Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:KTGLEE:2001:AD6761

Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum uitspraak
16-10-2001
Datum publicatie
07-12-2001
Zaaknummer
91118 /CV EXPL 01-2240
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

KANTONGERECHT LEEUWARDEN

VONNIS

91118 /CV EXPL 01-2240

in de zaak van

de besloten vennootschap KPN TELECOM B.V., voorheen genaamd PTT TELECOM B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres,

gemachtigde: Gerechtsdeurwaarderskantoor mr. A.J. Steenstra te Woerden,

tegen

de rechtspersoonlijkheid bezittende gemeente GEMEENTE DONGERADEEL,

zetelende te Dokkum,

gedaagde,

gemachtigde: M. Gorter, werkzaam bij de gemeente Dongeradeel.

OVERWEGINGEN

Procesverloop

1. Op de bij dagvaarding vermelde gronden heeft eisende partij, hierna te noemen KPN Telecom, gevorderd om gedaagde partij, hierna te noemen Dongeradeel, te veroordelen tot betaling van ƒ 4778,92 met rente en kosten.

Dongeradeel heeft bij antwoord de vordering betwist. Na repliek en dupliek is vonnis bepaald op de stukken, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

Het standpunt van KPN Telecom

2. KPN Telecom vordert betaling van een bedrag van ƒ 4778,92. Dit bedrag bestaat uit de hoofdsom van ƒ 3619,75, vervallen wettelijke rente ten bedrage van ƒ 538,73 en buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van ƒ 620,44.

De gevorderde hoofdsom is onder te verdelen in loon KPN personeel ten bedrage van

ƒ 3376,74 en materiaalkosten ten bedrage van ƒ 243,01.

3. KPN Telecom legt aan haar vordering ten grondslag dat op of omstreeks 10 november 1998 in opdracht van Dongeradeel door een aannemer een pompput is geplaatst aan de Birdaarderstraatweg te Dokkum. Nabij de plaats waar de pompput geplaatst werd, lag een aan KPN Telecom toebehorende kabel. Op 10 november 1998 is een storing opgetreden in deze kabel ten gevolge van een beschadiging van de kabel. Bij inspectie is gebleken dat de beschadigde kabel was gelegen op de plaats waar de pompput kort tevoren was geplaatst. KPN Telecom stelt dat er enige tijd kan zijn gelegen tussen het toebrengen van de schade aan de kabel en het optreden van de storing. De schade is volgens KPN Telecom veroorzaakt tijdens de werkzaamheden in het kader van het plaatsen van de put, zodat Dongeradeel voor deze schade aansprakelijk is, primair uit hoofde van artikel 6:171 BW en subsidiair uit hoofde van een door Dongeradeel zelf begane onrechtmatige daad. Het is volgens KPN Telecom mogelijk dat gemeenten op grond van artikel 6:171 BW aansprakelijk zijn voor fouten van door haar ingeschakelde aannemers. Er is tevens sprake van een onrechtmatige daad van Dongeradeel zelf, nu zij in haar zorgplicht tekortgeschoten is, waardoor er bij het plaatsen van de pompput schade aan de kabel van KPN Telecom heeft kunnen ontstaan. Dongeradeel had moeten nagaan of er ter plaatse kabels, leidingen en dergelijke aanwezig waren. Voor zover Dongeradeel zich bij wege van verweer beroept op de RAW-systematiek en de UAV, stelt KPN Telecom dat dit afspraken in de verhouding tussen opdrachtgever en aannemer zijn, die KPN Telecom niet regarderen.

Het standpunt van Dongeradeel

4. Dongeradeel heeft de vordering van KPN Telecom betwist, onder aanvoering van het navolgende. Dongeradeel stelt dat aannemer [naam aannemer] uit Joure in opdracht van Dongeradeel werkzaamheden heeft verricht bij de Birdaarderstraatweg te Dokkum. De directievoering en de supervisie lagen bij Dongeradeel, terwijl Tauw B.V. het dagelijkse toezicht uitoefende. Dongeradeel werd alleen bij ingrijpende beslissingen ingeschakeld. In de week van 2 tot en met 6 november 1998 heeft voormelde aannemer schade aan een kabel van NUON veroorzaakt. Deze schade is gemeld en vervolgens hersteld.

5. De bij Dongeradeel werkzame medewerker [naam] heeft opdracht gegeven om een kabel te verbreken. Het betrof hier echter een kabel van de NUON. De schade aan de kabel van KPN Telecom is deze zelfde week ontstaan tijdens het verwijderen van de bestaande put. Deze schade is volgens Dongeradeel niet veroorzaakt naar aanleiding van een van haar afkomstige specifieke opdracht, zodat Dongeradeel zichzelf niet aansprakelijk acht. Dongeradeel stelt dat de kabel van KPN Telecom waarschijnlijk door de medewerkers van aannemer [naam aannemer] beschadigd is, zonder dat zij dat hebben gemerkt. Voor dergelijk handelen is naar de mening van Dongeradeel de aannemer aansprakelijk. Dit is ook in overeenstemming met de RAW-systematiek en de UAV. Dongeradeel ontkent voorts dat zij zelf onrechtmatig heeft gehandeld.

De beoordeling van het geschil

6. KPN Telecom heeft de aansprakelijkheid van Dongeradeel primair gebaseerd op artikel 6:171 BW, betreffende de aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten.

De kantonrechter is van oordeel dat het beroep van KPN Telecom op voormeld artikel niet opgaat. Blijkens de jurisprudentie (Zie onder meer Hof Den Haag 20 mei 1999, NJ 2000,77) en de parlementaire geschiedenis van dit artikel geldt artikel 6:171 BW niet in die situatie waarin de overheid als opdrachtgever heeft te gelden. In het onderhavige geval staat vast dat Dongeradeel aan aannemer [naam aannemer] opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van de pompput, waarna er schade is ontstaan aan een aan KPN Telecom toebehorende kabel. Dongeradeel kan daarvoor gezien het voorgaande niet op grond van artikel 6:171 BW aansprakelijk worden gehouden.

7. KPN Telecom heeft de aansprakelijkheid van Dongeradeel subsidiair gebaseerd op een door Dongeradeel zelf begane onrechtmatige daad, als bedoeld in artikel 6:162 BW. De kantonrechter oordeelt hieromtrent als volgt. Nu blijkens de stellingen van partijen de schade aan de aan KPN Telecom toebehorende kabel is ontstaan tijdens het plaatsen van een pompput door aannemer [naam aannemer], is aannemer [naam aannemer] als veroorzaker in beginsel aansprakelijk voor de ontstane schade. KPN Telecom zou deze schade dan ook op aannemer [naam aannemer] kunnen verhalen.

8. Wil er daarnaast met betrekking tot de onderhavige schade nog sprake zijn van een zelfstandige aansprakelijkheid van Dongeradeel als opdrachtgeefster, dan geldt het volgende. Dongeradeel heeft bij dupliek onweersproken gesteld dat ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor zij opdracht had gegeven, de supervisie en de directievoering bij haar lagen, dat het dagelijks toezicht bij Tauw B.V. lag en dat aannemer [naam aannemer] belast was met de uitvoering van de werkzaamheden. Gelet hierop kan de taak van Dongeradeel bij de werkzaamheden naar het oordeel van de kantonrechter worden beschouwd als een toezichthoudende taak. Dongeradeel is daarom alleen naast aannemer [naam aannemer] aansprakelijk indien zij tekortgeschoten is in haar toezichthoudende taak. Nu zulks door Dongeradeel betwist wordt, dient KPN Telecom te bewijzen dat Dongeradeel tekortgeschoten is in haar toezichthoudende taak bij het plaatsen van een nieuwe pompput aan de Birdaarderstraatweg te Dokkum, waardoor er schade is ontstaan aan een aan KPN Telecom toebehorende kabel. Overeenkomstig haar bewijsaanbod zal KPN Telecom tot dit bewijs worden toegelaten.

9. Dongeradeel heeft zich bij wege van verweer nog beroepen op de RAW-systematiek dan wel de UAV. Dit verweer kan haar echter niet baten. Het betreft hier voorwaarden die gelden in de onderlinge verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waar KPN Telecom buiten staat. Deze voorwaarden kunnen voor de vaststelling van de eventuele aansprakelijkheid jegens KPN Telecom dan ook niet aan KPN Telecom worden tegengeworpen.

10. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

BESLISSING

De kantonrechter:

laat KPN Telecom toe tot het bewijs van feiten of omstandigheden, waaruit kan worden afgeleid, dat Dongeradeel tekortgeschoten is in haar toezichthoudende taak bij het plaatsen van een nieuwe pompput aan de Birdaarderstraatweg te Dokkum, waardoor er schade is ontstaan aan een aan KPN Telecom toebehorende kabel;

bepaalt indien KPN Telecom dit bewijs wenst te leveren door middel van het doen horen van getuigen, dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden in het Gerechtsgebouw te Leeuwarden, Zaailand 102, voor mr. T.K. Hoogslag, kantonrechter;

verwijst de zaak naar de rol van 13 november 2001 voor uitlating aan de zijde van KPN Telecom:

a. of zij van de gelegenheid tot bewijslevering door getuigen gebruik zal maken;

b. zo ja, hoeveel getuigen zij zal voorbrengen, en

aan de zijde van beide partijen:

c. welke verhinderdata beide partijen in dat geval hebben voor de periode van 6 weken na genoemde roldatum,

waarna een dag voor het getuigenverhoor zal worden bepaald, dan wel zal worden voortgeprocedeerd;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. T.K. Hoogslag, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 oktober 2001 in tegenwoordigheid van de griffier.