Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:42

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
22-01-2019
Datum publicatie
23-01-2019
Zaaknummer
17/02296
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1223
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Opzettelijk aanwezig hebben hennepplanten in woning verdachte (art. 3.C Opiumwet) en diefstal elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij (art. 310 Sr). Mede gelet op hetgeen namens verdachte ttz. in h.b. is aangevoerd, is de bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte elektriciteit heeft "weggenomen", niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/203
SR-Updates.nl 2019-0149
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

22 januari 2019

Strafkamer

nr. S 17/02296

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 1 maart 2017, nummer 22/003213-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [geboortedatum] 1989.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.T. de Vaal, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot zodanige op art. 440 Sv gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring van het onder 2 tenlastegelegde niet uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid.

2.2.1.

Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 08 december 2014 tot en met 27 januari 2015 te 's-Gravenhage met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektrische stroom, toebehorende aan Stedin Netbeheer BV."

2.2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een proces-verbaal aanhouding d.d. 27 januari 2015 van de Politie Eenheid Den Haag met nr. PL1500-2015028136-2. Dit proces-verbaal houdt onder meer in (pagina 10 tot en met 12):

als relaas van de opsporingsambtenaren:

Naar aanleiding van een MMA-melding dat er in [a-straat] te Den Haag een hennepkwekerij zou zijn, zijn wij, verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] , op 27 januari 2015 omstreeks 09.20 uur ter plaatse gegaan samen met een fraude inspecteur van Stedin, [betrokkene 1] . Wij hebben bij de woning aangebeld. Wij zagen dat er werd opengedaan door een man die later opgaf te zijn:

[verdachte] , geboren [geboortedatum] -1989.

In de woning zag ik, verbalisant [verbalisant 1] , dat de woonkamer was opgesplitst, alwaar in de achterste ruimte een inwerking zijnde hennepkwekerij was gevestigd.

2. Een proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij d.d. 27 januari 2015 van de Politie Eenheid Den Haag met nr. PL1500-2015028136-1. Dit proces-verbaal houdt onder meer in (pagina 57 tot en met 59):

als relaas van de opsporingsambtenaren:

Op 27 januari 2015 omstreeks 09:20 uur stelden wij, verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] een onderzoek in op de [a-straat] te Den Haag.

Omschrijving pand

Het pand is een tweekamer portiekwoning op de derde woonlaag. Bij binnenkomst kom je in een hal terecht.

Via de woonkamer zat er een houten plaat welke toegang gaf tot de kweekruimte.

In de kweekruimte stonden in totaal 186 hennepplanten.

Boven deze planten hingen totaal 12 assimilatielampen met bijbehorende armaturen.

Op het adres [a-straat] te 's-Gravenhage staat ingeschreven: [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1989.

Onderzoek Stedin

De stroomvoorziening van de hennepkwekerij is onderzocht door [betrokkene 1] , fraude-inspecteur bij de netwerkbeheerder Stedin, in aanwezigheid van ons. Hierbij werd geconstateerd dat de stroomvoorziening ten behoeve van de hennepkwekerij illegaal werd afgenomen.

Door de Netwerkbeheerder Stedin werd aangifte gedaan van diefstal van stroom.

Vaststelling hennep

Wij constateerden op grond van onze kennis en ervaring, opgedaan bij eerdere ontmantelingen van hennepkwekerijen, dat het hennepplanten waren.

(...)

4. Een geschrift, zijnde een rapportage diefstal energie d.d. 30 januari 2015, gericht aan de verbalisant van politie eenheid Bureau Zuiderpark, district Den Haag. Deze rapportage houdt onder meer in (pagina 28 tot en met 31):

als de op 30 januari 2015 opgemaakt aangifte van [betrokkene 1] :

Ik ben als fraudespecialist in dienst van Stedin Netbeheer B.V. gevestigd te Rotterdam. Ik ben belast met de opsporing van strafbare feiten gericht tegen Stedin Netbeheer B.V. en ik ben tevens bevoegd tot het doen van aangifte.

Diefstal is gepleegd in de periode van 8 december 2014 tot en met 27 januari 2015.

Op 27 januari 2015 omstreeks 09:26 uur was ik tezamen met politieambtenaren van politie Eenheid Den Haag bij het pand [a-straat] te 's-Gravenhage. Het betrof een portiekwoning.

Bij controle van de netcomponenten (hoofdleiding, aansluiting en meetinrichting) van Stedin Netbeheer BV en de elektrische installatie in de meterkast van dat pand zag ik dat de verzegeling van de deksel van de hoofdaansluitkast verbroken en verwijderd was. Tevens was de deksel van de hoofdaansluitkast verwijderd. Ik zag dat de deksel in de meterkast lag.

Ik zag dat de hoofdzekering(en) die bij het aansluiten van het pand op het elektriciteitsnet van Stedin Netbeheer BV aangebracht door personeel van een provider verzwaard waren.

Door deze hoofdzekering(en) te verzwaren kan er een grotere hoeveelheid elektrisch vermogen afgenomen worden.

Ik zag dat er aan de bovenzijde van de hoofdzekering(en) een illegale aansluiting was bijgeplaatst en aangesloten.

Deze illegale aansluiting zat aangesloten voor de elektriciteitsmeter zodat alle elektriciteit die via deze illegale aansluiting werd afgenomen niet door de elektriciteitsmeter werd geregistreerd.

Deze illegale aansluiting was destijds bij het aansluiten van het pand op het elektriciteitsnet van Stedin Netbeheer BV niet in opdracht van Stedin Netbeheer BV geïnstalleerd.

Uit bovenstaande bevindingen bleek dat met het aanbrengen van de illegale aansluiting er nadeel is ontstaan voor Stedin Netbeheer BV door een niet geregistreerd elektriciteitsverbruik.

Naar aanleiding van deze inventarisatie en het door Stedin Netbeheer B.V. ingestelde onderzoek is door mij een berekening gemaakt waaruit blijkt dat er minimaal 5.550 kWh illegaal is afgenomen (weggenomen) ten behoeve van de hennepkwekerij en eventueel huishoudelijk verbruik.

Niemand had het recht of de toestemming van Stedin Netbeheer B.V. om het zegel te verbreken of wijziging in de bedrading aan te brengen. Niemand is gerechtigd de elektra, zijnde eigendom van Stedin Netbeheer B.V. op deze wijze weg te nemen en zich toe te eigenen.

5. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 27 januari 2015 van de Politie Eenheid Den Haag met nr. PL1500-2015028136-5. Dit proces-verbaal houdt onder meer in (pagina 79 tot en met 81):

als de op 27 januari 2015 afgelegde verklaring van de verdachte:

Ik woon op de [a-straat] in Den Haag. Ik woon daar alleen. Ik heb de hennepkwekerij ongeveer sinds een maand."

2.3.

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig zijn overgelegde en in het procesdossier gevoegde pleitnota. De pleitnota houdt onder meer in:

"TENLASTELEGGING

1.

8 dec 2014 - 27 jan 2015, alleen of in vereniging, telen dan wel opzettelijk aanwezig hebben 186 planten.

2.

8 dec 2014 - 27 jan 2015, alleen of in vereniging, diefstal stroom.

FEITEN

1. Het verzoek is cliënt vrij te spreken van het onderdeel medeplegen en telen onder 1 en vrij te spreken van punt 2 wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs.

Verklaring cliënt

2. Cliënt ontkent de kwekerij te hebben opgezet en iets te maken te hebben met diefstal stroom. Dat hebben volgens hem de 'Turk en Marokkaan' gedaan. (...)

In vereniging

3. Volgens de verdediging kan niet gesproken worden van bewuste en nauwe samenwerking. (...)

Diefstal stroom

4. Cliënt ontkent.

5. Er is volgens de verdediging geen (ondersteunend) bewijs dat cl hieraan heeft meegewerkt, hij verklaart ook 'dat weet ik niet, ik was daar niet bij' (p 81)."

2.4.

Mede gelet op hetgeen namens de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd, is de bewezenverklaring van het onder 2 tenlastegelegde, voor zover inhoudende dat de verdachte elektriciteit heeft "weggenomen", niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

2.5.

Het middel is terecht voorgesteld.

3 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 2 tenlastegelegde, waaronder begrepen de beslissingen omtrent de vordering van de benadeelde partij Stedin Netbeheer B.V. en de strafoplegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren A.L.J. van Strien en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 januari 2019.