Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2020:2006

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
11-12-2020
Datum publicatie
11-12-2020
Zaaknummer
19/03825
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:641, Contrair
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2019:1118, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Octrooirecht. Stand van de techniek. Motiveringsklachten over waardering van standpunten van partijen over uitleg van in het geding gebracht fotomateriaal.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2021/12
RvdW 2021/44
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 19/03825

Datum 11 december 2020

ARREST

In de zaak van

ASETEK A/S,
gevestigd te Aalborg, Denemarken,

EISERES tot cassatie,

hierna: Asetek,

advocaat: A.M. van Aerde,

tegen

COOLER MASTER EUROPE B.V.,
gevestigd te Venlo,

VERWEERSTER in cassatie,

hierna: Cooler Master,

advocaat: H.J. Pot.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. het vonnis in de zaak C/09/515892/HA ZA 16-906 van de rechtbank Den Haag van 20 september 2017;

  2. het arrest in de zaak 200.229.694/01 van het gerechtshof Den Haag van 14 mei 2019.

Asetek heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

Cooler Master heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor Asetek mede door T. van Tatenhove.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot vernietiging en verwijzing.

De advocaat van Cooler Master heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2 Uitgangspunten en feiten

2.1

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Cooler Master ontwikkelt en verkoopt koelsystemen voor computersystemen.

(ii) Asetek is houdster van Europees octrooi EP 1 923 771 B1 (hierna: EP 771 of het octrooi) voor een “Cooling system for a computer system”. De ingeroepen prioriteitsdatum voor EP 771 is 7 november 2003.

(iii) EP 771 ziet op een vloeistofkoelsysteem voor de centrale verwerkingseenheid van een computer. In het in conclusie 1 van het octrooi onder bescherming gestelde koelsysteem zijn de warmtewisselaar, het vloeistofreservoir en de pomp geïntegreerd in één element. Dit geïntegreerde element wordt geclaimd in combinatie met een radiator.

(iv) Van 22-26 september 2003 – dus vóór de ingeroepen prioriteitsdatum van EP 771 – heeft in Taiwan de computervakbeurs Computex 2003 plaatsgevonden. De onderneming Global WIN heeft op die beurs haar koelsysteem voor computersystemen, genaamd ‘Silent Stream’, tentoongesteld en aan het publiek gedemonstreerd. De volgende twee foto’s zijn op die beurs genomen:

Foto 1

Foto 2

Deze foto’s worden hierna aangeduid als foto 1 en foto 2.

2.2

Asetek vordert in deze zaak, voor zover in cassatie van belang, Cooler Master te verbieden om inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 771. In reconventie vordert Cooler Master nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 771.

2.3

De rechtbank heeft de vorderingen van Asetek afgewezen en die van Cooler Master toegewezen. De rechtbank heeft het Nederlandse deel van EP 771 vernietigd.1 Volgens de rechtbank kan EP 771 geen prioriteit ontlenen aan de Amerikaanse octrooiaanvraag US 517924 P, is conclusie 1 van EP 771 niet nieuw ten opzichte van het vóór de aanvraagdatum gepubliceerde gebruiksmodel CN 2610125Y (“Lin”), en is conclusie 2 van EP 771 niet inventief.

2.4

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en daartoe, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwogen.2

In hoger beroep stelt Cooler Master onder meer dat de Silent Stream op de ingeroepen prioriteitsdatum tot de stand van de techniek behoorde, omdat de Silent Stream op Computex 2003 is getoond en alle kenmerken van conclusie 1 van EP 771 bevat. (rov. 5.1)

Cooler Master heeft aangevoerd dat het inwendige van de koeler van de Silent Stream zoals getoond op Computex 2003 gelijk is aan het inwendige van de koeler van de Silent Stream die Cooler Master op eBay heeft gekocht. Cooler Master heeft aan de hand van een foto van het eBay-exemplaar laten zien dat de koeler van de Silent Stream een vloeistofreservoir bevat dat is verschaft in een reservoirbehuizing en dat die koeler dus kan worden aangemerkt als een integraal element dat een warmtewisselingsinterface, een pomp en een reservoirbehuizing omvat. Ook heeft Cooler Master betoogd dat het vloeistofreservoir is voorzien van kanalen voor het bewerkstelligen van een zeker stroompad voor de koelvloeistof. Asetek heeft deze stellingen niet, althans onvoldoende weersproken. Asetek heef ter zitting uitdrukkelijk verklaard dat zij bereid is om met Cooler Master aan te nemen dat het inwendige van de op Computex 2003 getoonde Silent Stream gelijk zal zijn aan het door Cooler Master aangekochte exemplaar. Asetek heeft ook niet bestreden dat de koeler in dat laatstgenoemde exemplaar een vloeistofreservoir met kanalen bevat. (rov. 5.3)

Het standpunt van Asetek is dat de Silent Stream is aangesloten op een additioneel extern vloeistofreservoir. Bij de Silent Stream die is getoond op Computex 2003, is dat externe vloeistofreservoir volgens Asetek een aquarium. Asetek meent dat de Silent Stream wegens het externe vloeistofreservoir niet voldoet aan conclusie 1 van EP 771, omdat het geclaimde koelsysteem uit niet meer dan twee onderdelen mag bestaan, namelijk (i) de radiator en (ii) het integrale element dat de warmtewisselingsinterface, pomp en reservoirbehuizing bevat. Of deze uitleg van conclusie 1 juist is, kan in het midden blijven. Om de volgende redenen moet namelijk als vaststaand worden aangenomen dat de Silent Stream op Computex 2003 ook is getoond zonder aansluiting op een aquarium. (rov. 5.4)

Cooler Master betoogt dat de foto’s 1 en 2 (zie hiervoor in 2.1 onder (iv)) verschillende opstellingen van de Silent Stream tonen, waarbij de Silent Stream alleen in de op foto 1 getoonde opstelling is aangesloten op het aquarium. In de op foto 2 getoonde opstelling lopen de slangen uit de warmteradiator en uit de koeler uit beeld, maar volgens Cooler Master zitten daar (buiten beeld) lussen (het zijn beide slangen die de radiator en de koeler met elkaar verbinden), en geen aquarium. In de op foto 1 getoonde opstelling fungeert het aquarium wel als (additioneel) vloeistofreservoir, maar volgens Cooler Master is duidelijk dat die opstelling een stunt is en zal de gemiddelde vakman ook uit die opstelling zonder meer begrijpen dat de Silent Stream zonder aquarium zal worden geleverd. (rov. 5.5)

Dit standpunt van Cooler Master heeft Asetek naar het oordeel van het hof niet voldoende gemotiveerd weersproken. Asetek stelt dat de slangen van foto 2 (ook) naar het aquarium op foto 1 lopen. De foto’s 1 en 2 bieden daarvoor echter geen aanwijzingen en Asetek heeft ook niet toegelicht waarom verbinding van de in foto 2 getoonde Silent Stream met het aquarium aannemelijk zou zijn. Daarbij komt dat Asetek niet heeft bestreden dat de gemiddelde vakman zal zien dat de opstelling met het aquarium een stunt is en dat de Silent Stream zonder aquarium zal worden geleverd. Asetek heeft zelf ook opgemerkt dat voorstelbaar is dat de fabrikant de Silent Stream slechts bij wijze van stunt heeft aangesloten op het aquarium. (rov. 5.6)

Dat de Silent Stream werd geleverd met een vulbuis die op de koeler kon worden aangesloten, kan niet leiden tot een ander resultaat. Gesteld noch gebleken is dat de Silent Stream op Computex 2003 was voorzien van een vulbuis. Cooler Master heeft onweersproken gesteld dat op foto 2 is te zien dat een afsluitdop in plaats van een vulbuis is aangebracht op de koeler. Deze uitvoering bevat dus in elk geval buiten de koeler en de radiator niet nog een element dat eventueel als extern vloeistofreservoir zou kunnen worden aangemerkt. Het vloeistofreservoir is in deze uitvoering geheel geïntegreerd in de koeler. De Silent Stream die op Computex 2003 is gepresenteerd, is dus reeds op de ingeroepen prioriteitsdatum nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1 van het octrooi. (rov. 5.7)

3 Beoordeling van het middel

3.1.1

Onderdeel 1.2 richt klachten tegen het oordeel van het hof in rov. 5.6 dat Asetek niet voldoende gemotiveerd heeft weersproken het standpunt van Cooler Master, dat inhoudt: (i) de slangen die op foto 2 uit beeld verdwijnen, zijn buiten beeld met elkaar verbonden door lussen, en (ii) de opstelling met het aquarium op foto 1 is een stunt en de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de Silent Stream zonder aquarium wordt geleverd. Asetek heeft deze stellingen van Cooler Master wel degelijk voldoende gemotiveerd weersproken, aldus de klachten van de onderdelen 1.2.1-1.2.3.

3.1.2

Cooler Master heeft bij memorie van antwoord aangevoerd dat EP 771 niet nieuw is ten opzichte van de Silent Stream die tijdens Computex 2003 – en daarmee vóór de prioriteitsdatum – is gedemonstreerd. Voorts heeft Cooler Master betoogd dat de versie van de Silent Stream die tijdens Computex 2003 is gedemonstreerd, identiek is aan de versie die Cooler Master via eBay heeft gekocht.

Asetek heeft in reactie daarop – bij pleidooi in hoger beroep – betoogd dat de Silent Stream niet nieuwheidsschadelijk is, omdat het vloeistofreservoir van de Silent Stream niet geïntegreerd is in het element dat op de centrale verwerkingseenheid is gemonteerd, en de Silent Stream dus een extern vloeistofreservoir nodig heeft.

Het hof heeft dit betoog van Asetek verworpen, door (in rov. 5.3) te oordelen (i) dat Asetek ter zitting uitdrukkelijk heeft verklaard dat zij bereid is om met Cooler Master aan te nemen dat het inwendige van de op Computex 2003 getoonde Silent Stream gelijk zal zijn aan het door Cooler Master aangekochte exemplaar, en (ii) dat Asetek ook niet heeft bestreden dat de koeler in het door Cooler Master aangekochte exemplaar een vloeistofreservoir met kanalen bevat. Deze oordelen van het hof worden in cassatie niet bestreden.

Vervolgens is het hof (in rov. 5.4-5.6) ingegaan op het standpunt van Asetek dat, ook als ervan moet worden uitgegaan dat de Silent Stream zoals gedemonstreerd op Computex 2003 een geïntegreerd vloeistofreservoir heeft, dit niet wegneemt dat die daar getoonde Silent Stream is aangesloten op een additioneel extern vloeistofreservoir (te weten: het aquarium dat op foto 1 is te zien), hetgeen meebrengt dat die versie van de Silent Stream niet nieuwheidsschadelijk is voor EP 771. Uit de rov. 5.4-5.6 volgt dat het hof dit standpunt van Asetek aldus heeft uitgelegd dat het door Asetek uitsluitend is onderbouwd met het betoog dat de opstelling van de Silent Stream op Computex 2003 die te zien is op foto 2, gelijk is aan de opstelling die te zien is op foto 1, en dat de slangen die op foto 2 uit beeld verdwijnen, doorlopen naar het aquarium dat op foto 1 te zien is.

Het hof heeft dit betoog van Asetek, als een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de stellingen van Cooler Master, verworpen door te oordelen dat de foto’s 1 en 2 geen aanwijzingen bieden voor de juistheid van het standpunt van Asetek en dat Asetek ook niet heeft toegelicht waarom aannemelijk zou zijn dat de slangen die op foto 2 uit beeld verdwijnen, doorlopen naar het aquarium dat op foto 1 te zien is. Deze oordelen berusten op waarderingen van feitelijke aard en zijn, mede in het licht van het partijdebat en de foto’s 1 en 2, niet onbegrijpelijk.

3.1.3

Aan het vorenstaande doen niet af het in onderdeel 1.2.1 onder b genoemde betoog van Asetek (i) dat latere versies van de Silent Stream ook een niet-geïntegreerd extern reservoir hebben, en (ii) dat de Silent Stream dit externe reservoir nodig heeft om te accommoderen voor de expansie van verwarmde koelvloeistof en om koelvloeistof bij te vullen na verdamping daarvan. In het oordeel van het hof ligt besloten dat Asetek een en ander niet heeft aangevoerd in het kader van haar betoog over de Silent Stream zoals gedemonstreerd op Computex 2003 (zie hiervoor in 3.1.2). Die uitleg van de gedingstukken is in cassatie niet bestreden en overigens niet onbegrijpelijk, nu Asetek een en ander heeft aangevoerd in het kader van de bespreking van latere uitvoeringen van de Silent Stream, waarbij Asetek uitdrukkelijk het standpunt heeft ingenomen dat de uitvoering van de Silent Stream zoals gedemonstreerd op Computex 2003, afwijkt van die van latere uitvoeringen.

3.1.4

Het vorenstaande betekent dat de hiervoor in 3.1.1 weergeven klachten falen.

3.2

De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

3.3

Als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij dient Asetek te worden veroordeeld in de proceskosten. Nu Cooler Master op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de kosten in cassatie heeft gevorderd en partijen overeenstemming hebben bereikt over de op de voet van deze bepaling toe te schatten kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

- verwerpt het beroep;

- veroordeelt Asetek in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Cooler Master begroot op € 882,34 aan verschotten en € 19.000,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Asetek deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 11 december 2020.

1 Rechtbank Den Haag 20 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10843.

2 Gerechtshof Den Haag 14 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1118.