Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2020:1894

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
01-12-2020
Datum publicatie
01-12-2020
Zaaknummer
19/02779
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:1147
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Huisvredebreuk, meermalen gepleegd (art. 138.1 Sr), mishandeling (art. 300.1 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). Afwijzing aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsvrouw ttz. op de grond dat verdachte graag zelf zijn verhaal wil doen door hof afgewezen omdat er geen informatie is verschaft dat verdachte niet in staat is om naar tz. te komen, nadat tz. 2 maal is onderbroken tot latere tijdstippen teneinde raadsvrouw gelegenheid te bieden na te gaan of verdachte nog zou zijn verschijnen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1172, inhoudende dat concreet omstandigheid moet worden aangevoerd die aan verzoek tot aanhouding ten grondslag ligt. Hof heeft kennelijk als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat niet concreet omstandigheid is aangevoerd die ten grondslag ligt aan verzoek tot aanhouding van onderzoek ttz. dat namens verdachte, die weet van zitting, is gedaan. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2020-0380
NJ 2021/6
RvdW 2021/19
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/02779

Datum 1 december 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 5 juni 2019, nummer 20-002633-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970,

hierna: de verdachte.

1 Procesverloop in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft A.A. Franken, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van het cassatiemiddel

2.1

Het cassatiemiddel klaagt over de afwijzing door het hof van het verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak.

2.2

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt in dat de verdachte daar niet is verschenen. Het houdt verder het volgende in:

“Als raadsvrouw van verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. C.M.M. Mikkers, advocaat te Heeze, die verklaart uitdrukkelijk door verdachte gemachtigd te zijn de verdediging te voeren.

De raadsvrouw verklaart:

Cliënt heeft mij gisteren gemaild dat hij vandaag zou komen. Ik heb hem zojuist gebeld, maar ik kreeg geen contact met hem. Zijn vriendin, [betrokkene 1], vertelde mij zojuist per telefoon dat hij wel van huis was vertrokken. Ze wonen niet samen. Ik ben eventueel wel gemachtigd, maar de reden van het appel was dat hij graag zelf zijn verhaal wilde doen. Om die reden doe ik toch het verzoek de zaak aan te houden.

Na een korte onderbreking van het onderzoek deelt de voorzitter mede dat het onderzoek wordt onderbroken tot 10.30 uur.

De advocaat-generaal en de raadsvrouwe gaan hiermee akkoord.

Om 10.30 uur wordt het onderzoek voortgezet.

De raadsvrouw verklaart: Ik heb geen contact meer met hem kunnen krijgen, hij neemt zijn mobiele telefoon niet op. Zijn vriendin krijgt ook geen contact met hem en dat vindt zij heel vreemd. Hij was vanochtend op weg naar het Paleis van Justitie. Ik verzoek nogmaals om aanhouding.

De advocaat-generaal vordert afwijzing van het verzoek, omdat dit onvoldoende onderbouwd is.

Na een korte onderbreking van het onderzoek deelt de voorzitter mede dat het onderzoek wordt onderbroken tot 15.30 uur.

Om 15.30 uur wordt het onderzoek voortgezet.

De raadsvrouw verklaart: Ik heb geen contact kunnen krijgen met cliënt en ik handhaaf mijn aanhoudingsverzoek.

De advocaat-generaal vordert andermaal afwijzing van het verzoek.
De voorzitter deelt na kort beraad mede dat het hof het verzoek afwijst, omdat er geen informatie is verschaft dat verdachte niet in staat was om naar de terechtzitting te komen.”

2.3

Een verzoek tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting kan op de terechtzitting worden gedaan. Overeenkomstig de artikelen 329 en 330 Sv wordt beslist op het verzoek nadat het openbaar ministerie daaromtrent is gehoord.
De verdachte of zijn raadsman moet concreet de omstandigheid aanvoeren die aan het verzoek tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting ten grondslag ligt. Indien zo’n omstandigheid niet wordt aangevoerd, mag de rechter het verzoek om die reden afwijzen. (Vgl. HR 30 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1172.)

2.4

Het hof heeft, nadat de raadsvrouw om aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting had verzocht omdat de verdachte “graag zelf zijn verhaal wilde doen”, het onderzoek ter terechtzitting twee maal onderbroken tot latere tijdstippen en de raadsvrouw zodoende gelegenheid geboden na te gaan of de verdachte nog zou verschijnen en, zo niet, wat daarvan de reden was. De raadsvrouw heeft na iedere hervatting van het onderzoek meegedeeld dat zij geen contact met de verdachte had kunnen krijgen en heeft het verzoek tot aanhouding gehandhaafd.
Het hof heeft het verzoek vervolgens afgewezen op de grond dat “geen informatie is verschaft dat de verdachte niet in staat was om naar de terechtzitting te komen”. Daarmee heeft het hof kennelijk als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat niet concreet de omstandigheid is aangevoerd die ten grondslag ligt aan het verzoek tot aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting dat namens de verdachte, die weet van de zitting, is gedaan. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk.

2.5

Het cassatiemiddel faalt.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren A.L.J. van Strien en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 december 2020.