Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2012:BX0664

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-04-2012
Datum publicatie
06-07-2012
Zaaknummer
A.R. no. 2505 van 2011
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Aansprakelijkheid voor opstal. I.c. geen gebrekkig onderhoud, maar ongelukkige val.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 18 april 2012.

Behorend bij A.R. no. 2505 van 2011.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[eiseres],

domicilie kiezende in Aruba,

EISERES,

gemachtigde: de advocaat mr. M. Bemer,

tegen:

de naamloze vennootschap,

GRAPE HOLDING N.V.,

GEDAAGDE,

gemachtigde: de advocaat mr. M.L.J.J.P. Willems.

1. DE PROCEDURE

Voor het verloop van de procedure wordt verwezen naar het tussenvonnis van 22 februari 2012, waarbij een comparitie van partijen is gelast welke heeft plaatsgevonden op 21 maart 2012. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun standpunten nader toe te lichten en over en weer op elkaar te reageren. Vervolgens hebben zij vonnis verzocht. Aansluitend aan de comparitie heeft een plaatsopneming plaatsgevonden, waarvan op 22 maart 2012 proces-verbaal is opgemaakt. Vonnis is bepaald op heden.

2. DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 Langs het Divi en Tamarijn hotellencomplex loopt een houten loopplank (boardwalk). In het proces-verbaal van plaatsopneming worden deze boardwalk en de directe omgeving daarvan als volgt omschreven: de boardwalk is circa 1.50 meter breed, waardoor twee personen naast elkaar erop kunnen lopen. De houten planken van de boardwalk zijn ieder circa 15 centimeter breed en enkele centimeters dik. De boardwalk loopt parallel langs het zandstrand, tussen het Divi en Tamarijn hotellencomplex en het strand in, over de volle lengte van het complex. Aan één kant bevindt zich aldus steeds het strand. Aan de andere kant bevinden zich de terrassen, gebouwen en kamers van het hotellencomplex, soms direct aansluitend op de boardwalk en soms nog geflankeerd door een strook gras of een strook zand. Op enkele plekken ligt de boardwalk op vrijwel hetzelfde niveau als het zand van het strand (en sluit daar dan dus direct op aan), maar op de meeste plekken ligt de boardwalk hoger en steekt het daar dus aan één of twee kanten boven uit. Het hoogteverschil varieert van enkele centimeters tot maximaal circa 30 centimeter boven het strand. Voor zover zichtbaar zijn de loopplanken van de boardwalk gemonteerd op enkele draagbalken van hout, die rusten op of in betonnen kolommen. Daar waar de boardwalk niet boven het strand uitsteekt is niet zichtbaar of de boardwalk ook daar nog deze betonnen fundering heeft. De boardwalk zoals die er tijdens de plaatsopneming bij lag kent een ouder uitziend stuk en een (langer) nieuwer uitziend stuk. In het oudere stuk zijn velerlei oneffenheden zichtbaar, variërend in hoogte van enkele millimeters tot enkele centimeters, vooral langs de randen van de boardwalk, maar geregeld ook daar tussenin, ogenschijnlijk als gevolg van het werken van het hout. Dergelijke oneffenheden komen ook voor in het nieuwere deel van de boardwalk, maar in beduidend mindere mate. De boardwalk biedt, behalve het zandstrand, de enige mogelijkheid om tussen het hotellencomplex en de zee parallel langs de kust te lopen. Er is een ander verhard voetpad dat parallel langs de kust loopt, maar dat loopt niet direct langs het strand, maar achter de gebouwen van het hotellencomplex langs.

2.2 Op 1 februari 2010 is [eiseres] al lopende op de boardwalk ten val gekomen, als gevolg van een uitstekende plank. Hierbij heeft [eiseres] beide armen gebroken en tevens trauma in haar beide schouders opgelopen. Als gevolg hiervan zal zij nimmer de bewegingsvrijheid in haar schouders terugkrijgen zoals zij deze had voorafgaand aan haar val.

2.3 Bij brief van 14 september 2011 is namens Tamarijn Aruba All-inclusive Resort te kennen gegeven dat geen aansprakelijkheid voor het letsel van [eiseres] wordt aanvaard.

2.4 Grape Holding is de exploitant van het Tamarijn Beach Hotel, dat deel uitmaakt van het Divi en Tamarijn hotellencomplex.

3. DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [eiseres] vordert dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Grape Holding zal veroordelen tot betaling van US$ 2.760,47 en van Afl. 17.800,00, met veroordeling van Grape Holding in de kosten van deze procedure.

3.2 [eiseres] legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij is gestruikeld over een uitstekende plank van de boardwalk, ten gevolge waarvan zij materiële en immateriële schade heeft geleden. Zij stelt dat Grape Holding aansprakelijk is voor deze schade, omdat Grape Holding verantwoordelijk is voor het onderhoud van de boardwalk. Op het moment van de val van [eiseres] was volgens haar sprake van achterstallig onderhoud, waardoor de boardwalk in een gebrekkige toestand verkeerde. Het gevorderde bedrag van US$ 2.760,47 betreft medische kosten die niet door de verzekering zijn vergoed. Het bedrag van Afl. 17.800,00 betreft immateriële schade. De hoogte van dit laatste bedrag stelt [eiseres] te hebben gebaseerd op vergelijkbare gevallen in de rechtspraak.

3.3 Grape Holding voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen. Zij erkent dat de boardwalk ten tijde van de val (en ook nu nog) allerlei oneffenheden kent, maar voert aan dat dit normaal is voor een boardwalk, die van nature niet gelijk is gelet op de van het materiaal waarvan die is gemaakt en de ligging in het zand. Zij voert aan weldegelijk periodiek onderhoud uit te voeren en van gebrekkig onderhoud is in haar optiek dan ook geen sprake, zodat zij niet aansprakelijk is voor de schade. Zij stelt dat [eiseres] al een heel eind over de boardwalk had gelopen (langs zeven gebouwen) voordat zij ten val kwam, zodat zij ruim voldoende afstand over de boardwalk had gelopen om bekend te zijn met de aard en typsiche kenmerken van de boardwalk. Bovendien had zij voor een andere route kunnen kiezen, via een glad, betonnen pad, aldus Grape Holding. Grape Holding betwist ook de materiële schade omdat niet is onderbouwd dat de verzekering die schade niet dekt, terwijl ook de schade zelf niet is onderbouwd met stukken. Grape Holding betwist verder dat [eiseres] immateriële schade heeft geleden. Voor zover dat wel het geval is, betwist zij de hoogte daarvan. Ter comparitie heeft Grape Holding ernog op gewezen dat [eiseres] Amerikaanse is en dat in Amerika een heel andere claim cultuur heerst dan in Aruba, maar dit brengt volgens haar nog niet mee dat zij aansprakelijk is volgens Arubaanse normen.

3.4 De stellingen van partijen zullen hierna, voor zover relevant, verder aan de orde komen.

4. DE BEOORDELING

4.1 [eiseres] heeft gemotiveerd gesteld schade te hebben geleden en heeft aangeboden dit nader met stukken te onderbouwen. Gelet op dit bewijsaanbod is het gerecht van oordeel dat [eiseres] hiertoe in de gelegenheid moet worden gesteld, maar alleen indien vast komt te staan dat Grape Holding aansprakelijk is voor de door de val ontstane schade. Die vraag zal derhalve eerst worden beoordeeld.

4.2 Grape Holding heeft erkend dat ten tijde van de val van [eiseres] oneffenheden in de boardwalk zaten, zoals door [eiseres] is gesteld en met foto’s is onderbouwd en dat deze vergelijkbaar zijn met de oneffenheden zoals door het gerecht en partijen is waargenomen tijdens de plaatsopneming (zie 2.1). Dat [eiseres] over een uitstekende plank of andere oneffenheid is komen te vallen is door Grape Holding niet betwist, maar niet is komen vast te staan welke uitstekende plank of andere oneffenheid dat precies is geweest en of dat stuk boardwalk inmiddels vervangen is. Bij de verdere beoordeling gaat het gerecht daarom ervanuit dat [eiseres] is gestruikeld en ten val is gekomen over een soortgelijke oneffenheden als door het gerecht en partijen is waargenomen.

4.3 [eiseres] stelt dat de boardwalk gebrekkig was door achterstallig onderhoud en dat Grape Holding daarom aansprakelijk is voor haar schade. Kennelijk doet zij aldus een beroep op artikel 6:173 van het Burgerlijk Wetboek (BW) (aansprakelijkheid van bezitters van roerende zaken) of op 6:174 BW (aansprakelijkheid bezitters van onroerende zaken). De loopplanken van de boardwalk zijn met schroeven bevestigd op draagbalken die (in ieder geval grotendeels) op of in betonnenpalen zijn bevestigd. De boardwalk is niet verplaatsbaar. Het gaat aldus om een werk dat duurzaam met de grond is is verenigd, zodat sprake is van een opstal in de zin van artikel 6:174 BW. Dit artikel bepaalt (onder meer) dat de bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, aansprakelijk is wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, tenzij aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. Grape Holding heeft erkend verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud van de boardwalk, maar zij stelt dat onderhoud ook periodiek uit te voeren. Zij heeft verder erkend dat in de boardwalk allerlei oneffenheden zaten ten tijde van de val van [eiseres] (en nog steeds zitten), zoals door [eiseres] is gesteld. Grape Holding voert echter aan dat dergelijke oneffenheden horen tot de typische eigenschappen van een boardwalk. [eiseres] is daarentegen van oordeel dat de boardwalk gebrekkig was. Beoordeeld dient derhalve te worden of de boardwalk niet voldeet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken opleverde. Daarover wordt als volgt overwogen.

4.4 Feit van algemene bekendheid is dat hout werkt onder invloed van weer en wind. Constructies zoals de onderhavige boardwalk brengen dan ook mee dat door weersinvloeden (zoals de uitbundig schijnende zon hier te lande) snel oneffenheden ontstaan, waarover men kan struikelen en ten val kan komen. Desondanks zijn dergelijke houten constructies heel gewoon en geaccepteerd in het maatschappelijk gebruik. Personen die hiervan gebruik maken mogen dan ook niet verwachten over een volstrekt egale vloer te kunnen lopen, maar kunnen en moeten bedacht zijn op de oneffenheden zoals door [eiseres] gesteld en met foto’s onderbouwd en zoals door het gerecht waargenomen tijdens de plaatsopneming (zie 2.1) (zowel – en met name – in het oudere gedeelte van de boardwalk, als in het nieuwere gedeelte). Deze zijn naar het oordeel van het gerecht inherent aan constructies zoals de boardwalk en leveren nog geen aansprakelijkheid op in de zin van artikel 6:174 BW. Ook bij dit soort constructies kan weliswaar sprake zijn van gebrekkig onderhoud waardoor de opstal niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen (en gelet op de werking van het hout zal waarschijnlijk intensiever onderhoud noodzakelijk zijn in vergelijking tot andere materialen), maar van dergelijke gebreken is naar het oordeel van het gerecht in het onderhavige geval geen sprake. De slotsom is dan ook dat de boardwalk voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Dat Grape Holding anderszins onrechtmatig jegens [eiseres] heeft gehandeld is gesteld noch gebleken. Geconcludeerd wordt dan ook dat [eiseres] zeer ongelukkig is gevallen, maar dat Grape Holding niet aansprakelijk is voor de schade die daarvan het gevolg is geweest.

4.5 Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van [eiseres] zullen worden afgewezen. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van Grape Holding tot op heden begroot op: Afl. 2.250,= aan salaris advocaat (1 punt voor de conclusie van antwoord en 1,5 punt voor de comparitie gevolgd door de plaatsopneming × tarief Afl. 900,=).

5. DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht, recht doende:

1. wijst het gevorderde af;

2. veroordeelt [eiseres] in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Grape Holding begroot op: Afl. 2.250,00;

3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Haeck, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 18 april 2012 in aanwezigheid van de griffier.