Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2013:1

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-09-2013
Datum publicatie
30-09-2013
Zaaknummer
A.R. no. 2262 van 2012
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Verzekering aansprakelijkheid motorvoertuigen. Aan verzekerde is voldoende duidelijk gemaakt dat het recht op uitkering vervalt als niet onmiddellijk nadat een ongeval heeft plaatsgevonden, door de verzekerde Nagico's Road & Claim Service wordt gebeld. Verzekerde heeft daaraaan niet voldaan zodat zijn recht op verzekering is komen te vervallen en Nagico regresrecht heeft voor hetgeen zij op grond van de L.A.M. aan de geleadeerde heeft uitgekeerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 11 september 2013.

Behorend bij A.R. no. 2262 van 2012.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de naamloze vennootschap NAGICO ARUBA N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Nagico,

gemachtigde: de advocaat mr. A.F. Kuster,

tegen:

[ x],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [x],

gemachtigde: de advocaat mr. C.R. Foy.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

[x] heeft bij Nagico met betrekking tot een motorvoertuig gekentekend [ ] een aansprakelijkheidsverzekeringovereenkomst motorvoertuigen (“Policy No: AV05353/08”) gesloten die volgens de “Motor Insurance Policy Schedule” (in ieder geval) geldig is in de periode 25 mei 2011 tot 25 augustus 2011. De premie bedraagt AWG. 636,97.

2.2

Onder het kopje “General” vermeldt de “Schedule”:

Applicable Coverage: Sections A, B & C, Clauses 27.1 to 27.8, Warranties 28.1 to 28.5.

Claim Reminder: 1. Police and Road & Claim Service must be called to the site immediately in each and every incident.

2.5

Nagico heeft aan [x] een akte (“Policy No: AV05353/08 Endorsement No: 2”) gedateerd 23 mei 2011 en getiteld “ROAD & CLAIM SERVICE CLAUSE” doen toekomen. Deze luidt, voor zover van belang:

I-A It is hereby understood and agreed that in the event of any kind of incident you must notify Nagico’s Road & Claim Service (…) immediately upon the occurrence of the incident.
I-B You must provide full particulars related to the incident and must give full cooperation to the Road Service attendant. Please refer to article 2 of the Motor Vehicle Policy Conditions.

In failling to do the above the Insured forfeits the right of any compensation for the damages/loss or coverage under this Policy.

2.10

Bij fax van 24 augustus 2011 heeft de advocaat van [x] aan de advocaat van Nagico geschreven:

Cliënt [x] kan erkennen dat hij op 13 – niet 30 zoals abusievelijk door U gesteld – juni 2011 betrokken is geweest bij een verkeersongeval, waarbij het motorvoertuig van mw. [k] beschadigd is geraakt.
De verzekeraar van cliënt, Nagico, wil nu doen voorkomen alsof [x] in strijd heeft gehandeld met de wet. De verzekeraar stelt immers “the driver left the scene of the accident and didn’t call road service” (…) daarbij implicerend dat sprake zou zijn van “doorrijden na een ongeval”.
Uit het ter zake opgemaakte proces-verbaal van verbalisant [ ]] en anderen blijkt evenwel dat genoemde mw. [k] alle pertinente data van het motorvoertuig, de verzekeraar en het polisnummer aan de verbalisanten heeft gegeven. Deze gegevens waren afkomstig van cliënt [x] zelf, die tevens aan mw. [k] verzocht had, zulks gelet op het feit dat hij geen telefoon had alsmede gelet op dringende verplichtingen, om de politie en de verzekeraar te bellen. De schadetaxateur, dhr. [ ] heeft, zoals blijkt, op dezelfde dag dat de schade aan het motorvoertuig van mw. [k] alsmede aan dat van cliënt opgenomen. Derhalve geen sprake van doorrijden na een ongeval.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Nagico vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van [x] tot betaling van AWG. 4.704,52 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 augustus 2011, met veroordeling van [x] in de proceskosten.

3.2 [

[x] voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van Nagico in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Nagico grondt haar vordering tot een hoofdsom van AWG. 346,26 op nakoming van de premiebetalingsverplichting die uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeit.
Tot een bedrag van AWG. 4.358,26 grondt Nagico haar vordering (kennelijk) op de tekortkoming van [x] in de nakoming van de uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. Ingevolge artikel 2.2 van de op de overeenkomst van toepassing verklaarde “MOTOR VEHICLE POLICY CONDITIONS” is de verzekerde verplicht de politie en de “24/7 Road Service” in kennis te stellen van een voor de verzekering relevant incident. Nagico doet in dit verband een beroep op de bepaling: “In failling to do so, the Insured forfeits the right of any compensation for the damage/loses or coverage under this Policy”. Tevens beroept Nagico zich op “SECTION B: SPECIAL CONDITIONS THIRD-PARTY COVERAGE” onder “ 12) Exclusions” aanhef en onder ab. welke passages bepalen: This insurance shall not cover liability : if the driver leaves the scene of an accident before the police and/or the CRS is able to make its report on among other things the identity of the driver and/or vehicle and cause of accident as in accordance with section 4 of the “Landsverordening Wegverkeer”. Daarenboven heeft Nagico [x] nog eens op de verplichting om de Road Service te informeren gewezen in de aanvullende Road & Claim Service Clause van 23 mei 2011.
Nagico beroept zich daarnaast (kennelijk) op de omstandigheid dat [x] aansprakelijk is jegens mw. [k] voor de door haar ten gevolge van een ongeval geleden schade en het bepaalde in artikel 10 eerste en tweede lid Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Lam).

4.2 [

[x] ontkent betrokken te zijn geweest bij een op 30 juni 2011 voorgevallen ongeval.

4.3

Dat verweer wordt verworpen. [x] heeft erkend bij een op 13 juni 2011 voorgevallen ongeval betrokken te zijn geweest. Uit de correspondentie tussen partijen was het duidelijk dat Nagico dat ongeval aan haar vordering ten grondslag legt. De datum 30 juni 2011 berust op een kennelijke en ook voor [x] kenbare vergissing.

4.4

Dat op [x] geen aansprakelijkheid rust voor schade ten gevolge van het ongeval van 13 juni 2011 wordt door hem niet betoogd. Het gerecht gaat er daarom vanuit dat [x] aansprakelijk is voor dat ongeval en de daardoor door mw. [k] geleden schade, zodat Nagico terecht tot uitkering van schadevergoeding aan haar is overgegaan. Aan Nagico komt ingevolge artikel 10 lid 2 Lam een regresrecht op [x] toe als zich het geval voordoet dat zij op grond van de verzekeringsvoorwaarden niet gehouden was tot uitkering over te gaan omdat zij zich kan beroepen op de hierboven genoemde uitsluitingsgronden.

4.5

Het gerecht is van oordeel dat de mededeling: “1. Police and Road & Claim Services must be called to the site immediately in each and every incident” op de “Motor Insurance Policy Schedule” onvoldoende duidelijk is om te concluderen dat Nagico zich terecht op uitsluiting van dekking beroept. Nagico heeft zich echter ook beroepen op de “ROAD & CLAIM SERVICE CLAUSE” van 23 mei 2011. [x] heeft de ontvangst daarvan niet ontkend. Naar oordeel van het gerecht wordt in dat document, dat als aanvullende verzekeringsvoorwaarde dient te worden begrepen, mede in combinatie met de hierboven geciteerde passage uit de “Motor Insurance Policy Schedule”, voldoende duidelijk gemaakt dat het recht op verzekeringsuitkering vervalt als niet onmiddellijk nadat een ongeval heeft plaatsgevonden, door de verzekerde Nagico’s Road & Claim Service wordt gebeld. [x] heeft daaraan niet voldaan zodat zijn recht op verzekering is komen te vervallen. Dat daarnaast kennelijk naar believen ook aanspraak gemaakt kan worden op een andere service van Nagico, te weten “ROAD SIDE ASSISTANCE” doet niet af aan de duidelijkheid van de uitsluitingsclausule.

4.6

In zoverre [x] een beroep bedoelt te doen op onaanvaardbaarheid van Nagico’s beroep op uitsluiting van haar vergoedingsplicht, omdat [x] dringende verplichtingen had en daarom is weggereden voordat de Road & Claim Service medewerker ter plekke was, is dat beroep onvoldoende feitelijk onderbouwd.

4.7

Door [x] worden, subsidiair, “vraagtekens” gezet bij de hoogte van het in dit verband gevorderde bedrag. Dat enig bedrag door Nagico als schadevergoeding aan mw. [k] werd betaald wordt daarmee niet voldoende gemotiveerd weersproken. Hoeveel is het gerecht eveneens onduidelijk. In de eerste betalingsherinnering van 15 juli 2011 wordt AWG. 4.208,26 gevorderd. In haar tweede betalingsherinnering vordert Nagico ter zake opeens een bedrag van AWG. 4.704,52. In het inleidend verzoekschrift wordt een bedrag van AWG. 4.358,26 ter zake gevorderd. Het gerecht zal deze onduidelijkheden in het nadeel van Nagico uitleggen en het laagste bedrag ad AWG 4.208,26 toewijzen. Dat is ook het bedrag dat figureert op de door Nagico overgelegde kennelijk ten bate van mw. [k] opgestelde “CHEQUE REQUISITION FORM”.

4.8

Met betrekking tot het nog openstaande bedrag aan verzekeringspremie legt Nagico een debet factuur met betrekking tot de onderhavige polis over de periode 25 mei 2011 tot 3 augustus 2011 ad AWG. 636,97 over en een credit factuur van AWG. 290,71 met betrekking tot een (voortijdig) beëindigde verzekering op naam van [x] onder een ander polisnummer. Kennelijk heeft Nagico deze facturen verrekend. Door [x] wordt niet gemotiveerd gesteld dat hij het saldo voldaan heeft zodat de vordering voor toewijzing in aanmerking komt.

4.9

De gevorderde rente komt als onbetwist eveneens voor toewijzing in aanmerking.

4.10

Als de in overwegende mate in het ongelijk te stellen partij zal [x] de proceskosten van Nagico moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende:

veroordeelt [x] tot betaling aan Nagico van een bedrag van AWG. 4.554.52, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 augustus 2011over de alsdan openstaande hoofdsom;

veroordeelt [x] in de kosten van de procedure, welke kosten tot op heden aan de zijde van Nagico worden begroot op AWG. 100, aan griffierecht, AWG. nihil aan explootkosten en AWG. 500, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 11 september 2013 in aanwezigheid van de griffier.