Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGAACMB:2021:129

Instantie
Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
15-12-2021
Datum publicatie
04-02-2022
Zaaknummer
AUA202100763
Rechtsgebieden
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vertraging bevordering wegens arbeidsongeschiktheid

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 15 december 2021

Gaza nr. AUA202100763

HET GERECHT IN AMBTENARENZAKEN VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het bezwaar in de zin van

de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (La) van:

[Klager],

wonend in Aruba,

KLAGER,

gemachtigde: mr. E. Duijneveld,

tegen:

DE GOUVERNEUR VAN ARUBA,

zetelend in Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: mr. Y.F.M Kaarsbaan (DWJZ).

PROCESVERLOOP

Bij Landsbesluit van 30 december 2020 (het bestreden Landsbesluit) heeft verweerder besloten klager met ingang van 1 oktober 2017 te bevorderen naar de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen 1ste klasse (schaal 5).

Hiertegen heeft klager op 22 maart 2021 bezwaar gemaakt bij het gerecht.

Verweerder heeft op 7 oktober 2021 een contramemorie ingediend.

De zaak is behandeld ter zitting van 11 oktober 2021, alwaar zijn verschenen partijen bij hun gemachtigden voornoemd.

Hierna heeft verweerder, op verzoek van de rechter, op 25 oktober 2021 stukken overgelegd. Klager heeft op 8 november 2021 bij akte-uitlating hierop gereageerd.

De uitspraak is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

De ontvankelijkheid

1.1

Ingevolge artikel 41, eerste lid, van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (hierna: de La), dient het bezwaarschrift te worden ingediend binnen dertig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de aangevallen beschikking is uitgesproken. Het derde lid van voornoemd artikel van de La bepaalt dat, indien het bezwaar na de daarvoor bepaalde termijn is ingediend, de indiener niet op grond daarvan niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien hij ten genoegen van de rechter aantoont het bezwaar te hebben ingebracht binnen dertig dagen na de dag waarop hij van de aangevallen beschikking heeft kunnen kennis dragen.

1.2

Klager heeft zijn bezwaarschrift na het verstrijken van de in artikel 41, eerste lid, van de La gestelde termijn ingediend. Hij heeft echter aangevoerd pas op 22 februari 2021 kennis te hebben genomen van de bestreden beschikking, hetgeen door verweerder niet is betwist. Het tegendeel blijkt ook niet uit de gedingstukken. Dit betekent dat moet worden aangenomen dat het bezwaar is ingediend binnen de in artikel 41, derde lid, van de La gestelde termijn. Klager is derhalve ontvankelijk in zijn bezwaar.

Standpunten van partijen

2.1

Aan de bestreden beschikking heeft verweerder – kort samengevat – ten grondslag gelegd dat klager niet aan de bevorderingseis van goede beoordeling voldoet om eerder dan met ingang van 1 oktober 2017 te worden bevorderd naar schaal 5, nu hij in de beoordelingsperiode gelegen tussen 1 mei 2013 tot 1 mei 2017 totaal 163 dagen arbeidsongeschikt was. Over die arbeidsongeschiktheidsperiode kan geen oordeel worden gegeven over zijn functioneren, zodat de ingangsdatum van de bevordering wordt verschoven met zes maanden, aldus verweerder.

2.2

Klager kan zich niet verenigen met de ingangsdatum van zijn bevordering en heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat de bestreden beschikking in strijd is met het motiverings-, vertrouwens-, rechtszekerheids- en fair-play-beginsel. Ter onderbouwing hiervan heeft hij aangevoerd, dat hij ondanks de arbeidsongeschiktheidsperiode van 163 dagen in vier jaar, wel degelijk positief is beoordeeld, zodat die periode van arbeidsongeschiktheid een bevordering niet in de weg staat en evenmin reden is om een bevordering te vertragen. De bestreden beschikking kan derhalve niet in stand blijven, aldus klager.

Het geschil en het toetsingskader

3.1

Ter beoordeling ligt voor de vraag of verweerder op goede gronden heeft geweigerd om klager met ingang van 1 mei 2017 te bevorderen.

3.2

Bij de beoordeling stelt het gerecht voorop dat bevordering geen recht van de betrokken ambtenaar is noch een automatisme, doch een discretionaire bevoegdheid van het bevoegde gezag. Dit betekent dat het gebruik van die bevoegdheid door het gerecht slechts terughoudend kan worden getoetst. Bij die toetsing dient het gerecht te beoordelen of verweerders na afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de bestreden beslissing heeft kunnen komen dan wel daarbij anderszins heeft gehandeld in strijd met enige rechtsregel of met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

3.3

Het gerecht neemt daarbij het volgende in aanmerking.

De feiten

4.1

Klager is als douaneambtenaar werkzaam bij het Departamento di Aduana (DA) en bekleedt met ingang van 1 mei 2013 de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen (schaal 4).

4.2

Aan klager is met ingang van 1 juli 2017 een extra periodieke verhoging, tot schaal 4 dienstjaar 7, toegekend in het kader van de nieuwe salarisstructuur voor douaneambtenaren. Zijn eerstvolgende periodieke verhoging is daarbij bepaald op 1 mei 2019.

4.3

Op 20 juli 2017 heeft de leidinggevende van klager, hem gunstig beoordeeld en hem geschikt en bekwaam bevonden, zoals blijkt uit het beoordelingsformulier.

4.4

De directeur van het DA heeft bij schrijven van 20 september 2017 aangegeven dat klager positief is beoordeeld en voorgesteld om hem met ingang van 1 mei 2017 naar de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen 1ste klasse, in schaal 5 te bevorderen.

4.5

Op verzoek van de DRH heeft de directeur van het DA bij schrijven van 19 juli 2019 zijn eerdere advies gewijzigd, in die zin dat hij adviseert om de bevordering van klager te vertragen met zes maanden, derhalve tot 1 november 2017, omdat klager tussen 1 mei 2013 tot 1 mei 2017 totaal 163 dagen arbeidsongeschikt was.

4.6

Bij bestreden beschikking heeft verweerder besloten om klager met ingang van 1 oktober 2017 naar de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen 1ste klasse (schaal 5) te bevorderen.

Het wettelijk kader

5.1

Ingevolge artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (de Lma) geschieden aanstelling en bevordering, voor zover daaromtrent regelen zijn vastgesteld, overeenkomstig deze regelen.

5.2

Ingevolge het Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen douaneambtenaren (AB 1995 no. 59 zoals laatstelijk gewijzigd bij AB 2020 no. 15), kan de betrokkene naar de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen 1ste klasse (schaal 5) worden bevorderd na vier jaar ervaring in de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen (het anciënniteitsvereiste), met een gunstige beoordeling (het beoordelingsvereiste).

5.3

Ingevolge artikel 7 van voornoemd Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen douaneambtenaren, draagt de Directeur zorg voor een systematische personeelsbeoordeling van douaneambtenaren door het doen houden van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken (lid 1), wordt met iedere douaneambtenaar jaarlijks ten minste één functioneringsgesprek gehouden (lid 2) en wordt van ieder functionerings─ en beoordelingsgesprek een schriftelijk verslag gemaakt (lid 4).

De beoordeling

6.1.1

In dit geval staat vast dat klager met ingang van 1 mei 2013 naar de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen is bevorderd. Met ingang van 1 mei 2017 voldoet hij dan ook aan het anciënniteitsvereiste voor een bevordering naar de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen 1ste klasse (schaal 5), namelijk het opdoen van vier jaar ervaring in de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen.

6.1.2

Wat betreft het beoordelingsvereiste, overweegt het gerecht als volgt.

Ingevolge artikel 7 van voornoemd Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen douaneambtenaren, volgt dat een douaneambtenaar jaarlijks moet worden beoordeeld. Uit de overgelegde stukken kan worden afgeleid dat klager in het jaar 2017 positief is beoordeeld. Dat hij in de voorgaande jaren niet gunstig is beoordeeld, is niet gebleken. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat klager met ingang van 1 mei 2017 niet voldoet aan de vereiste van gunstige beoordeling om te worden bevorderd. Dat hij in een periode van 1.440 dagen, 163 dagen (dus ca. 11% van de tijd) arbeidsongeschikt was, doet hier niet aan af.

6.1.3

Gelet op het vorenstaande is het gerecht van oordeel dat klager met ingang van 1 mei 2017 aan alle vereisten voor een bevordering tot de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen 1ste klasse (schaal 5) voldoet, en dat hij dan ook met ingang van die datum in aanmerking komt voor die bevordering.

6.2

Het bezwaar is gegrond, en de bestreden beschikking zal worden vernietigd, voor zover klager daarbij niet met ingang van 1 mei 2017 is bevorderd. Verweerder zal worden gelast om binnen twee maanden een nieuwe beslissing te nemen omtrent de bevordering van klager, met inachtneming van hetgeen hierboven is overwogen.

6.3

Hetgeen partijen verder nog hebben aangevoerd, met name het beroep op het gelijkheidsbeginsel, behoeft gelet op het bovenstaande geen nadere bespreking.

7. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden verwezen.

BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

- verklaart het bezwaar gegrond;

- vernietigt de bestreden beschikking van 30 december 2020, kenmerk [kenmerk], wat betreft de ingangsdatum van de bevordering van klager naar de rang van kommies der invoerrechten en accijnzen 1ste klasse;

- bepaalt dat verweerder binnen twee maanden na dagtekening van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen, een nieuwe beslissing dient te nemen inzake de ingangsdatum van de bevordering van klager;

- veroordeelt verweerder tot betaling van de door klager gemaakte proceskosten, die worden begroot op Afl. 910,- aan gemachtigdensalaris.

Aldus gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in ambtenarenzaken, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 december 2021, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen hoger beroep instellen bij de Raad van beroep in ambtenarenzaken. Daarbij dient de volgende termijn in acht te worden genomen:

  • -

    Als de indiener van het hoger beroep of zijn gemachtigde bij de uitspraak aanwezig is geweest: Binnen dertig dagen na de dag van de uitspraak;

  • -

    In de andere gevallen: Binnen dertig dagen na de dag van de toezending of de terhandstelling van een afschrift van de uitspraak.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij:

De griffie van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken

J.G. Emanstraat 51

Oranjestad

Aruba

U wordt verzocht bij het indienen van het beroepschrift het volgende in acht te nemen:

1. Leg bij het beroepschrift een afschrift over van deze uitspraak;

2. Onderteken het beroepschrift en vermeld het volgende:

a. de naam en het adres van de indiener of de gemachtigde,

b. de datum van ondertekening,

c. waartegen u in hoger beroep komt,

d. waarom u het niet eens bent met deze uitspraak (de gronden van het hoger beroep).

Voor het instellen van hoger beroep is geen griffierecht verschuldigd.