Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2020:126

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
28-01-2020
Datum publicatie
28-01-2020
Zaaknummer
19/02253
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:1418
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening n.a.v. vordering AG bij HR. Eendaadse samenloop van medeplegen van poging tot zware mishandeling (art. 302 Sr) en openlijke geweldpleging (art. 141 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is geweest van persoonsverwisseling. Hetgeen door AG in zijn vordering is vermeld, geeft steun aan de stelling waarop de vordering berust, te weten dat in de zaak die leidde tot de uitspraak waarvan herziening is gevraagd, sprake is geweest van een persoonsverwisseling. Een en ander levert ernstig vermoeden op dat Hof, ware het hiermee bekend geweest, de veroordeelde van het hem tenlastegelegde zou hebben vrijgesproken. HR verklaart vordering gegrond en verwijst zaak naar Hof. Vervolg op 13/05925 (niet gepubliceerd, art. 80a RO).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2020-0027
SR-Updates.nl 2020-0026
RvdW 2020/222
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/02253 H

Datum 28 januari 2020

ARREST

op een vordering tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 21 november 2013, nummer 21/004771-11, ingediend door de advocaat-generaal D.J.C. Aben bij de Hoge Raad der Nederlanden

betreffende

[veroordeelde],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986,

hierna: de veroordeelde.

1 De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

1.1

Aan de veroordeelde is tenlastegelegd dat:

“1 primair

hij op of omstreeks 13 juni 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten letsel in het gezicht en/of een zwelling op het (rechter)jukbeen en/of een hevig bloedende neus en/of een (snij)wond op de neus) heeft/hebben toegebracht, door voornoemde [slachtoffer] met dat opzet (met kracht) met een of meer vuist(en) (meermalen) in/op/tegen het hoofd/gelaat te stompen en/of te slaan en/of (met kracht) met een of meer voet(en) (meermalen) in/op/tegen het hoofd/gelaat en/of het lichaam te schoppen en/of te slaan (terwijl die [slachtoffer] op de grond lag);

1 subsidiair

hij op of omstreeks 13 juni 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet, (met kracht) met een of meer vuist(en) (meermalen) in/op/tegen het hoofd/gelaat heeft/hebben gestompt en/of geslagen en/of (met kracht) met een of meer voet(en) (meermalen) in/op/tegen het hoofd/gelaat en/of het lichaam heeft/hebben geschopt en/of geslagen (terwijl die [slachtoffer] al op de grond lag), terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

1 meer subsidiair:

hij op of omstreeks 13 juni 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer]), (met kracht) met een of meer vuist(en) (meermalen) in/op/tegen het hoofd/gelaat heeft/hebben gestompt en/of geslagen en/of (met kracht) met een of meer voet(en) (meermalen) in/op/tegen het hoofd/gelaat en/of het lichaam heeft/hebben geschopt en/of geslagen (terwijl die [slachtoffer] al op de grond lag), waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2:

hij op of omstreeks 13 juni 2009 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, het Rembrandtplein, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer], welk geweld bestond uit het (met kracht) schoppen en/of trappen op/tegen het (voor)wiel van de fiets en/of (met kracht) stompen en/of slaan met een of meer vuist(en) een of meermalen in/op/tegen het hoofd/gelaat en/of (met kracht) schoppen en/of slaan met een of meer voet(en) een of meermalen in/op/tegen het hoofd/gelaat en/of het lichaam (terwijl die [slachtoffer] op de grond lag).”

1.2

Het hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 1 april 2011 - het onder 1 subsidiair en het onder 2 tenlastegelegde bewezenverklaard en de veroordeelde ter zake van “eendaadse samenloop van: medeplegen van poging tot zware mishandeling en openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen” veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden.

2 De vordering tot herziening

De vordering tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3 Beoordeling van de vordering

3.1

De vordering berust op de stelling dat sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 457, lid 1, aanhef en onder c, van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). De advocaat-generaal voert daartoe aan dat er sprake is van een persoonsverwisseling.

3.2

Hetgeen door de advocaat-generaal in zijn vordering onder 8 tot en met 10 is vermeld, geeft steun aan de stelling waarop de vordering berust, te weten dat in de zaak die leidde tot de uitspraak waarvan herziening is gevraagd, sprake is geweest van een persoonsverwisseling.

3.3

Een en ander levert het ernstig vermoeden op dat het hof, ware het hiermee bekend geweest, de veroordeelde van het hem tenlastegelegde zou hebben vrijgesproken.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

- verklaart de vordering tot herziening gegrond;

- beveelt, voor zover nodig, de opschorting of schorsing van de tenuitvoerlegging van voormeld arrest van het gerechtshof;

- verwijst de zaak naar het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, opdat de zaak op de voet van art. 472 lid 2 Sv opnieuw zal worden berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 januari 2020.