Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGAACMB:2017:22

Instantie
Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
20-03-2017
Datum publicatie
27-03-2017
Zaaknummer
GAZA nr. 855 van 2016
Rechtsgebieden
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gerecht in Ambtenarenzaken (GAZA) - eervol ontslag

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 20 maart 2017

GAZA nr. 855 van 2016

HET GERECHT IN AMBTENARENZAKEN VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het bezwaar van:

[klager],

wonend in Aruba,

KLAGER,

gemachtigde: de advocaat mr. H.U. Thielman,

gericht tegen:

de minister van ONDERWIJS EN GEZIN,

zetelend in Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: mr. I.L. Ras-Orman (DWJZ).

1 PROCESVERLOOP

Bij ministeriële beschikking van 12 april 2001 heeft verweerder klager met ingang van 1 augustus 2000 benoemd als leerkracht zonder onderwijsbevoegdheid in tijdelijke dienst bij het openbaar onderwijs.

Bij ministeriële beschikking van 15 februari 2005 heeft verweerder klager met ingang van 1 augustus 2004 voor de duur van drie jaar benoemd tot begeleidingsmanager bij de unit Hospitalidad y Turismo van het Colegio EPI.

Bij landsbesluit van 18 juli 2008 heeft de Gouverneur van Aruba verweerder met ingang van 1 april 2008 benoemd tot ambtenaar in vaste pensioengerechtigde dienst bij het Colegio EPI unit Hospitalidad y Turismo, onder handhaving van de door hem genoten jaarlijkse bezoldiging en kindertoelage en met vaststelling van zijn pensioengrondslag op Afl. 65.400,-

Bij ministeriële beschikking van 16 november 2015, no. [nummer], heeft verweerder aan klager met ingang van 1 augustus 2014 eervol ontslag uit het Openbaar Onderwijs verleend, daarbij aantekenend dat klager over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2014 aan de Universiteit van Aruba (hierna: de UA) werd uitgeleend.

Bij brief van 13 april 2016 heeft klager tegen deze beschikking bezwaar gemaakt.

Bij onderscheiden faxberichten van 28 september 2016 hebben klager,

onderscheidenlijk verweerder, nadere stukken ingediend.

Het gerecht heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 oktober 2016, waar klager, bijgestaan door voornoemde gemachtigde, en verweerder, vertegenwoordigd door voornoemde gemachtigde, zijn verschenen.

Uitspraak is nader bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (Lma) is ambtenaar in de zin van deze landsverordening en de uit kracht daarvan gegeven voorschriften hij die door het bevoegde gezag is benoemd of aangesteld in openbare dienst om in Aruba werkzaam te zijn.

Ingevolge het tweede lid behoren tot de openbare dienst alle diensten en bedrijven door Aruba en de openbare lichamen beheerd met inbegrip van het van overheidswege gegeven openbare onderwijs.

Ingevolge artikel 4, aanhef en onder b, voor zover thans van belang, wordt voor de toepassing van deze landsverordening en de uit kracht daarvan gegeven voorschriften onder het bevoegde gezag de Gouverneur verstaan.

Ingevolge artikel 90, eerste lid, voor zover thans van belang, wordt ontslag gegeven door het tot het benoemen tot het ambt bevoegde gezag.

Ingevolge artikel 1 van de Landsverordening Voortgezet Onderwijs (hierna: de Lvo) verstaat deze landsverordening voor wat betreft een openbare school onder bevoegd gezag de Minister.

Ingevolge artikel 39, eerste lid, voor zover thans van belang, benoemt, schorst en ontslaat het bevoegd gezag de rector of de directeur, de leraren en het overige personeel.

Ingevolge artikel 1 van de Landsverordening Universiteit van Aruba (hierna: de Lua) wordt in deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen onder minister verstaan: minister, belast met onderwijs.

Ingevolge artikel 13, eerste lid, wordt het wetenschappelijk personeel en het overige docerend personeel, op voordracht van het college van curatoren, bij landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen. Het college doet de voordracht na overleg met de desbetreffende faculteitsraad. Een voordracht voor de benoeming van een lid van het wetenschappelijk personeel, niet zijnde een gewoon of buitengewoon hoogleraar, en van het overige docerend personeel geschiedt eerst, nadat de Minister met de vervulling van de vakature heeft ingestemd.

2.2

Aan de beschikking van 16 november 2015 heeft verweerder ten grondslag gelegd dat klager over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2014 uitgeleend werd aan de UA, dat hij met ingang van 1 augustus 2014 in de functie van Wetenschappelijk Medewerker 1e klas bij de UA is benoemd en dat hem in verband met die benoeming eervol ontslag dient te worden verleend.

2.3

Klager betoogt dat verweerder niet bevoegd was hem eervol ontslag te verlenen, omdat hij bij landsbesluit van 18 juli 2008 is benoemd tot ambtenaar in vaste pensioengerechtigde dienst. Onder deze omstandigheden was slechts de Gouverneur bevoegd om hem eervol ontslag te verlenen, aldus klager.

2.3.1

Dit betoog faalt. Bij voormelde ministeriële beschikkingen van 12 april 2001 en van 15 februari 2005 en bij voormeld landsbesluit van 18 juli 2008 was klager benoemd tot ambtenaar in tijdelijke, onderscheidenlijk vaste, dienst van het openbaar onderwijs. Gelet hierop, was ingevolge artikel 39, eerste lid, gelezen in verbinding met artikel 1 van de Lvo verweerder bevoegd tot het geven van ontslag. Dat klagers laatste benoeming bij landsbesluit is geschiedt, geeft geen grond voor een ander oordeel. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat verweerder ter zitting genoegzaam gemotiveerd te kennen heeft gegeven dat dat de enige wijze was waarop klager, die destijds de leeftijd van 35 jaar reeds was gepasseerd, als ambtenaar in vaste pensioengerechtigde dienst kon worden genomen. Daargelaten zij daarbij nog dat een verweerder toekomende wettelijke bevoegdheid hem bij landsbesluit niet kan worden ontnomen.

2.4

Klager betoogt voorts dat de beschikking van 16 november 2015 een draagkrachtige motivering ontbeert. Weliswaar is hij in de desbetreffende periode werkzaam geweest als wetenschappelijk medewerker 1e klasse bij de UA, maar hij is nimmer in zodanige functie benoemd.

2.4.1

Dit betoog slaagt. Nu het verlenen van eervol ontslag aan klager met ingang van 1 augustus 2014 gegrond is op zijn benoeming bij de UA per die datum en die benoeming niet heeft plaatsgevonden, kan de aan de verlening van eervol ontslag ten grondslag gelegde motivering de beschikking van 16 november 2015 niet dragen. Dat klager wel bij de UA werkzaam is geweest, geeft geen grond voor een ander oordeel. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat klager in eerste instantie in zijn hoedanigheid van ambtenaar in dienst van het openbaar onderwijs aan de UA werd uitgeleend, zoals ook in de beschikking van 16 november 2015 is vermeld.

2.5

Het bezwaar is gegrond. De beschikking van 16 november 2015 dient te worden vernietigd.

2.6

Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3 BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

- verklaart het bezwaar gegrond;

- vernietigt het de ministeriële beschikking van 16 november 2015, no. [nummer];

- veroordeelt verweerder tot betaling van de door klager gemaakte proceskosten, die worden begroot op Afl. 1.000,- aan gemachtigdensalaris.

Deze uitspraak is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, ambtenarenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 maart 2017 in aanwezigheid van de griffier.

Ieder der partijen is bevoegd tegen een door het gerecht genomen met redenen omklede eindbeslissing als bedoeld in artikel 89, hoger beroep in te stellen (art. 97, eerste lid, La).

Het hoger beroep wordt ingesteld binnen dertig dagen na de dag van de uitspraak, indien de appellant in persoon of bij vertegenwoordiger dan wel gemachtigde bij de uitspraak tegenwoordig is geweest, en in de andere gevallen binnen dertig dagen na de dag van toezending of terhandstelling van een afschrift van de uitspraak, welke dag bij toezending aan de voet van het afschrift en bij terhandstelling op het ontvangstbewijs wordt vermeld (art. 98, eerste lid, La).

Het hoger beroep wordt ingesteld door een beroepschrift aan de raad in te zenden ter griffie van die raad te Oranjestad (art. 98, tweede lid, La).