Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2021:773

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-05-2021
Datum publicatie
25-05-2021
Zaaknummer
20/00018
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:506
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Beschikking
Inhoudsindicatie

Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen computerkast en IPad na onherroepelijke veroordeling t.z.v. (poging tot) afdreiging (meermalen gepleegd), verkrachting (meermalen gepleegd), computervredebreuk en opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die d.m.v. een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen/worden verwerkt/worden overgedragen wissen. Heeft hof heeft vordering OvJ tot onttrekking aan het verkeer toereikend gemotiveerd toegewezen? Hof heeft niet toereikend gemotiveerd waarom computerkast en iPad met overige aan het verkeer onttrokken voorwerpen behoorden tot “een gezamenlijkheid van voorwerpen met betrekking waartoe en met behulp waarvan strafbare feiten zijn begaan, terwijl het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang”. Gelet op art. 552f.1 Sv zal HR zaak verwijzen naar gerecht waarvoor strafzaak in e.a. is vervolgd. Volgt (partiële) vernietiging en verwijzing naar Rb. Samenhang met 20/01580 B (niet gepubliceerd; klaagschrift ex art. 552a Sv, art. 80a RO).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2021-0157
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/00018 B

Datum 25 mei 2021

BESCHIKKING

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 17 december 2019, nummer RK 001291-19, gegeven op een vordering als bedoeld in artikel 552f van het Wetboek van Strafvordering, in de zaak

van

[belanghebbende] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988,

hierna: de belanghebbende.

1 Procesverloop in cassatie

Het beroep is ingesteld door de belanghebbende. Namens deze heeft J.J.J. van Rijsbergen, advocaat te Breda, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking, maar uitsluitend wat betreft de beslissing over de Medion computerkast en de Apple iPad, en tot zodanige beslissing op grond van artikel 440 lid 2 Sv als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

2 Beoordeling van het cassatiemiddel

2.1

Het cassatiemiddel klaagt dat het hof de onder de belanghebbende in beslag genomen Medion computerkast en Apple iPad ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft onttrokken aan het verkeer.

2.2

De bestreden beschikking houdt onder meer in:

“Het onderzoek van de zaak

De vordering strekt ertoe dat het hof conform het bepaalde in artikel 552f van het Wetboek van Strafvordering de volgende onder veroordeelde in beslag genomen voorwerpen zal onttrekken aan het verkeer:

1. Medion computerkast (goednummer 1600238);

(...)

5. Apple iPad (goednummer 1643855);

(...).

De beoordeling

Uit de gedingstukken en het verhandelde ter terechtzitting is het navolgende gebleken.

In de jaren 2016 en 2017 zijn op de voet van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering de in de vordering genoemde voorwerpen onder veroordeelde in beslag genomen.

Bij arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 17 december 2018 onder parketnummer 2000160617 is veroordeelde veroordeeld ter zake van:

- afdreiging, meermalen gepleegd (feit 1);

- verkrachting, meermalen gepleegd (feit 2);

- poging tot afdreiging, meermalen gepleegd (feit 3);

- computervredebreuk (feit 4);

- opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen/worden verwerkt/worden overgedragen wissen (feit 5).

Tegen dit arrest is geen beroep in cassatie ingesteld, zodat het arrest onherroepelijk is geworden en de strafzaak tot een einde is gekomen.

(...)

De officier van justitie heeft in de vordering d.d. 18 juli 2019 aangegeven dat de in beslag genomen voorwerpen vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, omdat (een aantal van) de strafbare feiten met betrekking tot deze voorwerpen zijn begaan dan wel omdat (een aantal van) de strafbare feiten met behulp van deze voorwerpen zijn begaan of voorbereid. Volgens de officier van justitie is het ongecontroleerde bezit van deze voorwerpen in strijd met de wet of het algemeen belang.

Het hof is - met de advocaat-generaal - van oordeel dat de hiervoor genoemde in beslag genomen voorwerpen vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer. Het hof beschouwt deze voorwerpen als een gezamenlijkheid van voorwerpen met betrekking waartoe en met behulp waarvan strafbare feiten zijn begaan, terwijl het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

Het hof zal de vordering tot onttrekking aan het verkeer toewijzen als na te melden.

BESLISSING:

Het hof:

Wijst toe de vordering van de officier van justitie tot onttrekking aan het verkeer.

Verklaart de volgende in beslag genomen voorwerpen onttrokken aan het verkeer:

- Medion computerkast (goednummer 1600238);

(...)

- Apple iPad (goednummer 1643855);

(...).”

2.3

Artikel 36c van het Wetboek van Strafrecht luidt:

“Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn alle voorwerpen:

1°. die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het feit zijn verkregen;

2°. met betrekking tot welke het feit is begaan;

3°. met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid;

4°. met behulp van welke de opsporing van het feit is belemmerd;

5°. die tot het begaan van het feit zijn vervaardigd of bestemd;

een en ander voor zover zij van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.”

2.4

Het hof heeft niet toereikend gemotiveerd waarom de Medion computerkast en de Apple iPad met de overige aan het verkeer onttrokken voorwerpen behoorden tot “een gezamenlijkheid van voorwerpen met betrekking waartoe en met behulp waarvan strafbare feiten zijn begaan, terwijl het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang”. Het cassatiemiddel klaagt daarover terecht.

2.5

Gelet op het bepaalde in artikel 552f lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, zal de Hoge Raad de zaak verwijzen naar het gerecht waarvoor de strafzaak in eerste aanleg is vervolgd.

3 Beslissing

De Hoge Raad:

- vernietigt de beschikking van het hof, maar uitsluitend wat betreft de beslissing over de daarin vermelde Medion computerkast en Apple iPad;

- verwijst de zaak naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg, opdat de zaak ten aanzien daarvan opnieuw wordt behandeld en afgedaan;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en E.S.G.N.A.I. van de Griend, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 mei 2021.