Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:409

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-03-2016
Datum publicatie
15-03-2016
Zaaknummer
14/02463
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2667, Contrair
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Voorwaardelijk getuigenverzoek. Art. 315 jo art. 328 Sv. Het in ’s Hofs overwegingen besloten liggende kennelijke oordeel dat het voorwaardelijke verzoek tot het horen van een getuige a.b.i. art. 315 jo art. 328 Sv moet worden afgewezen, is niet onbegrijpelijk. Conclusie AG: anders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2016-0132
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 maart 2016

Strafkamer

nr. S 14/02463

AGE/AKA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 15 april 2014, nummer 23/002861-13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1957.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft P.H.L.M. Souren, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur en aanvullende schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat het Hof heeft verzuimd te beslissen op een ter terechtzitting in hoger beroep door de verdediging gedaan voorwaardelijk verzoek tot het horen van de aangever als getuige.

2.2.

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsvrouwe van de verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte pleitnota. Deze pleitnota houdt in:

"Feiten en omstandigheden
Cliënt is bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 10 juni 2013 veroordeeld voor poging tot diefstal, waarbij cliënt zich de toegang zou hebben verschaft tot de plaats van het misdrijf door middel van braak.
Als bewijsmiddelen hiervoor wordt door de rechtbank het DNA van verdachte dat is aangetroffen in de verpakking van de sigaretten en op de tas (met Fins opschrift) van aangevers gebruikt.
De plaats van het aantreffen van het DNA is volgens de rechtbank zo specifiek dat een zwerfspoor is uitgesloten en acht de politierechter bewezen dat verdachte in de auto is geweest en degene is geweest die de auto heeft opengebroken.
Openbreken van de auto
Cliënt stelt dat hij niet degene is geweest die de auto heeft opengebroken. Voor het openbreken van de auto door cliënt is ook geen bewijs in het dossier aanwezig. De auto heeft van 14.00 uur tot 16.00 uur geparkeerd gestaan aan de Plantage Parklaan. Er is niet bekend wat er in de twee uur met de kampeerauto is gebeurd en wat het tijdstip van het forceren van de rechterportier was. Er is geen enkele bewijs in het dossier aanwezig dat het cliënt is die het portier heeft geforceerd. Geen bloed is aangetroffen in de nabijheid van het rechterportier.
DNA delict gerelateerd
Er is bloed gevonden in een sigarettenverpakking en een plastic tas. Het NFI heeft de resultaten van het onderzoek in een grafiek weergegeven (pagina 19, identiteitszegel AAEL97O9 en AAEL971O). Het lijkt te gaan om DNA-profielen die afkomstig zijn van mengprofielen. Mengprofielen duiden op kenmerken in het spoor van meer dan 1 persoon.
Slechts van het mengprofiel afkomstige enkelvoudige DNA profiel met nummer AAEL97O9 is door de DNA databank gegaan en heeft geleid tot een match met het in de databank opgenomen DNA van cliënt.
Dat beide bloedsporen onderling met elkaar matchen wordt niet onderbouwd door een rapportage afkomstig van het NFI. De verdediging meent dat het bloedspoor op de tas derhalve niet als bewijs kan worden gebruikt nu rapportage ontbreekt.
We houden dan het bloed op de sigarettenverpakking over. Volgens de rechtbank is uit de specifieke plaats van het aantreffen van het DNA de conclusie te trekken dat het hier niet gaat om een zwerfspoor. De verdediging kan zich in deze redenering niet vinden. Het is ongewis op welk tijdstip het portier van de auto is geforceerd en op welke wijze de auto is doorzocht. Wel is bekend dat er geen goederen zijn weggenomen. Zijn de daadwerkelijke daders gestoord bij hun werkzaamheden en op de vlucht geslagen? Zijn daarbij goederen zoals een sigarettenverpakking en plastic zak naar buiten gekomen?
Uitsluitsel hierover zou mijn cliënt kunnen geven, doch hij herinnert zich het voorval niet.
Ook aangever kan uitsluitsel geven over waar de verpakking is gevonden. Uit de verklaring op pagina 2 blijkt dat hij verklaart dat er in de auto bloed is aangetroffen. Waar aangever de plastic tas en de kartonnen doos heeft aangetroffen verklaart hij niet.
In het aanvullend proces-verbaal van verhoor (pagina 3A) wordt aan aangever gevraagd wie de eigenaar is van de sigarettenverpakking. Aangever verklaart dat de goederen in de auto lagen, maar verklaart niet of hij deze ook na de forcering van het portier in de auto aantrof.
Kortom; volgens de verdediging gaat het hier wel degelijk om een zwerfspoor. Het betreft een verpakking van sigaretten; een verplaatsbaar object. Dat de verpakking voor de inbraak in de auto heeft gelegen wordt door de verdediging niet betwist, doch waar de verpakking precies is aangetroffen na de inbraak is niet duidelijk. Het dossier laat de mogelijkheid open dat de verpakking buiten de auto heeft gelegen. Dit zou het aantreffen van DNA in een heel ander daglicht plaatsen, in die zin, dat het heel goed mogelijk is dat cliënt de verpakking heeft opgeraapt, danwel een ander dan cliënt zijn DNA op de verpakking heeft achtergelaten. In ieder geval is het DNA geen ondersteuning meer voor de betrokkenheid van cliënt bij de poging tot diefstal.
Voor de goede orde vraag ik nog uw aandacht voor het feit dat de verklaring van aangever in de Nederlandse taal is opgeschreven. Niet blijkt in welke taal aangever heeft verklaard en op welke wijze zijn verklaring is vertaald in de Nederlandse taal. Aan de precieze vertaling van hetgeen aangever heeft verklaard kan om deze reden worden getwijfeld. Er lijkt geen tolk aanwezig te zijn geweest.
Concluderend:
Primair meent de verdediging dat de aanwezigheid van het DNA zoals in het dossier gesteld onvoldoende is om betrokkenheid van cliënt bij het tenlastegelegde feit aan te nemen, want er blijkt nergens uit dat bloed in de auto op de doos terecht is gekomen. Heeft de doos buiten gelegen? Wat is de gang geweest van de doos voor en tijdens de poging diefstal?
De verdediging meent dan ook dat u cliënt dient vrij te spreken.
Mocht uw hof dit verweer passeren en mocht u dus menen dat het DNA van cliënt wel zijn betrokkenheid bij het tenlastegelegde kan aantonen, dan meent de verdediging dat het noodzakelijk is de aangever te horen; meer specifiek over de doos waarin of waarop DNA is aangetroffen. Hoe is de doos verkregen? Waar heeft de doos gestaan? Is het mogelijk de doos te hebben aangeraakt zonder zich noodzakelijkerwijs schuldig te hebben gemaakt aan een diefstal met braak, bijvoorbeeld bij aanschaf? Ook kan aangever opheldering geven over de wijze waarop de aangifte is opgenomen en in welke taal aangever heeft verklaard."

2.3.1.

Het Hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

"hij op 16 juni 2012 te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een (kampeer)auto (Fiat Challenger) weg te nemen geld en/of een of meer goederen van zijn, verdachtes, gading, geheel of ten dele toebehorende aan [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] en/of een of meer onbekend gebleven personen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en zich daarbij de toegang tot die auto te verschaffen door middel van braak, opzettelijk zich naar die auto heeft begeven en een slot (van het rechter voorportier) van die auto heeft geforceerd en die auto heeft doorzocht."

2.3.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een ambtsedig proces-verbaal aangifte nr. PL1306 2012157938-1, in de wettelijke vorm opgemaakt op 16 juni 2012 door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1], onder meer inhoudende als verklaring van aangever [betrokkene 1] (doorgenummerde pag. 1 e.v.) - zakelijk weergegeven -:

Ik doe aangifte (mede) namens de benadeelde [betrokkene 2]. De auto is eigendom van [betrokkene 2]. Op 16 juni 2012 te 14.00 uur parkeerde ik de auto te Amsterdam. Op 16 juni 2012 te 16.00 uur kwam ik weer terug bij de auto. Ik zag dat het slot van het rechter voorportier geforceerd was. Uit de auto is niets weggenomen. Onze bagage is doorzocht. De auto is een kampeerauto. Al de kastjes in de auto zijn doorzocht. In onze auto heb ik bloed aangetroffen. Ik weet zeker dat dit bloed niet van mij is of van vrienden met wie ik in de kampeerauto verblijf. Onder andere op een plastic tas en een kartonnen doos heb ik bloed aangetroffen. Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit.

Betrokken kentekenvoertuig: Fiat Challenger.

2. Een ambtsedig proces-verbaal verhoor aangever nr. PL1309 2012157938-10, in de wettelijke vorm opgemaakt op 5 november 2012 door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 2], onder meer inhoudende als proces-verbaal van bevindingen van verbalisant (doorgenummerde pag. 3A) - zakelijk weergegeven -:

Op 5 november 2012 hoorde ik telefonisch als aangever [betrokkene 1]. Hij verklaarde: De in beslag genomen goederen, de kartonnen sigarettenverpakking en de tas lagen in mijn auto en waren van een van de mensen die met mij mee waren.

3. Een ambtsedig proces-verbaal zijnde een kennisgeving van inbeslagneming van de politie Amsterdam-Amstelland, nr PL1306 2012157938-2, in de wettelijke vorm opgemaakt op 16 juni 2012 door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1], voor zover inhoudende als op proces-verbaal van bevindingen van verbalisant (doorgenummerde pag. 13 e.v. ) - zakelijk weergegeven -:

Beslagene: [betrokkene 1]

Volgnummer 1

Goednummer PL1306-2012157938-4318180

Object Tas

Bijzonderheden Plastic tas

Volgnummer 2

Goednummer PL1306-2012157938-4318181

Object Doos

Merk/type Camel

Bijzonderheden Sigarettenslof omhulsel

4. Een ambtsedig proces-verbaal sporenonderzoek met nummer PL135J 2012157938 van 18 juni 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 3] en [verbalisant 4] (doorgenummerde pag. 23-24), inhoudende voorzover van belang en zakelijk weergegeven :

Op 17 juni 2012 werd door ons een forensisch onderzoek naar sporen verricht in verband met een vermoedelijke poging tot diefstal, gepleegd op 16 juni 2012. Wij zagen opgedroogd bloed aan de binnenzijde van de sigarettenverpakking van het merk 'Camel'. Dit bloed werd door verbalisant [verbalisant 3] bemonsterd en veiliggesteld. Op de buitenzijde van de plastic zak voorzien van het opschrift 'Vikingline' zagen wij nabij de handgreep eveneens opgedroogd bloed. Dit bloed werd door verbalisant [verbalisant 3] bemonsterd en veiliggesteld.

De volgende sporen werden veiliggesteld:

SIN AAEL9710NL

Soort Bloed

Plaats veiligstellen Binnenzijde sigarettenverpakking 'Camel'.

SIN AAEL9710NL

Soort Bloed

Plaats veiligstellen Buitenzijde plastic tas nabij handgreep.

5. Een ambtsedig proces-verbaal van bevindingen met nummer 2012157938 van 31 augustus 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 5] (doorgenummerde pag. 17-18), voorzover van belang en zakelijk weergegeven:

Op 16 juni 2012 werd door de agent van politie [verbalisant 1], werkzaam bij het Wijkteam IJtunnel van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland 1 witte plastic tas (4318180) met het opschrift 'Vikingline' en 1 sigarettenverpakking (4318181) van het merk 'Camel' in beslag genomen naar aanleiding van een poging diefstal door middel van braak uit een Fiat, type Challenger.

Hierop werd op 17 juni 2012 door [verbalisant 4] en [verbalisant 3], beiden werkzaam bij de Forensische opsporing van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland een sporenonderzoek ingesteld aan de hierboven genoemde inbeslaggenomen goederen.

Hierbij werden de volgende DNA-sporen bemonsterd en voorzien van een uniek spooridentificatienummer:

- Bloed, aangetroffen op de binnenzijde van de sigarettenverpakking (4318181) van het merk 'Camel' en voorzien van het unieke spooridentificatienummer AEL9709NL

- Bloed aangetroffen op de buitenzijde van de plastic tas (4318180) met het opschrift 'Vikingline' en voorzien van het unieke spooridentificatienummer AAEL 9710NL.

Uit de bloedsporen AAEL9709NL en AAEL9710NL (werd) een DNA-profiel verkregen.

De bloedsporen AAEL9709NL en AAEL9710NL hadden een overeenkomstig DNA-profiel en matchen onderling met elkaar.

Het DNA-profiel AEL9709NL werd opgenomen in de DNA-databank en vergeleken met de in het systeem aanwezige profielen.

Het DNA-profiel AAEL9709NL matchte met de profielen die werden opgenomen in de DNA-databank en geregistreerd onder profielclusternummer 21463.

In genoemd DNA profielcluster is tevens opgenomen het DNA profiel REV064 van het referentiemonster wangslijmvlies van de veroordeelde genaamd: [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1957 te [geboorteplaats].

De als bijlage bijgevoegde kopie is conform het origineel.

6. Een geschrift, te weten een - als bijlage bij het als bewijsmiddel 4 opgenomen ambtsedig proces-verbaal van bevindingen gevoegde - kopie van een rapport resultaten DNA-onderzoek van 12 juli 2012, opgemaakt door NFI-deskundige Ing. S. Tuinman inhoudende, voorzover van belang en zakelijk weergegeven (pag. 19):

De bloedsporen met identiteitszegel AAEL9709NL#01 en AAEL 9710NL#01 zijn sporen met matchende DNA-profielen en matchen met het DNA-profiel met clusternummer 21463.

7. Een geschrift te weten een - als bijlage bij het als bewijsmiddel 6 opgenomen rapport DNA-onderzoek gevoegde - kopie betreffende DNA-profielcluster 21463, inhoudende voorzover van belang en zakelijk weergegeven (pag. 20):

Overzicht van de matchende DNA-profielen die bij het NFI zijn geregistreerd onder DNA profielcluster 21463.

Een bloedspoor AAEL9709NL#01 en een referentiemonster wangslijm van [verdachte] (geboren op [geboortedatum] 1957), DNA identiteitszegel REV064. Matchkans DNA-profiel: kleiner dan én op éen miljard."

2.4.

Het bestreden arrest houdt voorts het volgende in:

"Bespreking van verweren
De raadsvrouw van de verdachte heeft opgemerkt dat niet blijkt in welke taal de aangever heeft verklaard en vanuit welke taal de verklaring is vertaald naar de Nederlandse taal.

Het hof verwijst naar het aanvullend proces-verbaal omtrent het woonadres van de verdachte. Uit deze e-mail begrijpt het hof dat de communicatie in de Engelse taal heeft plaatsgevonden en dat zowel de aangever als de opsporingsambtenaren deze taal voldoende machtig zijn.
Voorts voert de raadsvrouw het volgende aan.
De verdachte kan zich niet herinneren dat hij op plaats delict is geweest. De raadsvrouw stelt dat de aanwezigheid van het DNA op de plaats delict onvoldoende is om betrokkenheid van de verdachte bij het ten laste gelegde feit aan te nemen. Niet kan worden uitgesloten dat het hier om een zwerfspoor kan gaan. De verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken van het aan hem ten laste gelegde feit.

Het hof overweegt hieromtrent het volgende.
Het DNA van de verdachte is aangetroffen in de binnenzijde van een sigarettenverpakking van het merk 'Camel' en op de buitenzijde (nabij de handgreep) van een plastic tas met de Finse opdruk 'Vikingline'. Deze voorwerpen lagen in de kampeerauto van aangever en behoorden toe aan zijn medereizigers. De verdachte kan of wil geen verklaring geven hoe zijn bloedsporen in de auto aan de binnenzijde van een sigarettenverpakking en op de buitenzijde van een plastic tas terecht zijn gekomen. Uit het proces-verbaal van bevindingen van 31 augustus 2012 (doorgenummerde pag. 17 en 18) blijkt dat de twee aangetroffen bloedsporen met elkaar matchen en deze profielen vervolgens matchen met het profiel opgenomen in de DNA-databank onder nummer 21463, op naam van de verdachte. Het betreffen bloedsporen die zijn aangetroffen op twee verschillende goederen, die zich in de kampeerauto bevonden. Tevens blijkt dat er slechts een kort tijdsbestek ligt tussen het deugdelijk afsluiten van de auto (om 14.00 uur) en de terugkomst van de aangever bij de auto (om 16.00 uur). Op grond hiervan wordt de mogelijkheid dat het hier zou kunnen gaan om een zwerfspoor uitgesloten."

2.5.

Het onder 2.2 weergegeven verzoek is een voorwaardelijk verzoek tot het horen van een getuige als bedoeld in art. 315 in verbinding met art. 328 Sv. Nu de voorwaarde waaronder dit verzoek is gedaan is vervuld, diende het Hof daarop te beslissen. In de hiervoor in 2.4 weergegeven overwegingen ligt als beslissing van het Hof besloten dat het verzoek moet worden afgewezen. Dat kennelijk oordeel is niet onbegrijpelijk. Daarbij wordt het volgende in aanmerking genomen.

Het gaat om een poging tot diefstal met braak in een kampeerauto op 16 juni 2012, toebehorende aan de - naar uit de stukken van het dossier blijkt: Finse - aangever [betrokkene 1].

Hetgeen de verdediging heeft aangevoerd ter onderbouwing van het - voor het eerst ter terechtzitting in hoger beroep van 1 april 2014 gedane - voorwaardelijke verzoek alsnog de aangever als getuige te horen, concentreert zich op het punt dat het aangetroffen bloedspoor aan de binnenzijde van de sigarettenverpakking een zogenoemd zwerfspoor zou kunnen zijn. Dat standpunt heeft het Hof - niet onbegrijpelijk en ook toereikend gemotiveerd - niet aannemelijk bevonden. Daarvan uitgaande, heeft het Hof kennelijk en niet onbegrijpelijk beantwoording van vragen die de verdediging aan de aangever zou willen stellen over hetgeen mogelijk met die verpakking is gebeurd, niet noodzakelijk geacht voor zijn te nemen beslissingen. Voor zover het verzoek de vraag betreft op welke wijze de aangifte is opgenomen en in welke taal de aangever is gehoord, heeft het Hof vastgesteld dat bij aanvullend proces-verbaal daaromtrent is gerelateerd en dat de communicatie in de Engelse taal heeft plaatsgevonden, zodat het verzoek nadere onderbouwing vergde, die ontbreekt.

2.6.

Het middel is tevergeefs voorgesteld.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 maart 2016.