Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:2671

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-11-2016
Datum publicatie
25-11-2016
Zaaknummer
12/01620
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Uitspraak na prejudiciële beslissing
Inhoudsindicatie

Douanerechten; posten 2206 en 2208 van de GN; bindende tariefinlichting voor een alcoholhoudende drank die is bereid op basis van gefermenteerde alcohol en waaraan gedistilleerde alcohol is toegevoegd, alsmede suiker, plantaardig vet en aroma’s; de alcoholhoudende drank heeft door de toevoegingen niet meer de smaak, de geur en het uiterlijk van de vrucht waaruit de gefermenteerde alcohol werd vervaardigd; indeling als likeur in postonderverdeling 2208 70 van de GN. Vervolg op HR BNB 2014/261 en HvJ BNB 2016/173.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 2017/17
FutD 2016-2872
NTFR 2016/2843 met annotatie van mr B.A. Kalshoven
NLF 2016/0854 met annotatie van
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

25 november 2016

nr. 12/01620bis

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van Toorank Productions B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 9 februari 2012, nr. 08/00110 DK, na beantwoording van de door de Hoge Raad bij een arrest aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gestelde vragen.

1 Geding in cassatie

Voor een overzicht van het geding in cassatie tot aan het door de Hoge Raad in dit geding gewezen arrest van 24 oktober 2014, nr. 12/01620, ECLI:NL:HR:2014:3013, BNB 2014/261, wordt verwezen naar dat arrest, waarbij de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft verzocht een prejudiciële beslissing te geven over de in dat arrest geformuleerde vragen.

Bij arrest van 12 mei 2016, Toorank Productions B.V., gevoegde zaken C-532/14 en C-533/14, ECLI:EU:C:2016:337, BNB 2016/173, heeft het Hof van Justitie voor recht verklaard:

“3) De gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening nr. 2658/87, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1719/2005 en verordening nr. 1214/2007, moet aldus worden uitgelegd dat een drank met een alcoholvolumepercentage van 13,4 % die wordt bereid door aan Ferm Fruit suiker, aroma’s, kleur- en smaakstoffen, verdikkingsmiddelen, conserveermiddelen en gedistilleerde alcohol toe te voegen – in die zin dat deze alcohol zowel in volume als in percentage niet meer is dan 49 % van de in de drank voorkomende alcohol en de overige 51 % is ontstaan uit een gistingsproces – valt onder GN-post 2208.”

Zowel belanghebbende als de Staatssecretaris van Financiën heeft, daartoe in de gelegenheid gesteld, schriftelijk gereageerd op dit arrest.

2 Nadere beoordeling van de middelen

2.1.

In de bestreden uitspraak heeft het Hof geoordeeld dat het product ‘Petrikov Creamy Green’ (hierna: de drank) met toepassing van de algemene indelingsregels 1 en 6 als likeur moet worden ingedeeld in postonderverdeling 2208 70 10 van de Gecombineerde Nomenclatuur (hierna: de GN). Op grond van de uitslag van het monsteronderzoek, hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en van de visuele waarneming van de overgelegde monsterflessen van het basisproduct en van het eindproduct, is het Hof tot het oordeel gekomen dat de drank door een hoog suikergehalte, door de toevoeging van gedistilleerde alcohol, van aroma’s en van roombase, en door de groene kleur, de objectieve kenmerken en eigenschappen van een likeur van postonderverdeling 2208 70 van de GN heeft.

In dit verband heeft het Hof in een overweging ten overvloede geoordeeld dat de bij de vervaardiging van de drank gebezigde basisdrank Ferm Fruit nimmer de smaak, de geur en/of het uiterlijk van een uit een bepaalde vrucht of uit een bepaald natuurproduct door vergisting verkregen drank heeft gehad, en dus – mede gelet op de GS-toelichting op post 2206 - niet onder post 2206 van de GN kan worden gerangschikt, maar veeleer dient te worden ingedeeld onder post 2208 van de GN. De toevoeging van suiker, roombase en aroma’s waardoor de drank ontstaat, kan, aldus het Hof, bezwaarlijk ertoe leiden dat een dergelijke drank dan wel onder post 2206 van de GN kan worden gerangschikt.

2.2.

Voor zover middel 1 een – in de reactie van belanghebbende op het hiervoor in onderdeel 1 vermelde arrest van het Hof van Justitie verder toegelichte - motiveringsklacht heeft aangevoerd tegen het hiervoor in 2.1, tweede alinea, omschreven oordeel van het Hof dat de gebezigde basisdrank Ferm Fruit nimmer de smaak, de geur en/of het uiterlijk heeft gehad van de vrucht die voor de vergisting is gebruikt, kan het middel niet tot cassatie leiden. Ook indien ervan moet worden uitgegaan dat – zoals het middel betoogt - de gebezigde basisdrank Ferm Fruit niet in die mate was gefiltreerd dat alle gistingskenmerken van de vrucht waaruit de basisdrank was verkregen, waren verdwenen en die basisdrank daarom als een drank in de zin van post 2206 van de GN moet worden beschouwd, volgt uit de punten 55 tot en met 57 van het hiervoor in onderdeel 1 vermelde arrest van het Hof van Justitie dat de drank ook in dat geval – met toepassing van de algemene indelingsregels 2b en 3b - onder post 2208 van de GN moet worden ingedeeld. Dit vanwege het hiervoor in 2.1, tweede volzin, weergegeven oordeel van het Hof dat de drank door een hoog suikergehalte, door de toevoeging van gedistilleerde alcohol, van aroma’s en van roombase, en door de groene kleur de objectieve kenmerken en eigenschappen van een likeur van postonderverdeling 2208 70 van de GN heeft verkregen, hetgeen meebrengt dat de drank de eigenschappen van onder post 2206 van de GN vallende dranken heeft verloren. Dit oordeel geeft, mede gelet op hetgeen het Hof van Justitie in de punten 48 en 49 van het hiervoor in onderdeel 1 vermelde arrest heeft overwogen, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan, als verweven met waarderingen van feitelijke aard, voor het overige in cassatie niet op juistheid worden getoetst.

Uit het hiervoor in onderdeel 1 vermelde arrest van het Hof van Justitie alsmede uit het hiervoor overwogene volgt dat ook de middelen 1, 2 en 5 falen.

3 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4 Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.A.C.A. Overgaauw als voorzitter, en de raadsheren D.G. van Vliet, E.N. Punt, P.M.F. van Loon en L.F. van Kalmthout, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2016.