Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2021:229

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16-02-2021
Datum publicatie
16-02-2021
Zaaknummer
20/00053
Formele relaties
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2019:3462
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:1260
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verbeurdverklaring, art. 33a Sr. Het hof heeft geen vaststellingen gedaan waaruit kan volgen dat het bewezenverklaarde met behulp van deze voorwerpen is begaan c.q. dat een van de bedoelde voorwerpen is gebruikt in verband met de bewezenverklaarde feiten. Het cassatiemiddel is in zoverre terecht voorgesteld. HR zal om redenen van doelmatigheid de zaak met betrekking tot deze voorwerpen zelf afdoen en gelast de teruggave ervan aan verdachte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2021-0047
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/00053

Datum 16 februari 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 24 december 2019, nummer 22-003476-19, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981,

hierna: de verdachte.

1 Procesverloop in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft B. Kizilocak, advocaat te Rotterdam, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De plaatsvervangend advocaat-generaal P.M. Frielink heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak, doch uitsluitend wat betreft de verbeurdverklaring van de onder de verdachte inbeslaggenomen Toshiba harde schijf en iPhone met oplader, tot teruggave van deze voorwerpen aan de verdachte en tot verwerping van het beroep voor het overige.

2 Beoordeling van het cassatiemiddel

2.1

Het cassatiemiddel klaagt over de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen voorwerpen genoemd in het dictum van de bestreden uitspraak.

2.2.1

Ten laste van de verdachte is onder 1. - kort samengevat - bewezenverklaard dat hij zich meermalen schuldig heeft gemaakt aan het financieren van terrorisme door geldbedragen, van € 500 en van € 950, via een girale overboeking en een money transfer over te maken naar een kennis ( [betrokkene 1] ) en een zwager ( [betrokkene 2] ), terwijl die geldbedragen telkens bestemd waren om geldelijke steun te verlenen aan de gewapende jihadstrijd en aan strijders van die gewapende jihadstrijd in Syrië.
Daarnaast is ten laste van de verdachte onder 2. - kort samengevat - bewezenverklaard dat hij zich meermalen heeft schuldig gemaakt aan overtreding van de Sanctiewet 1977 door de bovengenoemde geldbedragen via een money transfer en een girale overboeking ter beschikking te stellen, onder meer ten behoeve van Islamic State of Iraq.

2.2.2

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:

“5. Een proces-verbaal d.d. 8 september 2017 van de FIOD Belastingdienst met nr. 58170 en documentcode AMB-033A. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz 472 t/m 473).

1. Doorzoeking, inbeslagname

Op maandag 3 juli 2017 werd een doorzoeking verricht in de woning van verdachte [verdachte] , adres [a-straat 1] te [plaats] . Bij deze doorzoeking zijn door de rechter-commissaris onder meer gegevensdragers waaronder smartphone van het merk Samsung SM-NG005, Galaxy note, in beslag genomen. De gebruiker van deze telefoon is vermoedelijk [verdachte] .

3.1.

Applicatie Skype

Bij het aanvullend onderzoek werd gezien dat op de telefoon zich de applicatie Skype bevindt.

3.1.1.

Contacten (Skype)

[betrokkene 1]

Onder 'Contacts' werd ' [betrokkene 1] Source: SKPE: […] ' aangetroffen. Uit onderzoek naar op een Toshiba computer IBN-code [001] werden SKYPE conversaties tussen verdachte [verdachte] ( […] ) en [betrokkene 1] aangetroffen.

6. Een proces-verbaal d.d. 4 augustus 2017 van de FIOD Belastingdienst met nr. 58170 en documentcode AMB-036. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 492 t/m 524):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 3 juli werd een doorzoeking verricht in de woning van verdachten [verdachte] en [betrokkene 3] op het adres [a-straat 1] te [plaats] . Bij deze doorzoeking zijn onder meer gegevensdragers, waaronder computers, in beslag genomen.

Tijdens onderzoek naar de op de digitale bestanden voorkomende gegevens werd door mij gezien dat er kennelijk Skype berichten aanwezig waren op de harde schijf van de Toshiba computer. Hieronder wordt een aantal Skype conversaties weergegeven.

[betrokkene 1]

Skype berichten d.d. 26 december 2013

Hieronder worden Skype berichten weergegeven tussen [verdachte] en [betrokkene 1] d.d. 26 december 2013.

Author Recipient Message

[…] [betrokkene 1] ik ga insha Allah overmaken vandaag

[…] [betrokkene 1] ik stuur 450 euro

[…] [betrokkene 1] 225 voor jou en 225 voor [betrokkene 2]

(...)

Skype berichten d.d. 27 december 2013

Author Recipient Message

[…] [betrokkene 1] heb je al gekeken of het binnen is

[…] [betrokkene 1] 250 voor [betrokkene 2]

[…] [betrokkene 1] en 250 voor jezelf

(...)

[betrokkene 2]

Bij het onderzoek naar de aangetroffen Skype berichten zijn chats aangetroffen die gevoerd worden tussen [verdachte] en [betrokkene 2] .

Uit de aangetroffen Skype berichten kan worden opgemaakt dat met [betrokkene 2] vermoedelijk [betrokkene 2] bedoeld wordt.

Skype berichten d.d. 2 januari 2014

Author Recipient Message

[…] [betrokkene 2] heb je de geld al gekregen

[…] [betrokkene 2] ik had zelf niet veel dus heb je 250 gestuurd als ik weer wat geld heb dan stuur ik nog een keer

(...)

Nadere bewijsoverweging

In de hiervoor weergegeven Skype berichten wordt naar het oordeel van hof met ‘ [betrokkene 2] ’ [betrokkene 2] bedoeld. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat door [verdachte] en of [betrokkene 3] geld gezonden is c.q. is overgemaakt vanaf de bankrekening van [betrokkene 3] naar de rekening van [betrokkene 1] waarbij opgemerkt staat dat er € 250 voor hem ( [betrokkene 1] ) en € 250 voor [betrokkene 2] ( [betrokkene 2] ). In deze Skype conversaties is te lezen dat over het versturen en over het al dan niet ontvangen daarvan gesproken wordt. Daarnaast wordt de naam van " [betrokkene 2] " in deze Skype conversaties letterlijk genoemd.”

2.2.3

De bestreden uitspraak houdt onder meer in:

“Beslag

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen zoals deze vermeld zijn onder 1 tot en met 4 op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van. inbeslaggenomen voorwerpen, te weten

1. witte Samsung telefoon,

2. witte iPhone telefoon + oplader,

3. Toshiba laptop,

4. Toshiba harde schijf,

volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het voorwerpen zijn met behulp waarvan het onder 1 en 2 bewezen verklaarde is begaan. Het hof zal daarom deze voorwerpen verbeurdverklaren.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.”

2.3.1

Het cassatiemiddel klaagt onder meer over de verbeurdverklaring van de Toshiba laptop. Het hof heeft blijkens de onder 2.2.2 genoemde bewijsmiddelen vastgesteld dat op de harde schijf van een inbeslaggenomen Toshiba computer Skype conversaties in de bewezenverklaarde periode zijn aangetroffen tussen de verdachte en de in de bewezenverklaring genoemde personen, welke conversaties onder meer betrekking hadden op het sturen van een van de bewezenverklaarde geldbedragen aan die personen en de wijze waarop het geld verdeeld moest worden over die personen. Gelet hierop is het oordeel van het hof dat de bewezenverklaarde feiten zijn begaan met behulp van de inbeslaggenomen Toshiba laptop niet onbegrijpelijk. Dat oordeel is ook toereikend gemotiveerd. Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

2.3.2

Het cassatiemiddel klaagt verder over de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen Samsung telefoon, iPhone telefoon met oplader en - een andere dan de hiervoor onder 2.3.1 aangeduide - Toshiba harde schijf. In aanmerking genomen wat ten laste van de verdachte is bewezenverklaard en mede gelet op wat het hof blijkens de bewijsvoering daarover heeft vastgesteld, is het oordeel van het hof dat het bewezenverklaarde met behulp van deze voorwerpen is begaan, zonder nadere motivering niet begrijpelijk. Met betrekking tot de Samsung telefoon neemt de Hoge Raad hierbij in aanmerking dat weliswaar uit de bewijsvoering naar voren komt dat zich op deze telefoon de applicatie Skype bevindt en dat op die telefoon bij de lijst met Skype-contacten de naam van [betrokkene 1] is vermeld, maar dat het hof geen vaststellingen heeft gedaan waaruit kan volgen dat deze telefoon is gebruikt in verband met de bewezenverklaarde feiten. Het cassatiemiddel is in zoverre terecht voorgesteld. De Hoge Raad zal om redenen van doelmatigheid de zaak met betrekking tot deze voorwerpen zelf afdoen.
De Hoge Raad heeft ook de verder in het cassatiemiddel aangevoerde klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3 Beslissing

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen Samsung telefoon (beslagnummer A.04.01-71165), iPhone telefoon met oplader (beslagnummer A.04.02-71166) en Toshiba harde schijf (beslagnummer A.04.13-71198);

- gelast de teruggave van voormelde voorwerpen aan de verdachte;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J. van Strien en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 februari 2021.