Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:KTGEMM:2000:AA8586

Instantie
Kantongerecht Emmen
Datum uitspraak
13-09-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
00-667
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

KANTONGERECHT TE EMMEN.

Zaaknr. 70807 \ 00-667

vonnis d.d. 13 september 2000

Vonnis in de zaak van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid xxx

EISERES bij exploit van dagvaarding d.d. 9 maart 2000;

gemachtigde, xxx

TEGEN:

xxx

GEDAAGDE bij gemeld exploit van dagvaarding,

schriftelijk gevolmachtigde, xxx

Overwegingen:

De feiten en de vordering.

1. Op 30 maart 1999 heeft gedaagde zich met ingang van week 28 van augustus 1999 voor de duur van drie jaren geabonneerd op een door eiseres uitgegeven leesmap voor de prijs van f.6,85 per week.

1.1. xxx heeft namens gedaagde het abonnement op de leesmap van eiseres geannuleerd.

1.2. Eiseres heeft bij brief van 29 oktober 1999 conform artikel 5 van de abonnementsvoorwaarden de afgesloten overeenkomst ontbonden en een schadevergoeding gevorderd van 30 weken abonnementsgeld ten bedrage van f.295,50.

1.3. Eiseres vordert dat gedaagde wordt veroordeeld haar te voldoen wegens schadevergoeding een bedrag van f.333,00 en wegens buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van f.75,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over f.333,00 vanaf 30 dagen na factuurdatum berekend tot 2 maart 2000 en bedragend f.11,77, alsmede met de wettelijke rente over f.333,00 vanaf de datum der dagvaarding tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

Het verweer van gedaagde

2. Namens gedaagde heeft xxx gesteld dat het contract tussen eiseres en gedaagde niet rechtsgeldig is omdat eiseres gedaagde een contract heeft laten tekenen voor de duur van drie jaren terwijl gedaagde nog verplichtingen heeft jegens xxx op het moment dat het abonnement met eiseres zou moeten ingaan. xxx heeft voorts namens gedaagde gesteld dat door alle onwaarheden die verteld zijn het contract sowieso niet rechtsgeldig kan zijn.

De reactie van eiseres.

3. Omdat niet altijd bij een abonnee van xxx bekend is wanneer het contract met xxx kan worden opgezegd, wordt altijd de afspraak gemaakt dat abonnees nooit kunnen worden geconfronteerd met twee leesmappen, maar dat een leesmap van eiseres pas wordt aangeboden als de abonnee niet meer gebonden is aan het contract met xxx. Gedaagde heeft nooit eerder laten weten dat er sprake zou zijn van de door xxx in deze procedure gestelde leugens.

Beoordeling.

4. Vaststaat dat partijen een overeenkomst hebben gesloten waarop de Colportagewet van toepassing is. Gedaagde is die overeenkomst met eiseres aangegaan voor een periode van drie jaren. Als vaststaand mag verder worden aangenomen dat gedaagde voor een abonnement bij eiseres heeft gekozen omdat eiseres voor het aangaan van een abonnement een cadeau aanbood.

4.1. De beschikbare gedingstukken verschaffen de kantonrechter geen enkel inzicht in de (omvang, variëteit, ouderdom en prijsstelling van de) leesmappen van eiseres en xxx, laat staan dat zij inzicht verschaffen in de verschillen daarvan. Tevens valt uit de gedingstukken niet op te maken dat gedaagde niet zonder problemen van de oude leesmap had kunnen afkomen of dat gedaagde gedurende een bepaalde tijd tegelijkertijd een leesmap van eiseres en van xxx had moeten afnemen. De kantonrechter kan en zal dan ook de namens gedaagde door xxx geponeerde stelling daarlaten dat gedaagde het contract op basis van leugens zou hebben gesloten.

4.2. Voorts is de kantonrechter niet gebleken dat gedaagde het abonnement op de leesmap van eiseres (ook) zou hebben geannuleerd als xxx haar daar niet toe had bewogen. In dit verband heeft de kantonrechter niet de overtuiging verkregen dat gedaagde zelf haar wil heeft bepaald. Niet uitgesloten kan worden dat in geen geval gedaagde's wil maar uitsluitend het commerciële belang van xxx, die zich nota bene als gemachtigde van gedaagde opwerpt, aan de annulering ten grondslag heeft gelegen.

5. Waar vaststaat dat gedaagde er uitdrukkelijk op is gewezen dat zij de overeenkomst met eiseres binnen de daarvoor gestelde termijn ongedaan kon maken (in de door gedaagde ondertekende overeenkomst is daartoe een 'kant en klare' opzeggingsbrief geadresseerd aan eiseres opgenomen), waar moet worden aangenomen dat gedaagde op grond van de voor de totstandkoming van de overeenkomst met eiseres gemaakte afspraken in de praktijk niet tegelijkertijd zowel de leesmap van eiseres als die van xxx zou hebben ontvangen en waar de in het geding zijnde overeenkomst een duur heeft van drie jaar, kunnen de namens gedaagde door Leesland geponeerde stellingen op één na de niet-nakoming van de overeenkomst door gedaagde naar het oordeel van de kantonrechter niet rechtvaardigen. Dat klemt temeer nu de kantonrechter het er op grond van de gedingstukken voor moet houden dat gedaagde door toedoen van xxx in dit geding is betrokken en dat dan kennelijk ook nog met de toezegging van xxx dat dat voor haar geen financiële consequenties zal hebben.

5.1. Naar het oordeel van de kantonrechter gaat in dit geval echter wel de namens gedaagde door xxx aangevoerde stelling op dat de contractuele verplichtingen voor gedaagde veel langer zijn dan één jaar. De kantonrechter is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een gebondenheid voor de duur van meer dan één jaar voor gedaagde onaanvaardbaar lang is. Met name het feit dat gedaagde gedurende (meer dan) drie jaren geen enkele (kostenloze) opzeggings-mogelijkheid heeft acht de kantonrechter onaanvaardbaar, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop deze tot stand is gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval. De doelgroep van eiseres bestaat immers grotendeels uit minder draagkrachtigen die hun contractsrisico moeilijk kunnen inschatten, terwijl bovendien niet is gebleken dat bij het sluiten van de abonnementsovereenkomst de aandacht van gedaagde zeer nadrukkelijk is gevestigd op het ontbreken van opzegmogelijkheden gedurende zo lange tijd.

6. Op grond van het voorgaande is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar gedaagde aan de overeenkomst gebonden te houden, zeker nu namens gedaagde die overeenkomst al ruim tevoren is opgezegd. De vordering van eiseres zal derhalve worden afgewezen en eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

BESLISSING:

De kantonrechter te Emmen:

1. Wijst de vordering van eiseres af;

2. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding tot en met deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen en uitgesproken door mr. J.M.H. Pauw, kantonrechter te Emmen ter openbare terechtzitting van het kantongerecht te Emmen, voor de behandeling van burgerlijke zaken, gehouden op woensdag 13 september 2000, in tegenwoordigheid van de griffier, B.J. Logtenberg en door beiden getekend.

Coll.