Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2013:32

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-12-2013
Datum publicatie
03-02-2014
Zaaknummer
Behorend bij A.R. no. 1698 van 2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incident zekerheidstelling. Aruba en Spanje zijn partij bij Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verdrag). Niettegenstaande de omstandigheid dat het EEX-Verdrag voor de landen van de Europese Unie haar werking goeddeels heeft verloren door de inwerkingtreding van de Verordening EG 44/2001 (de EG-executieverordening) behoudt het verdrag werking tussen Aruba en de landen van de Europese Unie waarvoor het verdrag op 1 maart 2002 gold. Daarom hoeft Spaanse eiser geen zekerheid te stellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NTHR 2014, afl. 3, p. 159
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 4 december 2013.

Behorend bij A.R. no. 1698 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in het incident tot zekerheidstelling in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

AREVENCA AKTM S.A.

gevestigd te Spanje

hierna ook te noemen: Arevenca,

gemachtigde: de advocaat mr. D. G. Illes,

tegen:

de vennootschap onder firma

MARISOL V.O.F.,

de naamloze vennootschap

HILANT-LAGOEN N.V.

en

de naamloze vennootschap

HILANT-LAGOEN III N.V.,

allen te Aruba,

hierna ook te noemen: Marisol c.s.,

gemachtigde: de advocaat mr. Joselin Croes.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het inleidende verzoekschrift;

  • -

    de incidentele conclusie tot zekerheidstelling;

  • -

    de conclusie tot referte in het incident.

Het vonnis werd bepaald op vandaag.

1 DE FEITEN

1.1.

Voor zover voor de beslissing op het incident van belang wordt in deze zaak van de volgende vaststaande of niet voldoende tegengesproken feiten uitgegaan.

1.2.

Tussen partijen heeft een huurovereenkomst bestaan. Deze is beëindigd. Arevenca heeft het gehuurde ontruimd.

2 DE VORDERING EN HET VERWEER

2.1.

Arevenca vordert in de hoofdzaak – kort gezegd – terugbetaling van de door haar betaalde waarborgsom, met veroordeling van Marisol c.s. tot betaling van de proceskosten.

2.2.

Marisol c.s. hebben gesteld dat uit het inleidend verzoekschrift blijkt dat Arevenca vreemdelinge is in de zin van art. 122 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) terwijl zich geen van de in het tweede lid van dat artikel genoemde uitzonderingen voordoet. Marisol c.s. vragen in verband daarmee Arevenca te veroordelen tot het stellen van zekerheid voor de betaling van kosten, schade en intresten waartoe zij zou kunnen worden veroordeeld. Daarnaast betwijfelen Marisol c.s. of Arevenca bestaat.

2.3.

Arevenca refereert zich aan het oordeel van het gerecht.

3 DE BEOORDELING

in het incident

3.1.

De vraag of Arevenca bestaat, anders gezegd of zij naar Spaans recht rechtspersoonlijkheid bezit die naar Arubaans recht nodig is om in rechte te kunnen optreden, dient in de hoofdzaak te worden beoordeeld nu die vraag samenhangt met de vraag of Arevenca vorderingsgerechtigd is.

3.2.

Het verzoek zal overigens worden afgewezen.

3.3.

Aruba is sinds 30 juni 1986 partij bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Verdrag)1. Spanje is sinds 1 februari 1991 eveneens partij bij dit verdrag2.

3.4.

Niettegenstaande de omstandigheid dat het EEX-Verdrag voor de landen van de Europese Unie haar werking goeddeels heeft verloren door de inwerkingtreding van de Verordening EG 44/2001 (de EG-executieverordening) behoudt het verdrag werking tussen Aruba en de landen van de Europese Unie waarvoor het verdrag op 1 maart 2002 gold.

3.5.

Ingevolge artikel 122 lid 2 aanhef en onder b Rv. bestaat geen verplichting tot zekerheidstelling indien een veroordeling tot betaling van proceskosten en schadevergoeding op grond van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden of een verdrag ten uitvoer zal kunnen worden gelegd ter plaatse waar degene van wie zekerheid gevorderd wordt, zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.

3.6.

Ingevolge artikel 31 EEX-Verdrag kunnen beslissingen die in een verdragsluitende Staat gegeven zijn en daar uitvoerbaar zijn, in een andere verdragsluitende Staat ten uitvoer worden gelegd nadat zij uitvoerbaar zijn verklaard. Ingevolge artikel 34 lid 3 van het verdrag wordt bij de uitvoerbaarverklaring in geen geval overgegaan tot een onderzoek naar de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing. Niet gesteld en ook niet aannemelijk is dat zich met betrekking tot het verzoek tot uitvoerbaarverklaring een van de weigeringsgronden van artikel 34 tweede lid EEX-Verdrag voordoet.

3.7.

Het gerecht is op grond van het voorgaande van oordeel dat het EEX-Verdrag voldoet aan het vereiste dat een veroordeling hier te lande op grond van een verdrag ten uitvoer zal kunnen worden gelegd ter plaatse waar Arevenca woonplaats of gewone verblijfplaats heeft zodat de vordering tot zekerheidstelling dient te worden afgewezen.

3.8.

Als de in het ongelijk te stellen partij zullen Marisol c.s. worden veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van Arevenca in dit incident.

in de hoofdzaak

3.9.

De hoofdzaak zal worden voortgezet in de stand waarin deze is gebleven.

DE UITSPRAAK :

De rechter in dit gerecht:

in het incident

- wijst de vordering af;

- veroordeelt Marisol c.s. tot vergoeding van de proceskosten van Arevenca in het incident en begroot deze kosten op nihil aan griffierecht, nihil aan explootkosten en AWG 900,;

in de hoofdzaak

- verwijst de zaak naar de rol van woensdag 8 januari 2014 voor conclusie van antwoord aan de zijde van Marisol c.s.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 4 december 2013 in aanwezigheid van de griffier.

1 http://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/verdragen/veel-geraadpleegde-verdragen/executieverdragen-en-de-eu.html

2 http://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/verdragen/zoek-in-de-verdragenbank/1968/9/003171.html