Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:887

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16-05-2017
Datum publicatie
16-05-2017
Zaaknummer
16/03845
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:340, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Strafmotivering. ’s Hofs vaststelling dat "verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit", waarmee tot uitdrukking is gebracht dat die veroordeling t.t.v. het tenlastegelegde onherroepelijk was, is niet z.m. begrijpelijk aangezien het door het Hof in zijn strafmotivering vermelde uittreksel JD daarvoor geen steun biedt. De strafoplegging is daarom ontoereikend gemotiveerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2017/613
SR-Updates.nl 2017-0235
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

16 mei 2017

Strafkamer

nr. S 16/03845

EC/LN

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 22 maart 2016, nummer 22/004646-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.S. Nan, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de strafoplegging, tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag teneinde in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt over de strafmotivering.

2.2.

De verdachte is ter zake van 1. "een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben en aanbieden, meermalen gepleegd" en 2. "een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier waren betrokken of schijnbaar waren betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd", veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren. De strafoplegging is als volgt gemotiveerd:

"Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het - gedurende - een periode van bijna 2 jaar - bezitten en het via [...] aanbieden van kinderpornografisch materiaal. Het betreft onder meer materiaal van vergaande seksuele handelingen, waaronder het oraal, vaginaal en anaal binnendringen van het lichaam van een minderjarige. Een groot deel van de aangetroffen afbeeldingen betreft kinderen jonger dan 12 jaar. De verdachte heeft de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik in ernstige mate geschonden. Door het bezit en aanbieden van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor deze productie, worden jonge kinderen ernstig seksueel misbruikt en uitgebuit. Het moge duidelijk zijn dat deze kinderen ten gevolge hiervan dikwijls langdurige psychische schade oplopen. Het hof rekent de verdachte zwaar aan dat hij hieraan door zijn handelen een bijdrage heeft geleverd.

Ook heeft de verdachte dierenporno in bezit gehad. Dit levert een schending van de goede zeden, alsmede van de integriteit van de betreffende dieren op.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 18 februari 2016, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat gezien de duur, en ernst van het feit, waarbij het hof met name ook betrekt het gegeven dat verdachte bij hem in zijn bezit zijnde kinderpornografische afbeeldingen ook aan anderen aanbood, een en ander bezien in samenhang van de LOVS-oriëntatiepunten niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke vrijheidsbeneming meebrengt. Een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur vormt een passende en geboden reactie."

2.3.

De vaststelling dat "de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit", waarmee tot uitdrukking is gebracht dat die veroordeling ten tijde van het tenlastegelegde onherroepelijk was, is niet zonder meer begrijpelijk aangezien voormeld uittreksel daarvoor geen steun biedt. De strafoplegging is daarom ontoereikend gemotiveerd.

2.4.

Het middel is terecht voorgesteld.

3 Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de strafoplegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 mei 2017.