Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2011:BU6201

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-10-2011
Datum publicatie
02-12-2011
Zaaknummer
AR 3548/2009
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Herroeping ex 383 Rv? Nee.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 19 oktober 2011

Behorend bij A.R. no. 3548 van 2009

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de naamloze vennootschap AVENTURA REAL ESTATE N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: Aventura,

gemachtigde: de advocaat mr. A. de Bie,

tegen:

de naamloze vennootschap KH SUPERCENTER N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: Kong Hing,

gemachtigde: de advocaat mr. M. Bemer.

1. HET VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure na het op 23 maart 2011 gewezen tussenvonnis blijkt uit:

- de akte van Aventura met bewijsstukken;

- de contra-akte van Kong Hing.

Vervolgens is vonnis bepaald.

2. DE VERDERE BEOORDELING

<i>Ontvankelijkheid</i>

2.1 In het voornoemde tussenvonnis constateert het gerecht dat voor de ontvankelijkheid van de door Aventura ingediende vordering, op grond van artikel 383 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Aruba (Rv) nog van belang is wanneer Aventura bekend is geworden met de door haar aangevoerde grond van herroeping en Aventura is in de gelegenheid gesteld zich daarover uit te laten. Voor het herroepingverzoek heeft Aventura een tweetal gronden aangevoerd:

a) Kong Hing beschikte over jaarstukken die zij niet in het geding heeft gebracht, terwijl daaruit blijkt dat Kong Hing tot 2001 nimmer een vordering op Aventura heeft gehad.

b) [xxx] heeft een valse, meinedige verklaring afgelegd.

Per aangevoerde grond zal worden beoordeeld in hoeverre Aventura ontvankelijk is in haar vordering.

<i>Jaarstukken Kong Hing</i>

2.2 In haar akte naar aanleiding van het tussenvonnis zegt Aventura niets over de grond dat Kong Hing haar jaarstukken niet in het geding heeft gebracht. Uit het onderhavige partijdebat en de daarbij overgelegde stukken blijkt echter dat deze grond ook als is aangevoerd in een eerdere herroepingprocedure. Hoewel daaruit niet blijkt wanneer Aventura bekend raakte met deze stukken is dit vonnis van juni 2009 zodat geconcludeerd moet worden dat zij voor wat betreft deze grond haar huidige herroepingverzoek te laat heeft ingediend, namelijk eerst op 30 oktober 2009. Aventura zal in haar vordering dan ook niet ontvankelijk worden verklaard voor zover die berust op deze grond.

2.3 Ten overvloede wordt overwogen dat Aventura in de onderhavige procedure geen stellingen naar voren heeft gebracht op grond waarvan thans anders over deze grond geoordeeld zou moeten worden dan al is gedaan in het vonnis van 24 juni 2009 (rechtsoverweging 4.3 tot en met 4.5 eerste zin), zodat het herroepingverzoek in zoverre ook om die reden zou sneuvelen, indien het ontvankelijk zou zijn geoordeeld.

<i>Bedrieglijk/meinedige verklaring [xxx]</i>

2.4 Aventura stelt dat zij in augustus 2009 op de hoogte raakte van het door getuige [xxx] gepleegde bedrog. Kong Hing heeft hierop geantwoord door aan te voeren dat uit de door Aventura overgelegde verklaring van Koen weliswaar blijkt dat Kong Hing [xxx] heeft betaald om een voor haar, Kong Hing, gunstige verklaring af te leggen, maar niet dat het daarbij ook gaat om een bedrieglijke, leugenachtige verklaring. Aldus heeft Kong Hing echter niet betwist dat Aventura in Augustus 2009 bekend raakte met de omstandigheden die de grond vormen voor haar herroepingverzoek. Nu dit verzoek op 30 oktober 2009 is ingediend, is voldaan aan de wettelijke termijn van drie maanden waarbinnen het verzoek volgens artikel 383 Rv moet zijn ingediend.

2.5 Kong Hing stelt verder dat Aventura heeft berust in de vonnissen waarvan zij thans herroeping vordert en somt daartoe allerlei gedragingen op van Aventura, op grond waarvan Kong Hing volgens haar heeft mogen begrijpen dat Aventura heeft berust in de vonnissen. Al deze gedragingen hebben echter slechts betrekking op de periode vóórdat Aventura bekend werd met de grond voor de onderhavige herroeping en niet op de periode nadien. Kong Hing heeft geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht waaruit zij heeft kunnen afleiden dat Aventura in de vonnissen heeft berust nadat zij op de hoogte raakte van de grond voor herroeping. Het verweer dat Aventura niet ontvankelijk is omdat zij heeft berust, wordt om die reden dan ook verworpen.

2.6 De slotsom is dat Aventura ontvankelijk is in haar vordering voor zover die berust op haar stelling dat [xxx] een bedrieglijke verklaring heeft afgelegd.

<i>Beoordeling van het herroepingverzoek</i>

2.7 Nu Aventura niet ontvankelijk is in haar vordering voor zover die is gegrond op de omstandigheid dat Kong Hing jaarstukken zou hebben achtergehouden, ligt slechts nog ter beoordeling voor of de vonnissen waarvan thans herroeping wordt gevraagd berusten op bedrog door de wederpartij in het geding gepleegd (382 sub a Rv). Voor deze stelling voert Aventura aan dat getuige [xxx] een cruciale getuigenverklaring heeft afgelegd die in strijd is met de waarheid.

2.8 Wat ook zij van de vraag of [xxx] nu wel of niet bedrieglijk/meinedig heeft verklaard – hetgeen door Aventura is gesteld en door Kong Hing is betwist –, voor het slagen van de door Aventura ingestelde vordering is relevant dat de vonnissen waarvan herroeping wordt gevorderd, op het bedrog, dat door de wederpartij zou zijn gepleegd, moeten berusten. Aventura heeft nagelaten aan te geven waarom en hoe de getuigenverklaring van [xxx] cruciaal is geweest in de beoordelingen van de twee tussenvonnissen, het eindvonnis en het herstelvonnis waarvan zij herroeping vraagt, bijvoorbeeld door deze over te leggen of passages daaruit aan te halen en op grond daarvan duidelijk te maken in hoeverre die vonnissen op de nu betwiste verklaring van [xxx] berusten. Gelet hierop wordt geoordeeld dat Aventura niet aan haar stelplicht heeft voldaan, zodat de vordering reeds om die reden wordt afgewezen.

2.9 Aventura zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Kong Hing begroot op: Afl. 2. 250,00 aan salaris gemachtigde (2,5 punten x tarief Afl. 900,00).

3. DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht, recht doende:

- verklaart Aventura niet ontvankelijk voor zover haar vordering is gegrond op de stelling dat zij stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van Kong Hing waren achtergehouden;

- wijst de vordering voor het overige af;

- veroordeelt Aventura in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Kong Hing tot op heden begroot op: Afl. 2.250,00;

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Haeck, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 19 oktober 2011, in aanwezigheid van de griffier.