Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:KTGAMF:2000:AA7370

Instantie
Kantongerecht Amersfoort
Datum uitspraak
13-09-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
198372 EJ 00-2154
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

198372 EJ 00-2154

13 september 2000

KANTONGERECHT TE AMERSFOORT

Beschikking in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V.,

gevestigd te Veenendaal,

advocaat-gemachtigde: mr H. Braak te Veenendaal,

- t e g e n -

[VERWEERDER],

wonende te [woonplaats],

gemachtigde: mr M.J. Kolijn- van de Merwe [FNV Ledenservice te Bunnik].

. Het procesverloop

Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. heeft op 21 juni 2000 een verzoekschrift ingediend.

Daar heeft [verweerder] bij verweerschrift op gereageerd.

De zaak is behandeld op de terechtzitting van 22 augustus 2000; daar waren bij aanwezig namens Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. haar directeur,alsmede haar advocaat-gemachtigde; voorts waren aanwezig [verweerder] en zijn gemachtigde.

Na afloop van de behandeling is heden uitspraak bepaald.

Het geschil en de beoordeling daarvan

1. Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. verzoekt de arbeidsovereenkomst tussen partijen op de kortst mogelijke termijn te ontbin-den

2. [verweerder] verzoekt primair om Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. niet-ontvankelijk te ver-kla-ren in haar verzoek, aangezien hij momenteel wegens ziekte niet in staat is de overeengekomen arbeid te verrich-ten, en Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. geen door de Landelijk instituut sociale verzekerin-gen [hierna: Lisv] goedgekeurd reïntegratie-plan heeft overge-legd. Subsi-diair bepleit [verweerder] afwijzing van het ver-zoek, wegens het ontbreken van een dringende reden dan wel een wijziging in de omstandigheden.

3. [Verweerder] is per 1 mei 1996 bij Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. in dienst getreden, waar hij laatstelijk in de functie van lasser een bruto maandsala-ris genoot van ¦ 3.605,- exclusief 8% vakantietoeslag.

Hem is in 1999 een WAO-uitkering toegekend.

[Verweerder] is thans 47 jaar oud.

4. Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. stelt zich op het standpunt dat de overlegging van een reïntegratieplan, als bedoeld in artikel 7:685, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek [BW], niet nodig is. Immers [verweerder] is vanaf sep-tember 1999 gedetineerd; naar aanleiding daarvan is sinds 4 juni 2000 zijn WAO-uitkering ingetrokken, waardoor controle op het eventueel ziek zijn van [verweerder] ont-breekt. Indien een werk-ne-mer gedetineerd is dient die oorzaak van verhindering om ar-beid te verrichten -aldus Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. - te preva-leren boven een eventuele ar-beidsongeschiktheid.

5. De kantonrechter kan het standpunt van Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. niet volgen. Vast staat dat [verweerder] -reeds vóórdat hij gedetineerd werd- ar-beidson-geschikt was en in verband daarmee een WAO-uitkering ge-noot. Die uitkering is niet beëindigd op grond dat [verweerder] weer her-steld was, maar omdat hij gedetineerd was. Dit blijkt uit de overgelegde gegevens van GAK Nederland B.V.. Er is geen verkla-ring overgelegd waaruit blijkt dat [verweerder] weer hersteld is. Overigens heeft [verweerder] aangevoerd dat hij, nadat hij op 10 juli 2000 uit detentie ontslagen was, weer een WAO-uitkering heeft aange-vraagd omdat hij van oordeel is dat hij nog steeds wegens ziekte niet kan werken; in verband daarmee zou op 31 au-gustus 2000 een nieuwe beoordeling plaatsvinden.

6. Bij de invoering van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek heeft de wetgever -zoals niet alleen uit de tekst van het ar-tikel, maar ook uit de wetsgeschiedenis blijkt- uitdrukke-lijk verlangd dat de werkgever, in geval van arbeidsverhindering van de werknemer wegens ziekte, een door het Lisv goedgekeurd reïntegratie-plan wordt overge-legd. Gebeurt dat niet, dan moet de werkgever niet ontvanke-lijk worden ver-klaard.

7. Het hierboven overwogene leidt tot het oordeel dat Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. in zijn verzoek niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat aan-nemelijk is geworden dat [verweerder] ten tijde van ontvangst van het verzoekschrift ter griffie [en naar het zich laat aanzien ook thans nog] door ziekte verhinderd was zijn arbeid te ver-richten, en Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. geen reïntegratieplan heeft overgelegd. Daarbij zal zij -als zijnde de in het ongelijk ge-stelde par-tij- moeten opkomen voor de proceskosten.

III. De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. niet ontvankelijk in haar verzoek;

- veroordeelt Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [verweerder] vastgesteld op ¦ 600,- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr J.H. Geertsema, kanton-rechter, en is in het bijzijn van de griffier uitge-spro-ken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 september 2000.