
Ook de tekening A-100 gedateerd 13 jan. die niet bij het pakket van 16 januari zit brengt hier geen verandering in. De tekst is namelijk voor meer dan 90% algemeen en niet project specifiek, noch detail specifiek. Mijn opinie aangaande beide pakketten is derhalve onveranderd. Er zijn principe en conceptuele fouten gemaakt.
(…) Er is geen oorzakelijk verband tussen de ringbalk constructie en de lekkages. (…) Het lijkt (…) niet het geval dat er noodzakelijke ringbalken zijn verwijderd, omdat dit onvermijdelijk tot ernstige constructieve scheuren zou leiden.

3.8

Alle overgelegde (bouw)tekeningen bevatten een rechterzijkatern met daarin een tekstblok met de mededeling: (…) The architect’s drawings, specifications or other documents shall not be used by the owner or others on other projects for additions to this project of for completion of this project by others, unless the architect is adjudged to be in default under this agreement except by agreement in writing and with appropriate compensation to the architect.


These plans are not valid without the architects signature.
(…)
NOT VALID WITHOUT D.O.W. STAMP OF APPROVAL

3.9

Geen van de (bouw)tekeningen is voorzien van een handtekening van de architect of een stempel van D.O.W.

4 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

4.1

[x] c.s. vorderen, na wijziging van eis – uitvoerbaar bij voorraad – veroorde[x]g van ABJL tot betaling van AWG 105.443,16 te vermeerderen met de wettelijke rente en met veroordeling van ABJL tot vergoeding van de proceskosten, waaronder de beslagkosten.

4.2

[x] c.s. gronden de vordering erop dat zij schade hebben geleden ten gevolge van door ABJL slecht uitgevoerde werkzaamheden. Dat de werkzaamheden, waaronder mede de architectuurwerkzaamheden, slecht werden uitgevoerd onderbouwen [x] c.s. met de hierboven geciteerde rapporten of memo’s van BKC. Volgens de akte tot eisvermeerdering van 16 januari 2013 is het bedrag vermeerderd maar niet de grondslag, te weten: wanprestatie.

4.3

ABJL voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van [x] c.s. in de proceskosten.

4.4

ABJL vordert in reconventie – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van [y] tot beta[x]g van AWG 13.789,77, te vermeerderen met de overeengekomen rente van 1,5% per maand vanaf 30 dagen na dagtekening van de (desbetreffende) factuur, met veroordeling van [x] tot vergoeding van de proceskosten.

4.5

ABJL grondt de vordering erop dat [y] een deel van de werkzaamheden nog niet heeft betaald.

4.6

[y] voert tegen de vordering in reconventie verweer.

5 HET INCIDENT MET BETREKKING TOT DE EISWIJZIGING IN RECONVENTIE

5.1

[x] c.s. hebben bij akte van 16 januari 2013 hun eis vermeerderd omdat de daadwerkelijk geleden schade naar hun stel[x]g de in eerste instantie begrote schade fors overschreed. ABJL verzet zich tegen de eiswijziging als zijnde te laat.

5.2

Het vermeerderen van eis bij akte na comparitie en plaatsopneming is naar oordeel van het gerecht in strijd met de goede procesorde nu het gaat om de laatste bondige processtukken voordat vonnis gewezen wordt.

6 DE BEOORDE[X]G IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

6.1

ABJL voert allereerst aan dat zij geen overeenkomst heeft gesloten met [x].

6.2

Dat verweer slaagt. Niet alleen staat de woning waaraan ABJL werkzaamheden heeft verricht op naam van [y], de overeenkomst van aanneming is alleen door haar getekend en ook de “contract cancellation” van 16 januari 2009 is, anders dan [x] c.s. aanvoeren, alleen door [y] getekend. Dat ABJL in die beëindigingovereenkomst erkent dat [x] “represented” [y] maakt dat niet anders; in tegendeel, [y] heeft door de ondertekening van de overeenkomst bij ABJL het vertrouwen gewekt dat [x] inderdaad haar vertegenwoordigde en dus geen contractspartij is geworden. In zoverre door [x] en niet door [y] betaald werd voor de werkzaamheden, mocht ABJL dat ook beschouwen als uitvloeisel van de vertegenwoordiging van [y] door [x].

6.3

Voorgaande betekent niet dat [x] niet-ontvankelijk is maar dat zijn vordering als ongegrond zal worden afgewezen. Het betekent ook dat hij niet meer geldt als partij-getuige. Het gerecht zal te zijner tijd de vordering van [x] afwijzen onder begroting van de proceskosten op nihil.

6.4

Volgens ABJL is zij niet tekortgeschoten in de nakoming van de uit de beëindigde overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. ABJL voert daartoe aan dat partijen de overeenkomst op 16 januari 2009 in onder[x]g overleg hebben ontbonden, voordat ABJL alle bestektekeningen (“working drawings”) definitief klaar had en aan [y] kon verstrekken. Wat ABJL op 16 januari 2009 bij het beëindigen van de overeenkomst heeft overhandigd zijn designtekeningen (“presentation drawings”) en een gedeelte van het bestek, namelijk het bestek met betrekking tot de uitbouw en wel tot en met de ringbalk; deze laatste stukken zijn als enige ondertekend.
[y] wist dat ook omdat [x] zich in een e-mail van 22 april 2009 erover beklaagde dat geen bestek ter hand was gesteld. De overige op 16 januari 2009 gedateerde tekeningen zijn de tekeningen die ABJL op die datum heeft uitgeprint en aan [y] heeft overhandigd. Dat zijn geen definitieve (ondertekende) bestektekeningen en dat is ook niet aan [y] zo meegedeeld. De tekeningen zijn minder gedetailleerd dan de laatste revisietekeningen.
Het enige werk dat ABJL heeft verricht is het storten van een fundering voor de uitbouw en het optrekken van muren op die fundering tot en met het niveau van de ringbalk. Door het tekortschieten van [y] in de nakoming van haar betalingsverplichting heeft ABJL het bestek niet ter goedkeuring aan D.O.W. voorgelegd. De overeenkomst is toen ontbonden.
[a] heeft (zonder medeweten van ABJL) nadien doorgewerkt waarbij is afgeweken van het bestek van ABJL. Daarvoor wordt ABJL op basis van haar op de overeenkomst toepasselijke “Principles, Terms & Disclaimers” hoe dan ook geëxonereerd.
[y] heeft overigens medeschuld aan de door haar ondervonden problemen. [a] heeft ringbalken weggehaald. Ook is gebruik gemaakt van kleine open afvoeren in plaats van grote gesloten buizen en is gebruik gemaakt van goedkoop APP-asfaltpapier in plaats van TPO, zoals door ABJL voorgesteld.

6.5

Naar oordeel van het gerecht is onvoldoende gemotiveerd bestreden dat de (bouw)tekeningen, gedateerd op 13 en 16 januari 2009, ontwerpfouten bevatten zoals door BKC aangegeven, in het bijzonder in haar memo van 10 november 2011. Daartoe niet alleen redengevend dat de inhoud van de rapporten/memo’s van BKC inhoudelijk niet gemotiveerd zijn weersproken maar ook dat ABJL zelf aangeeft dat deze tekeningen nog niet ‘af’ waren, niet gebruikt konden worden voor het verkrijgen van een bouwvergunning, noch ten behoeve van de bouw zelf en normaal gesproken nog niet aan [y] zouden zijn afgegeven. Dat de (bouw)tekeningen niet geschikt waren om te dienen als bestektekeningen ten behoeve van de bouw staat daarmee voldoende vast.

6.6

De vraag is of [y] zich daarvan bewust was of had behoren te zijn toen zij bij gelegenheid van het sluiten van de beëindigingsovereenkomst de (bouw)tekeningen ontving en in het licht van de omstandigheid dat die tekeningen voorzien zijn van het onder 3.8 geciteerde voorbehoud en door ABJL niet zijn getekend, noch door D.O.W. zijn afgestempeld.
Bovendien is de vraag of ABJL zich terecht beroept op de onder 3.8 geciteerde exoneratie.

6.7

Het antwoord op bovengenoemde vragen dient allereerst te worden gevonden door uitleg van de beëindigingsovereenkomst. Partijen bij die overeenkomst zijn het erover eens dat ABJL tot de vierde fase het opgedragen werk heeft uitgevoerd, zij het dat er nog sprake is van enig meerwerk. Dat wil zeggen dat ABJL de volgende werkzaamheden heeft uitgevoerd (of doen uitvoeren): “foundation, masonry work up to Ringbeam, Masonry window & door jamb installation up to ringbeam”, met de aantekening dat de “door jambs” door ABJL zouden worden geïnstalleerd als het werk tot het desbetreffende niveau gevorderd zou zijn.
Uit dat laatste vloeit naar oordeel van het gerecht voort dat ABJL zich ervan bewust was of had moeten zijn dat [y] de bouwwerkzaamheden zou voort (doen) zetten, waartoe zij in feite ook genoodzaakt was. Met die wetenschap heeft ABJL de tekeningen van 16 januari 2009 aan [y] ter hand gesteld. Niet is door ABJL gemotiveerd betoogd dat hij, terwijl hij wist of had moeten weten dat [y] voort zou gaan met de (ver)bouw, [y] in verband met het ter beschikkingstellen van de (bouw)tekeningen erop heeft gewezen, dat de ter hand gestelde tekeningen nog niet de definitieve tekeningen waren en die incompleet waren of bij de uitvoering van op die tekeningen gebaseerd werk, een aannemer erop bedacht moest zijn dat nog aanpassingen nodig waren.
Daaraan doet niet af dat [x] bij e-mail van 22 april 2009 heeft gemaild: We never received a formal? bestek? for this project. Daaruit blijkt niet dat [y], als consument, wist of behoorde te weten dat de (bouw)tekeningen incompleet of anderszins deels feitelijk onbruikbaar waren ten behoeve van de bouw. Evenmin mocht ABJL, als professionele partij, erop vertrouwen dat [y], ook zonder waarschuwing van ABJL, het (verdere) werk zou aanbesteden aan een aannemer die zodanig ter zake kundig is, dat deze ook zonder daarop gewezen te zijn zou zien dat de tekeningen van ABJL onvolledig of onjuist zijn.

6.8

Het verweer van ABJL dat zij niet wist dat [y] [a] had opgedragen het werk af te maken gaat niet op. Uit de beëindigingsovereenkomst blijkt dat ABJL zich ervan bewust was dat [y] haar bouwplannen nog steeds wilde doorzetten. Partijen hebben immers afgesproken dat ABJL de “door jabs” zou komen installeren als het bouwwerk tot het desbetreffende niveau gevorderd was. Niet relevant daarbij is of [a] dan wel een willekeurige andere aannemer het werk feitelijk zou uitvoeren. Evenmin is in dit licht in doorslaggevende mate relevant dat ABJL de tekeningen niet had voorzien van de goedkeurende handtekening van de architect of deze niet waren voorzien van een stempel van D.O.W.

6.9

Het gerecht komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat ABJL tekort geschoten is in de nakoming van zijn uit de (oorspronkelijke) overeenkomst voortvloeiende verplichting om deugdelijke bouwtekeningen te maken, in het bijzonder met betrekking tot het dak van het bestaande deel van de woning en het dak van de uitbreiding en de verhouding tussen die twee dakdelen. De beëindigings-overeenkomst ontslaat ABJL niet uit die verplichtingen.

6.10

De volgende vraag is of [y] daardoor schade heeft geleden die aan ABJL toerekenbaar is.

6.11

Dat het dak, zoals dat is gebouwd door [a] op basis van de gebrekkige tekeningen van ABJL, lekt is niet weersproken. ABJL wijt de lekkages evenwel (mede) aan het feit dat na de beëindigingsovereenkomst wijzigingen zijn aangebracht aan de structuur van (het al bestaande deel van) de woning; er zijn twee ringbalken weggehaald van respectievelijk 4 (keuken) en 6 meter (woonkamer). Ook is een muur weggehaald. Verder wijst ABJL erop dat kleine “open gutters” zijn gebruikt voor de afwatering in plaats van de door ABJL getekende gesloten grote buizen, de dakranden zijn gemaakt van hout in plaats van aluminium en APP-asfaltpapier is gebruikt in plaats van TPO-dakbedekking.
[y] weerspreekt niet dat gebruik is gemaakt van “open gutters” en APP-asfaltpapier maar wijst dat aan als “contributing factors” (kennelijk voor wat betreft de lekkage) en niet als hoofdoorzaak daarvoor. Dat (dragende) ringbalken zijn weggehaald weerspreekt [y]. Er is wel een muur weggehaald, maar dat betrof een verkeerde muur ter zake waarvan ABJL al heeft aangegeven in een e-mail de kosten te zullen dragen. Met betrekking tot de houten dakranden maakt [y] geen opmerkingen zodat het gerecht ervan uitgaat dat hetgeen ABJL betoogt juist is.

6.12

Het gerecht heeft ter zake behoefte aan voorlichtingen door een onafhankelijke door hem te benoemen deskundige. Partijen zullen in dit verband worden uitgenodigd voor een comparitie om te bespreken welke deskundige ingeschakeld kan worden en welke vragen aan de deskundige gesteld moeten worden. Gegeven de samenhang van deze zaak met de door [x] c.s. tegen de (opvolgend) aannemer [a] aangespannen procedure zal het gerecht deze comparitie combineren met een in die procedure te houden comparitie. De comparitie van partijen zal ook worden benut om te bezien of partijen tot een schikking kunnen komen.

6.13

Het gerecht zal iedere beslissing in de onderhavige procedure aanhouden.

7 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende:

gelast een comparitie van partijen welke zal plaatsvinden op vrijdag 14 februari 2014 om 13:30 uur in een van de zalen in het gerechtsgebouw aan de Emanstraat te Oranjestad, Aruba;

gelast [y] in persoon en ABJL deugdelijk vertegenwoordigd door een met de onderhavige zaak volledig op de hoogte zijnde persoon, die tevens bevoegd is tot het aangaan van een schikking, vergezeld van hun raadslieden ter comparitie te verschijnen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 4 december 2013 in aanwezigheid van de griffier.