Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:19

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-01-2019
Datum publicatie
08-01-2019
Zaaknummer
17/01969
Formele relaties
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2017:6048, Bekrachtiging/bevestiging
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1307, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Bedreiging van zijn halfzus, art. 285.1 Sr. Levert het toevoegen van de woorden "zal ik jou eens met GHB inspuiten?" bedreiging met zware mishandeling op? Voor een veroordeling t.z.v. bedreiging met zware mishandeling is vereist dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij betrokkene in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat deze zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen (vgl. ECLI:NL: HR:2005:AT3659). ‘s Hofs oordeel dat hiervan sprake is geweest door het toevoegen van de woorden: "zal ik jou eens met GHB inspuiten?", getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/154
SR-Updates.nl 2019-0001 met annotatie van J.H.J. Verbaan
JIN 2019/29 met annotatie van B.A.A. Postma
NBSTRAF 2019/41
TPWS 2019/39
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

8 januari 2019

Strafkamer

nr. S 17/01969

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 24 maart 2017, nummer 20/000940-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt en P. van Dongen, beiden advocaat te Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De plaatsvervangend Advocaat-Generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van het eerste middel

2.1.

Het middel klaagt over de bewezenverklaring van het onder 3 tenlastegelegde.

2.2.1.

Ten laste van de verdachte is onder 3 bewezenverklaard dat hij:

"op 15 december 2015 te Eindhoven [betrokkene 1] heeft bedreigd met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [betrokkene 1] dreigend de woorden toegevoegd: "Zal ik jou eens met GHB inspuiten?", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking."

2.2.2.

Het Hof heeft het vonnis in eerste aanleg bevestigd met aanvulling van gronden. Dit vonnis bevat de volgende bewijsvoering:

"Het proces-verbaal van aangifte gedaan door [betrokkene 1] :

Zij deed aangifte en verklaarde over een bedreiging op de [a-straat] te Eindhoven op 15 december 2015 te 14:30 uur. Op 15 december 2015 omstreeks 14:30 uur was ik thuis in de woning [a-straat] in Eindhoven. Op dat tijdstip zag ik dat mijn halfbroer [verdachte] bij ons in de tuin stond. Ik zag dat [verdachte] uit zijn jaszak een spuit haalde. Ik zag dat er een kleine hoeveelheid doorzichtige vloeistof in de spuit zat. Ik hoorde op het moment dat [verdachte] de spuit in zijn hand vasthield, dat hij tegen mij zei: "zal ik jou is (de rechtbank begrijpt: eens) met GHB inspuiten".

Het proces-verbaal van telefonisch verhoor getuige [getuige] :

Ik zag toen dat [verdachte] iets uit zijn binnenzak pakte. Ik zag dat het een spuit zonder naald betrof. Ik zag dat er een doorzichtige vloeistof in de spuit zat. Ik hoorde dat [verdachte] zei: "moet ik jou eens met GHB inspuiten".

De rechtbank is van oordeel dat uit voornoemde uitgewerkte bewijsmiddelen blijkt dat de bewoordingen "zal ik jou is met GHB inspuiten" die verdachte jegens [betrokkene 1] geuit heeft van dien aard zijn en onder zulke omstandigheden zijn gedaan dat bij [betrokkene 1] de redelijke vrees kon ontstaan dat zij zwaar lichamelijk letsel zou kunnen bekomen."

2.2.3.

Het Hof heeft deze bewijsvoering van de Rechtbank als volgt aangevuld:

"Het proces-verbaal van aangifte gedaan door [betrokkene 1] :

Wij (het hof begrijpt: aangeefster en haar moeder) hebben al hele lange tijd problemen met [verdachte] en met zijn gedrag. Ik zag dat hij mijn fiets, die in de tuin stond, vastpakte en hiermee weg wilde lopen. Omdat ik weet dat hij mijn vorige fiets ook ooit heeft meegenomen en heeft verkocht, wilde ik dat hij mijn fiets liet staan. Ik ben naar buiten gelopen en heb tegen [verdachte] gezegd dat hij mijn fiets moest laten staan.

De raadsman heeft betoogd dat het uitspreken van de woorden "Zal ik jou eens GHB inspuiten" terwijl men een spuit met daarin een doorzichtige vloeistof in de hand heeft, niet kan worden aangemerkt als een bedreiging met zwaar lichamelijk letsel, hoogstens het dreigen met eenvoudige mishandeling, hetgeen niet strafbaar is.

Het hof deelt deze opvatting niet. Het gebruik van GHB kan ernstige risico's voor de gezondheid van de gebruiker opleveren en bij een overdosering zelfs tot coma leiden. Ook is niet uitgesloten dat, zoals ook door de raadsman ter terechtzitting naar voren is gebracht, de GHB (of wat daar voor door moet gaan) wordt gemaakt van gootsteenontstopper, hetgeen extra schadelijk is voor de gezondheid. Het (gedwongen) toedienen van GHB, kan derhalve verregaande lichamelijke consequenties hebben.

Het hof is derhalve van oordeel dat de bedreiging van dien aard was en onder zodanige omstandigheden plaatsvond dat bij [betrokkene 1] de redelijke vrees kon ontstaan dat het misdrijf waarmee gedreigd werd ook gepleegd zou worden en dat zij daardoor zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen. Het feit dat de spuit waarmee de verdachte dreigde niet voorzien was van een naald doet hier niet aan af nu GHB oraal gebruikt wordt."

2.3.

Voor een veroordeling ter zake van bedreiging met zware mishandeling is in een geval als het onderhavige vereist dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de betrokkene in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat deze zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen (vgl. HR 7 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3659). Het oordeel van het Hof dat hiervan in het onderhavige geval sprake is geweest door het toevoegen van de woorden: "zal ik jou eens met GHB inspuiten?", getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

2.4.

Het middel faalt.

3 Beoordeling van het tweede middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

De verdachte bevindt zich in voorlopige hechtenis. De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan zestien maanden zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Deze termijnoverschrijding leidt evenwel niet tot vermindering van de duur van de sanctie aangezien de door het Hof opgelegde maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders zich naar zijn aard niet leent voor een dergelijke vermindering. Daarom is er geen aanleiding om aan het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden enig rechtsgevolg te verbinden en zal de Hoge Raad met dat oordeel volstaan.

5 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 januari 2019.