Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:KTGALM:2001:AD5832

Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum uitspraak
12-10-2001
Datum publicatie
19-11-2001
Zaaknummer
111946 EJ VERZ 2001-1199
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

KANTONGERECHT TE ALMELO

Zaaknummer 111946 EJ VERZ 2001-1199

DE KANTONRECHTER TE ALMELO

Beschikking in de zaak van:

de besloten vennootschap

LIFSTYLE MAGAZINE B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Tubbergen

verzoekster,

hierna te noemen Lifestyle Magazine

gemachtigde: mr. R.W.A. Kroon

advocaat en procureur te Almelo

t e g e n

[VERWEERDER]

wonende te [Woonplaats]

verweerder,

hierna te noemen: [Verweerder]

gemachtigde: mr. G.H. Hoekman

advocaat en procureur te Almelo

Gezien het op 12 september 2001 ter griffie van dit gerecht binnengekomen verzoekschrift strekkende tot ontbinding ex artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst.

Gezien het ingekomen verweerschrift en de overige op het geding betrekking hebbende stukken.

Gelet op hetgeen door en/of namens partijen is verklaard bij de mondelinge behandeling van het verzoek op 27 september 2001.

Overweegt:

1. In deze zaak staat het navolgende vast. [Verweerder], thans [leeftijd], is sedert 4 september 1994 als office manager bij Lifestyle Magazine in dienst. Zijn werkzaamheden bestaan uit de acquisitie van advertenties. Sedert meer dan een jaar heeft [Verweerder] een affectieve relatie met de ook bij Lifestyle Magazine werkzame mevrouw [Relatie Verweerder]. [Verweerder] is op 21 juni 2001 op non actief gesteld. Zowel [Verweerder] als [Relatie Verweerder] is thans (situatief) arbeidsongeschikt.

2. Lifestyle Magazine verzoekt de ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst wegens verandering van de omstandigheden. Lifestyle Magazine stelt daartoe onder meer het volgende. [Verweerder] doet zijn werk al jaren lang zonder voldoende motivatie. Het ontbreken van die motivatie heeft in 1997 geleid tot een ontslagname door [Verweerder], welk ontslag is ingetrokken. Kennelijk om de tijd te doden zoekt [Verweerder] tijdens werktijd afleiding op internet. [Verweerder] verstuurt erotische e-mails en chatberichten via de computer van Lifestyle Magazine, hetgeen (ook) het aanzien van de onderneming en het door Lifestyle Magazine uitgebrachte kwaliteitsmagazine schaadt. De affectieve relatie van [Verweerder] en [Relatie Verweerder] verstoort met alle ups and downs daarvan de normale gang van zaken op het kantoor van Lifestyle Magazine.

[Verweerder] verwart nogal eens zakelijk met privé. Zo eigent hij zich aan Lifestyle Magazine geschonken zaken toe en laat [Verweerder] zijn dochter gebruik maken van uitnodigingen die aan het adres van Lifestyle Magazine zijn gericht: als voorbeeld noemt Lifestyle Magazine een kennismakingsbijeenkomst op een cruiseschip.

Ondanks gesprekken is [Verweerder] niet tot een gepaster gedrag en het staken van “rommelen” te bewegen. De directeur van Lifestyle Magazine en zijn ook in de onderneming werkzame echtgenote enerzijds en [Verweerder] anderzijds kunnen niet meer door een deur. De verhoudingen zijn zodanig verstoord dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden.

3. [Verweerder] verweert zich, kort weergegeven, als volgt. [Verweerder] is steeds zeer waardevol geweest voor Lifestyle Magazine. Door zijn inspanningen en die van [Relatie Verweerder] zijn zeer veel advertenties binnengehaald. Lifestyle Magazine haalt een paar kleine onbetekenende voorvallen aan in haar poging een beeld van een verstoorde arbeidsverhouding te creëren. Het is juist dat [Verweerder] wel eens via internet contact zoekt met derden, maar dit gebeurt op gelimiteerde schaal. Lifestyle Magazine lijdt daar geen schade door en ook [Directeur], directeur van Lifestyle Magazine, bezoekt regelmatig pornosites.

Ook is juist dat [Verweerder] een relatie heeft met zijn collega [Relatie Verweerder], maar die relatie heeft geen nadelige invloed op de bedrijfsvoering.

De geschenken die [Verweerder] en [Relatie Verweerder] mee naar huis hebben genomen, waren bestemd voor [Verweerder] en niet voor Lifestyle Magazine, maar dit punt is van geen belang meer, nu [Verweerder] en [Relatie Verweerder] de spullen hebben teruggegeven.

Het is binnen de onderneming van Lifestyle Magazine niet ongebruikelijk dat derden

gebruik maken van aan Lifestyle Magazine gedane aanbiedingen. Het ware beter geweest om met Lifestyle Magazine te overleggen over het sturen van [Verweerder]s dochter naar het cruiseschip, maar een punt van belang is hetgeen [Verweerder] thans wordt verweten niet.

De onderneming van Lifestyle Magazine kent een niet alledaagse cultuur en wijze van

omgaan met elkaar en in dat licht moeten de door Lifestyle Magazine geschetste

voorvalletjes worden bezien.

De problemen zijn met enige goede wil in één verhelderend gesprek op te lossen. Van een verandering van de omstandigheden is dan ook geen sprake.

Subsidiair stelt [Verweerder] dat hij door een ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de problemen komt. De mogelijkheden om ander werk te vinden zijn zeer beperkt, als gevolg van [Verweerder]s eenzijdige ervaring en een in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding. In geval van ontbinding acht [Verweerder] een vergoeding van f100.000,-- netto billijk.

4. In het vorenstaande is niets vermeld over het salaris van [Verweerder]. Partijen verschillen daarover ernstig van mening. Lifestyle Magazine stelt, onder overlegging van een loonstrook uit augustus 2001 dat het salaris van [Verweerder] f 2.853,20 (bruto per maand en exclusief vakantietoeslag) bedraagt. Voorts vermeldt de loonstrook een representatie- en telefoonvergoeding van f 625,-- netto. [Verweerder] erkent dat voormeld salaris het salaris op papier is, maar stelt dat het werkelijk ontvangen inkomen aanmerkelijk veel hoger is, namelijk f 4.700,-- netto per maand. [Verweerder] gaat uit van een (papieren) nettosalaris van f2.949,99 zoals blijkt uit de loonstrook, maar stelt daarnaast iedere maand netto f1.750,-- contant in een envelop te krijgen. Ook ontving [Verweerder] jaarlijks (gedeeltelijk) contant een vakantiegeld van f3.500,-- tot f 4.000,-- netto.

Lifestyle Magazine betwist die contante nettobetalingen niet, maar stelt dat dat onverplichte privé-schenkingen van de echtgenote van de directeur van Lifestyle Magazine aan [Verweerder] zijn.

Door de kantonrechter gevraagd naar de reden van deze contante betalingen/schenkingen verklaarden beide partijen min of meer eensluidend het volgende. Ten tijde van de indiensttreding van [Verweerder] was hij verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. [Verweerder] had belang bij enerzijds een laag inkomen op papier (“daar anders het geld naar zijn ex of eigenlijk de sociale dienst zou gaan”) en anderzijds een behoorlijk inkomen in werkelijkheid (“om een beetje normaal te kunnen leven.”). Om die reden is toen gekozen voor een inkomen op papier (arbeidsovereenkomst en loonstroken) van f 2.800,-- bruto per maand waarnaast een contant netto-inkomen ([Verweerder]) dan wel schenking (Lifestyle Magazine) van f 1.750,--.

[Verweerder] voegt aan deze verklaring nog toe dat deze regeling voor Lifestyle Magazine fiscaal aantrekkelijk was. [Verweerder] heeft Lifestyle Magazine bij e-mail van 19 juni 2001 verzocht het zwarte deel van zijn salaris met ingang van juli te legaliseren, onder de aantekening: “Wij hebben beide van deze opzet geprofiteerd, waarvoor mijn oprechte dank. Maar nu is het genoeg geweest.”

5. De lezing van Lifestyle Magazine dat het om maandelijkse schenkingen van de echtgenote van de directeur van Lifestyle Magazine gaat is volstrekt onaannemelijk, gelet op de verklaring voor de reden van deze constructie die beide partijen geven enerzijds en anderzijds het feit dat die “schenkingen” blijven voortgaan hoewel - en dat is nota bene een van de redenen voor de gevraagde ontbinding - de verhouding tussen [Verweerder] en de vrouw van de directeur van Lifestyle Magazine zodanig slecht is dat zij niet meer door een deur kunnen. De maandelijkse contante betalingen houden rechtstreeks verband met het dienstverband van [Verweerder]. Voor wat betreft deze procedure zal de kantonrechter dan ook uitgaan van een bruto-inkomen van [Verweerder] van omstreeks f 6.300,-- per maand, hoe groot ook de verleiding is om, ten opzichte van [Verweerder], uit te gaan van het inkomen dat hij in andere juridische procedures opgeeft.

6. Het vertoonde loontoneelstuk waarover partijen onbekommerd verklaren, is tekenend voor de wijze waarop partijen inhoud hebben gegeven aan hun arbeidsovereenkomst. Partijen hebben willens en wetens valsheid in geschrifte gepleegd met de bedoeling [Verweerder]s ex althans de sociale dienst en de fiscus te duperen. Met gebruikmaking van de valse arbeidsovereen-komst en valse loonstroken is [Verweerder] onder zijn onderhoudsplicht uitgekomen, is de gemeenschap dus opgedraaid voor onderhoudskosten die ten laste van [Verweerder] zouden moeten komen en is de fiscus voor tientallen duizenden guldens benadeeld. De klachten van Lifestyle Magazine over het gerommel door [Verweerder] komen hierdoor wel in een heel bijzonder daglicht te staan: het is immers de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet.

7. De kantonrechter stelt vast dat de verhoudingen totaal verstoord zijn. Dat is voldoende grondslag om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

8. Vervolgens moet beoordeeld worden of het billijk is aan de ontbinding een vergoeding te verbinden. De kantonrechter overweegt dienaangaande als volgt. Het is niet zo eenvoudig om in een relatie tussen twee rommelaars te bepalen welk en wiens gerommel nu het meest heeft bijgedragen tot de verandering van de omstandigheden.

Op zich is [Verweerder] geen verwijt te maken van het feit dat hij een affectieve relatie met een collega is aangegaan: iemand is vrij in de keuze van zijn lief, en werk en lief kunnen best samengaan. Indien echter de affectieve relatie een negatieve invloed op het werk heeft, is dat wel voor risico van degenen die die relatie hebben. [Verweerder] ontkent in deze procedure dat zijn relatie met [Relatie Verweerder] invloed heeft op de werksfeer, maar die ontkenning is tegen beter weten in: in zijn e-mail van 7 november 2000 aan de rest van het kantoorpersoneel biedt [Verweerder] zijn excuses aan voor het gedrag dat [Relatie Verweerder] en hij soms vertonen. Het wel en wee van de relatie tussen [Verweerder] en [Relatie Verweerder] heeft derhalve wel een (nadelige) invloed op het werk. Die invloed is kennelijk ook zodanig dat zowel [Verweerder] als [Relatie Verweerder] thans situatief arbeidsongeschikt is.

De overige verwijten die Lifestyle Magazine [Verweerder] maakt vallen alle in de categorie Geen Enkel Probleem Zolang Alles Goed Gaat. Op het moment dat de arbeidsverhouding wat stroever draait, zijn de voorvallen kennelijk opeens grote stenen des aanstoots. Hetgeen op dit punt in deze procedure aannemelijk is geworden, is voornamelijk wat knoeien in de marge en draagt niet echt bij aan het oordeel omtrent de verwijtbaarheid.

Het geheel overziende is de kantonrechter van oordeel dat het meer aan [Verweerder] dan aan Lifestyle Magazine te verwijten is dat de verhoudingen verstoord zijn. Maar ook Lifestyle Magazine is niet zonder zonden en heeft jarenlang (in)activiteiten gedoogd waar zij thans over zegt te vallen. Ook lijkt de keuze dat [Verweerder] degene is die dient te vertrekken tamelijk lukraak: Lifestyle Magazine verwijt immers [Relatie Verweerder] zo ongeveer hetzelfde als zij [Verweerder] verwijt. Gelet op alle omstandigheden, waaronder ook negen gewogen dienstjaren, is de kantonrechter van oordeel dat een ontbindingsvergoeding ten gunste van [Verweerder] van f 20.000,-- billijk is. De kantonrechter heeft daarbij nota genomen van de mededeling van Lifestyle Magazine dat zij [Verweerder] niet aan het concurrentiebeding zal houden.

9. Nu de kantonrechter voornemens is aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding te koppelen, dient Lifestyle Magazine in de gelegenheid te worden gesteld haar verzoek in te trekken.

10. De kantonrechter heeft zich er van vergewist dat dit verzoek geen verband houdt met enig ontslagverbod.

Beschikt:

tenzij Lifestyle Magazine haar verzoek uiterlijk 26 oktober 2001 schriftelijk intrekt:

I. Ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 november 2001 wegens verandering van de omstandigheden en veroordeelt Lifestyle Magazine om aan [Verweerder] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een ontbindingsvergoeding van f 20.000,-- bruto.

II. Compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Indien Lifestyle Magazine haar verzoek intrekt:

III. Veroordeelt Lifestyle Magazine in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [Verweerder] begroot op f 1.500,-- wegens het salaris van diens gemachtigde.

Aldus gegeven te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, kantonrechter, en op 12 oktober 2001 in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken.