Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:145

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
01-02-2019
Datum publicatie
01-02-2019
Zaaknummer
19/00157
19/00158
19/00159
19/00160
19/00161
19/00162
19/00163
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Stelt het verzoek tot wraking buiten behandeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 01-02-2019
V-N Vandaag 2019/239
FutD 2019-0286
V-N 2019/8.17 met annotatie van Redactie
NTFR 2019/370 met annotatie van mr. F.C. van der Bogt
NLF 2019/0418 met annotatie van Yola Geradts
BNB 2019/57 met annotatie van E.B. PECHLER
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

1 februari 2019

Nrs. 19/00157 tot en met 19/00163

Beslissing

van de Hoge Raad der Nederlanden naar aanleiding van het verzoek tot wraking van de hierna te noemen leden van de Hoge Raad, ingediend door [X] te [Z] (hierna: verzoekster).

1 De procedure

1.1.

Verzoekster heeft bij de Hoge Raad beroep in cassatie ingesteld in de zaken die bij de Derde Kamer van de Hoge Raad zijn ingeschreven onder de nummers 18/2058, 18/02186, 18/02188, 18/02190, 18/02191, 18/02192 en 18/02196. Bij brieven van 13 december 2018 is aan verzoekster meegedeeld dat op 21 december 2018 ter terechtzitting de beslissingen in de hiervoor genoemde zaken in het openbaar zullen worden uitgesproken. Tevens is daarin meegedeeld dat de arresten zullen worden gewezen door de raadsheren M.A. Fierstra, J. Wortel en A.F.M.Q. Beukers-van Dooren.

1.2.

Bij op 17 december 2018 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen verzoekschrift heeft verzoekster de wraking verzocht van de hiervoor in 1.1 vermelde leden in de Hoge Raad.

2 Beoordeling van het wrakingsverzoek

2.1.

Ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht kan elk van de rechters die een zaak behandelen, door een partij worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Ingevolge artikel 29 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op de behandeling van het beroep in cassatie in belastingzaken.

2.2.

Verzoekster heeft in haar verzoekschrift het volgende aangevoerd:

“1. Op 13 december ontvingen wij eerst bericht van u.
Is er eerder bericht geweest? Wij ontvangen de post nog niet correct. Tevens zijn uw klachten niet afgehandeld. Waar is het gevraagd uitstel? En is geregelde rechtsbijstand?
2. Daarnaast is er sprake van incorrect medisch handelen bij een medische situatie waarbij er uitspraken liggen dat uit de aard van de situatie/persoon uitstel verleend dient te worden. In meerdere organisaties wordt dit uitstel verleend en niet ontvankelijkheidsverklaring niet toegestaan of hersteld. In alle redelijkheid worden wij niet in de mogelijkheid geacht. Uw rechters gaan hier wel door heen? Graag zien wij de reden zodat wij een verdere motivatie kunnen geven.
3. Helaas gaat [X] terug in alle expertise. U gaat lijkt het dwars door de ingestelde (specialisten) beperkingen heen en heeft deze artsen
beperkingen niet opgevraagd. Traumata worden verder gediagnosticeerd en behandeld. Voorgaande rechterlijke organisaties hebben dit niet in beeld
gehad blijkt duidelijk. Een correcte procesgang wordt ons onthouden.

4. Bij [A] is er sprake van mogelijk medisch incorrect handelen, dit is net duidelijker geworden en is te lang onderweg geweest. Redenen
lichten wij u graag toe in de zitting. Mogelijk is een operatie niet nodig en dat zal nog verder bekeken worden. Hier heeft de essentie gezeten, proberen
iemand niet te laten beschadigen?
5. Bij beider personen is niet sprake van schadebeperkende maatregelen door betrokken organisaties zoals betaamd (bij traumata). Uw PG zal
separaat hierover geïnformeerd worden.
6. Wij verzoeken u alle uitspraken van alle dossiers in alle kwesties gesloten te houden in verband met forse schending van de privacy (artikel 6 jo. 8 EVRM).
7. Wij zien expliciet niet af van een zitting en wensen hier graag gebruik te maken van ons hoorrecht.
8. Wij verzoeken u expliciet alle 7 punten als wrakingsredenen op te nemen en houden het recht voor deze aan te vullen, te corrigeren en te wijzigen.
Betrokken rechters hebben de genoemde 7 punten niet correct gerespecteerd professioneel. Onze privacy en gezondheid zijn daarnaast niet geborgd. Er kan niet anders dan sprake zijn van partijdigheid in deze.
Daarnaast lijkt het procesbelang voorop te staan en niet een zorgvuldige behandeling.

Op grond van artikel 4 RO jo artikel 5 RO en artikel 6 jo 8 EVRM en passeren van het hoorrecht.

Wij houden het recht voor dit verzoek te corrigeren, aan te vullen en te wijzigen.

Tevens maken wij u er u op attent dat wij tot op heden voor zover wij kunnen nagaan geen klachtafhandeling hebben ontvangen en daarnaast niet alle arresten voorgaand zodat onze belangen niet correct behartigd kunnen zijn. Tevens is de postbezorging niet op orde en worden momenteel door de gerechten de beslissingen niet via de post uitgereikt.

Onze rechtsbijstandsverzekeraar reageert niet correct op onze signalen en heeft de kwestie niet correct in behandeling.

Klacht:

De afgelopen periode is steeds duidelijker geworden dat zowel [A] als [X] niet volledig correct zijn behandeld en worden de
kwesties of verder opgepakt in expertise of weer terugverwezen met de hulp in overleg met algemeen artsen o.a. in het buitenland.

We zien in deze dat een groot deel ook voort komt uit het incorrect noteren van de gegevens over traumata en incorrecte kennis/kunde en dat de doorverwijzing naar expertise of de juiste arts te lang onderweg in is.

Uw genoemde rechters geven geen gelegenheid om de gezondheid op de rit te krijgen en ons op een correcte manier te vertegenwoordigen. Het procesbelang staat duidelijk voor.

Los daarvan als iemand beter kan behoren volgens de GOMA en de internationale wetgeving gerechten niet te hinderen en dat gebeurt wel degelijk.

Reden om deze fax praktisch per ommegaande te sturen.
Wij houden het recht voor deze fax te corrigeren, te wijzigen en aan te vullen.

Wij verzoeken u nadrukkelijk deze kwesties volledig afgeslotente behandelen. Mede in verband met problematiek in de buurt en omgeving waarbij forse
klachten ook van meerder buurtbewoners zijn begrepen wij van politie. De post wordt niet correct bezorgd.
Er zijn in directe omgeving meerder forse drugslabs o.a. gevonden. De afgelopen ca 22 dagen worden wij nachtelijk lastig gevallen en onze nachtrust
gestoord. Dit speelt al langer en ook om de ziekenhuizen.”

2.3.

Art. 2.1.3 van het Protocol deelname aan behandeling en beraadslaging van de Hoge Raad der Nederlanden schrijft voor dat het wrakingsverzoek de feiten of omstandigheden vermeldt waardoor volgens verzoeker de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, waarbij alle feiten en omstandigheden tegelijk moeten worden voorgedragen. Art. 2.3.2 aanhef en onder a. van dit Protocol bepaalt dat de wrakingskamer zonder daartoe een zitting te houden kan beslissen een verzoek om wraking niet in behandeling te nemen indien het verzoek niet is gemotiveerd.

2.4.

Het verzoekschrift bevat weliswaar een uiteenzetting van feiten en omstandigheden maar geen feiten of omstandigheden die een of meer van de gewraakte raadsheren kunnen betreffen. Het bevat evenmin feiten of omstandigheden die kunnen meebrengen dat de rechterlijke onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep in cassatie schade zou kunnen lijden. Het onderhavige verzoek voldoet daarmee niet aan de eis dat een verzoek tot wraking gemotiveerd moet geschieden (art. 8:16, lid 2, eerste volzin, Awb en art. 2.1.3 van het Protocol deelname aan behandeling en beraadslaging van de Hoge Raad der Nederlanden). Het verzoek wordt daarom niet in behandeling genomen.

3 Beslissing

De Hoge Raad stelt het verzoek tot wraking buiten behandeling.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en T.H. Tanja-van den Broek, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer M.V. Polak op 1 februari 2019.